Tìm kiếm tin tức

Cải cách hành chính
    Ngày 19 tháng 6 năm 2020, ông Phan Thiên Định Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký ban hành Quyết định số 1454/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  
Để làm tốt công tác dân vận chính quyền năm 2020, các đơn vị cần nắm rõ những nội dung tại Chương trình số 55-CTr/TU ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Chương trình phối hợp công tác số 63-CTPH/BDVTU-BCSĐUBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất chương trình phối hợp về triển khai, thực hiện công tác dân vận, giai đoạn 2016 - 2021;Chương trình công tác dân vận năm 2020 của Ban Dân vận Tỉnh ủy,UBND tỉnh. 
Trong quý I năm 2020, công tác CCHC được UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, các văn bản chỉ đạo thực hiện CCHC được ban hành kịp thời. Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã phân công các cơ quan, địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác CCHC. Lãnh đạo tỉnh luôn xác định CCHC gắn liền với việc ứng dụng CNTT và ISO trong hoạt động cơ quan nhà nước. Việc rà soát và ban hành lại bộ TTHC đã tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân và đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước.
Trong nhiệm kỳ qua 2015-2020, Đảng bộ đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở tham mưu, thực hiện hoàn thành các mục tiêu của CCHC giai đoạn 2016-2020. Trên cơ sở đó các đơn vị trực thuộc Sở, cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành tổ chức thực hiện tốt công tác CCHC và nêu cao tinh thần thi đua trong thực hiện công tác CCHCcủa Ngành, nhờ vậy mà công tác CCHC của ngành đã đạt kết quả tốt 6/6 nội dung của công tác CCHC giai đoạn 2016-2020
Trong những năm vừa qua, Sở Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị trực thuộc Sở đã xây dựng, soạn thảo và tham mưu cho HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT. Nhiều văn bản được ban hành có chất lượng cao, phát huy tính hiệu quả, tính khả thi trong thực tiễn áp dụng. Bên cạnh đó, thực tiễn công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của một số đơn vị còn biểu hiện sự lúng túng, chưa nắm vững quy trình soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo các quy định hiện hành.
Ngày 02 tháng 01 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 03/QĐ-UBND về việc Công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện.   
Ngày  09/11/2017 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2651/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Xây dựng Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả (TN&TKQ) hiện đại của Ủy ban nhân dân (UBND) các xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Xác định ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác CCHC trên địa bàn tỉnh nên Chương trình trọng điểm cải cách hành chính gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh được đưa vào là một trong những nội dung quan trọng tại Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020;
Ngày 20/5/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 246/QĐ-SNNPTNT công bố mở rộng hệ thống quản lý chất lượng của Sở phù hợp tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015
     Danh mục 127 thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.485.139
Truy câp hiện tại 276