Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Cải cách hành chính
Nhằm tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (Bộ phận Một cửa) các cấp, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước, ngày 07/6/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Công văn số 5783/UBND-KSTT yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính các cấp.
Kết quả đánh giá, xếp hạng Chỉ số PAPI của tỉnh năm 2021 đạt 48,06/80 điểm, xếp vị thứ 1/63 tỉnh, thành phố thuộc Trung ương (tăng 3,53 điểm và tăng 9 bậc so với năm 2020)
Công tác xây dựng VBQPPL: Tính đến hết ngày 31/11/2021, các Sở, ban, ngành đã tích cực hoàn thiện, tham mưu UBND trình HĐND tỉnh thông qua 32 Nghị quyết và 73 Quyết định của UBND tỉnh, trong đó có các nội dung văn bản liên quan đến quản lý hoạt động đầu tư kinh doanh nhằm tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp, quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế,… Tại cấp huyện, HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế ban hành 42 văn bản QPPL; các xã, phường, thị trấn ban hành 138 văn bản QPPL (có Danh mục kèm theo); Về lập đề nghị xây dựng VBQPPL: Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/11/2021, có 06 nghị quyết và 90 quyết định lập đề nghị trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến theo đúng quy trình của Luật ban hành VBQPP và các Nghị định hướng dẫn.    
Ngày 05/4/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 141/KH-UBND tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày 10/5/2022, UBND tỉnh cũng đã tổ chức họp thông qua thể lệ hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2021 - 2025 trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.  
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế thường xuyên chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc phổ biến các văn bản liên quan về kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử,... đến toàn thể đội ngũ công chức, viên chức và người lao động. Đồng thời, có giải pháp cụ thể để kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính; Tăng cường công tác tuyên truyền nội dung của các văn bản liên quan đến kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ và công tác cải cách hành chính tại Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc;
Chủ tịch UBND tỉnh có Quyết định số 1049/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế.  
Ngày 17 tháng 02 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 68/2019/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế; Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng tài liệu mới hướng dẫn quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Tài liệu được biên soạn dựa trên các văn bản chính: - Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; - Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; - Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 68/2019/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế; Văn phòng Sở gửi các đơn vị nghiên cứu và triển khai thực hiện.
Nhằm giúp bà con nông dân, các cá nhân, hộ gia đình, chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, các doanh nghiệp tham gia hoạt động sản xuất nông nghiệp nắm được các chính sách hỗ trợ nông nghiệp trong giai đoạn 2021- 2025, ngày 01/4/2022, tại huyện Quảng Điền, Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND huyện Quảng Điền tổ chức tọa đàm với chủ đề “Các chính sách hỗ trợ nông nghiệp theo Nghị quyết số 20, 30 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế’’
Sở Nông nghiệp và PTNT cùng với các Sở, ngành khác đã thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đến ngày 31/10/2021 liên quan đến hoạt động doanh nghiệp. Sau khi lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị có liên quan và đã thực hiện chỉnh sửa hoàn chỉnh; kết quả rà soát có 233 văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực pháp luật liên quan đến hoạt động doanh nghiệp.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.831.133
Truy câp hiện tại 1.488