Tìm kiếm tin tức
Cải cách hành chính
Kết quả chỉ số CCHC năm 2019 của tỉnh đạt 83,06/100 điểm, xếp vị thứ 13/63 tỉnh, thành phố (tăng 4,16 điểm và tăng 3 bậc so với năm 2018)
Ngày 02/6/2005, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 49-NQ/TW, đây là Nghị quyết quan trọng thể hiện quyết tâm của Đảng trong cải cách tư pháp, với mục tiêu“Xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; hoạt động tư pháp mà trọng tâm là hoạt động xét xử được tiến hành có hiệu quả và hiệu lực cao”. Trên cơ sở các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về cải cách tư pháp, các cấp ủy đảng, đảng đoàn và ban cán sự đảng, đảng ủy các cơ quan tư pháp đã chỉ đạo việc tổ chức phổ biến, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 và Kết luận số 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị; Chương trình trọng tâm công tác tư pháp của Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương và Kế hoạch số 03-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho cán bộ lãnh đạo các ban, ngành cấp tỉnh, cán bộ chủ chốt các huyện, thành phố Huế và tất cả cán bộ, đảng viên cơ quan tư pháp, qua đó giúp mọi người có nhận thức thống nhất về chủ trương cải cách tư pháp của Đảng; đồng thời, phổ biến kịp thời các quan điểm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp theo yêu cầu cải cách tư pháp.
   Thực hiện Công văn số 5193/UBND-TDKT ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc gửi, nhận văn bản điện tử không gửi kèm văn bản giấy, nhằm đẩy mạnh việc sử dụng chứng thư số, chữ ký số trong xác thực văn bản điện tử, ngày 9 tháng 7 năm 2020, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Công văn số 1356/SNNPTNT-VP về việc thông báo danh mục văn bản điện tử không gửi kèm theo văn bản giấy giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước của Sở Nông nghiệp và PTNT Thừa Thiên Huế.  
    Ngày 19 tháng 6 năm 2020, ông Phan Thiên Định Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký ban hành Quyết định số 1454/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.  
Để làm tốt công tác dân vận chính quyền năm 2020, các đơn vị cần nắm rõ những nội dung tại Chương trình số 55-CTr/TU ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Chương trình phối hợp công tác số 63-CTPH/BDVTU-BCSĐUBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất chương trình phối hợp về triển khai, thực hiện công tác dân vận, giai đoạn 2016 - 2021;Chương trình công tác dân vận năm 2020 của Ban Dân vận Tỉnh ủy,UBND tỉnh. 
Trong quý I năm 2020, công tác CCHC được UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, các văn bản chỉ đạo thực hiện CCHC được ban hành kịp thời. Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã phân công các cơ quan, địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác CCHC. Lãnh đạo tỉnh luôn xác định CCHC gắn liền với việc ứng dụng CNTT và ISO trong hoạt động cơ quan nhà nước. Việc rà soát và ban hành lại bộ TTHC đã tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân và đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước.
Trong nhiệm kỳ qua 2015-2020, Đảng bộ đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở tham mưu, thực hiện hoàn thành các mục tiêu của CCHC giai đoạn 2016-2020. Trên cơ sở đó các đơn vị trực thuộc Sở, cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành tổ chức thực hiện tốt công tác CCHC và nêu cao tinh thần thi đua trong thực hiện công tác CCHCcủa Ngành, nhờ vậy mà công tác CCHC của ngành đã đạt kết quả tốt 6/6 nội dung của công tác CCHC giai đoạn 2016-2020
Trong những năm vừa qua, Sở Nông nghiệp và PTNT và các đơn vị trực thuộc Sở đã xây dựng, soạn thảo và tham mưu cho HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT. Nhiều văn bản được ban hành có chất lượng cao, phát huy tính hiệu quả, tính khả thi trong thực tiễn áp dụng. Bên cạnh đó, thực tiễn công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của một số đơn vị còn biểu hiện sự lúng túng, chưa nắm vững quy trình soạn thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo các quy định hiện hành.
     Ngày 02 tháng 01 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 03/QĐ-UBND về việc Công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính năm 2019 của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện.   
Ngày  09/11/2017 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2651/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án Xây dựng Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả (TN&TKQ) hiện đại của Ủy ban nhân dân (UBND) các xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.643.717
Truy câp hiện tại 1.072