Tìm kiếm tin tức
Cải cách hành chính
Trên cơ sở Kế hoạch của UBND tỉnh, các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế đã ban hành Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi tình hình thi hành pháp luật của đơn vị, địa phương mình làm cơ sở tổ chức thực hiện và tiến hành tuyên truyền, phổ biến. Từ đó, đã từng bước đưa công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đi vào nề nếp, góp phần tích cực cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương các cấp.
Việc thành lập Văn phòng Thừa phát lại là cần thiết, sẽ góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đồng thời đáp ứng yêu cầu chính đáng của tổ chức, công dân, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, giảm tải công việc cho hệ thống ngành Tòa án và Thi hành án dân sự.
Nhằm triển khai các nội dung của Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến 2025, định hướng đến 2030; Quyết định số 1957/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về phê duyệt chương trình Chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế.
Trong khuôn khổ Tuần lễ Chuyển đổi số - Huế 2021, chiều 28/4, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Hội Tin học TP. HCM và các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo "Chuyển đổi số trong thương mại, dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao”. Tham dự hội thảo có: ông Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thừa Thiên Huế; ông Nguyễn Đình Thắng - Phó Chủ tịch Hội Tin học Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng sáng lập Hồng Cơ Group; đại diện các sở, ban ngành và hơn 200 doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.
   Ngày 14 tháng 5 năm 2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1098/QĐ-UBND Về việc ban hành danh sách mã định danh điện tử các đơn vị hành chính và sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị nhằm phục vụ trao đổi văn bản điện tử giữa các cơ quan, đơn vị; tích hợp chia sẻ giữa các ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế.    
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, để đáp ứng hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh, cũng như đảm bảo duy trì việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai Phương án thực hiện phòng chống dịch COVID-19tại Trung tâm PVHCC như sau:
Chuyển đổi số của Ngành là nhiệm vụ quan trọng để hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế bao gồm phát triển chính quyền số, xây dựng xã hội số, phát triển kinh tế số trong các ngành, lĩnh vực trên tinh thần: “Đến năm 2030, Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; Đảng bộ, chính quyền và toàn hệ thống chính trị vững mạnh; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân đạt mức cao.
Năm 2020 các Sở, Ban, ngành đã tích cực hoàn thiện, tham mưu UBND trình HĐND tỉnh thông qua 12 Nghị quyết và 52 Quyết định của UBND tỉnh (có Danh mục kèm theo); các huyện, thị xã, thành phố đã ban hành 19 văn bản QPPL trong đó có các nội dung văn bản liên quan đến quản lý hoạt động đầu tư kinh doanh nhằm tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp,...
Năm 2020, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, các địa phương đã có nhiều nỗ lực, tích cực trong tham mưu, triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC, kiểm soát TTHC tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Nhìn chung, kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC, kiểm soát TTHC tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến rõ rệt, đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo Kế hoạch đề ra. - Công tác rà soát, ban hành bổ sung, sửa đổi và công bố bộ TTHC của các cấp, các ngành đã được duy trì thực hiện thường xuyên; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân và đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước. - Nhiệm vụ niêm yết công khai TTHC đã được các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã quan tâm, chú trọng. Hầu hết các đơn vị đều có bảng niêm yết TTHC theo đúng quy định tại trụ sở cơ quan hoặc tại Trung tâm Hành chính công và trên Trang thông tin điện tử của đơn vị. - Việc triển khai cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, ứng dụng tiếp nhận TTHC trực tuyến qua phần mềm dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị đã tạo điều kiện thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức nói riêng và công tác kiểm soát TTHC nói chung.
Trong năm 2020, các nhiệm vụ trong Chương trình trọng điểm về CCHC gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh đã thực hiện đảm bảo các yêu cầu đặt ra; các văn bản chỉ đạo thực hiện được ban hành và triển khai kịp thời. Việc cung cấp dịch vụ hành chính công giúp cho việc giải quyết TTHC nhanh hơn, đảm bảo công khai, minh bạch. Chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan hành chính nhà nước được điều chỉnh, sắp xếp phù hợp, quản lý nhà nước tốt hơn. Trách nhiệm, kỹ năng, nghiệp vụ hành chính, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên. Hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước từng bước được đổi mới, hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.948.363
Truy câp hiện tại 605