Tìm kiếm tin tức

DANH MỤC RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2017
Ngày cập nhật 17/12/2017
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NĂM 2017
 

 

I. RÀ SOÁT VỀ HIỆU LỰC, TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI BỔ SUNG VÀ NỘI DUNG CẦN SỬA ĐỔI BỔ SUNG

TT

Loại

Số, ký hiệu

Trích yếu

Hiệu lực

VB liên quan

Tải về

 1.  

Nghị quyết

8i/2010/NQCĐ-HĐND

Về việc thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2009-2020.

Ban hành 02/6/2010

Hiệu lực 12/6/2010

 

Tải về

 1.  

Nghị quyết

01/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020.

Ban hành 08/4/2016

Hiệu lực 18/4/2016

 •  

Tải về

 1.  

Nghị quyết

02/2016/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều của Nghị quyết 8i/2010/NQCĐ-HĐND ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa thiên Huế giai đoạn 2009 - 2020.

Ban hành 08/4/2016

Hiệu lực 18/4/2016

 

Tải về

 1.  

Quyết định

1053/2006/QĐ-UBND

 

Về việc ban hành Qui chế hoạt động hành nghề thú y cơ sở.

Ban hành 19/4/2006

Hiệu lực 04/5/2006

 

Tải về

 1.  

Chỉ thị

07/2007/CT-UBND

Về việc tập trung tăng cường quản lý chất lượng thuỷ sản xuất khẩu

Ban hành 08/02/2007

Hiệu lực 08/02/2017

 

Tải về

 1.  

Chỉ thị

 

16/2007/CT-UBND

Về việc cấm thả nuôi tôm chân trắng trên vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, Lăng Cô.

Ban hành 27/3/2007

Hiệu lực 06/4/2017

 

Tải về

 1.  

Chỉ thị

44/2010/CT-UBND

Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng tôm giống trên địa bàn.

Ban hành 29/10/2010

Hiệu lực 08/11/2010

 

Tải về

 1.  

Quyết định

31/2011/QĐ-UBND

Về việc ban hành Quy chế quản lý vùng nuôi tôm tập trung đảm bảo an toàn dịch bệnh và vệ sinh thực phẩm.

Ban hành 07/9/2011

Hiệu lực 01/9/2011

 

Tải về

 1.  

Quyết định

29/2012/QĐ-UBND

Ban hành Quy định công nhận nghề truyền thông, làng nghề, làng nghề truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ban hành 11/9/2012

Hiệu lực 21/9/2012

 

Tải về

 1.  

Quyết định

41/2014/QĐ-UBND

Ban hành Quy định quản lý chất lượng giống thủy sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành 29/7/2014

Hiệu lực 08/8/2014

 

Tải về

 1.  

Quyết định

53/2014/QĐ-UBND

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động giết mổ, chế biến, bảo quản, vận chuyển, mua bán gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành 18/8/2014

Hiệu lực 28/8/2014

 

Tải về

 1.  

Quyết định

72/2014/QĐ-UBND

Ban  hành quy định về nuôi tôm chân trắng trên vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hải, Lăng cô.

Ban hành 27/11/2014

Hiệu lực 07/12/2014

 

Tải về

 1.  

Chỉ thị

65/2015/CT-UBND

Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh

Ban hành 04/12/2015

Hiệu lực 14/12/2015

 

Tải về

 1.  

Quyết định

67/2015/QĐ-UBND

Quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi để xác định bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất

 

Ban hành 22/12/2015

Hiệu lực 01/01/2016

 

Tải về

 1.  

Quyết định

32/2016/QĐ-UBND

Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020.

Ban hành 23/5/2016

Hiệu lực 02/6/2016

 

Tải về

 1.  

Quyết định

60/2016/QĐ-UBND

Ban hành Quy định về nuôi cá lồng, bè trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ban hành 30/8/2016

09/9/2016

 

Tải về

 1.  

Quyết định

64/2016/QĐ-UBND

Về việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ban hành 21/9/2016

01/10/2016

 

Tải về

 1.  

Quyết định

84/2016/QĐ-UBND

về việc ban hành quy chế quản lý hoạt động khai thác thủy sản đầm phá trên địa bàn tinh Thừa Thiên Huế

Ban hành 15/12/2016

26/12/2016

 

Tải về

 1.  

Quyết định

05/2017/QĐ-UBND.

Về việc quy định khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành:09/02/2017

Hiệu lực:20/02/2017

 

Tải về

 1.  

Nghị quyết

25/2017/NQ-HĐND

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành:14/07/2017

Hiệu lực:01/08/2017

 

Tải về

 1.  

Quyết định

80/2017/QĐ-UBND

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vường giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành:18/09/2017

Hiệu lực:01/10/2017

 

 

Tải Về

 1.  

Quyết định

82/2017/QĐ-UBND

Quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban hành:22/09/2017

Hiệu lực:01/01/2018

 

 

Tải Về

I. Rà soát về hiệu lực và tình trạng sửa đổi bổ sung

TT

Loại

Số, ký hiệu

Trích yếu

Hiệu lực

VB có liên quan

File tải về

 1.  

Thông tư

15/2017/TT-BNNPTNT

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của thông tư số 03/2016/TT-BNNPTNT ngày 21/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về ban hành danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.

Ban hành:14/08/2017

Hiệu lực:01/10/2017

 

 

Tải về

2.           

Thông tư

11/2017/TT-BNNPTNT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ban hành:29/05/2017

Hiệu lực:18/07/2017

 

Tải về

3.           

Thông tư

10/2017/TT-BNNPTNT

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành

 

Ban hành:29/05/2017

Hiệu lực:18/07/2017

 

Tải về

4.           

Thông tư

06/2017/TT-BNNPTNT

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 03/2016/TT-BNNPTNT ngày 21/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam

Ban hành:08/03/2017

Hiệu lực:25/04/2017

 

 

Tải về

5.           

Thông tư

33/2016/TT-BNNPTNT

Quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành và trang phục, thẻ công chức thanh tra chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Ban hành:31/10/2016

Hiệu lực:15/12/2016

 

 

Tải về

6.           

Thông tư

32/2016/TT-BNNPTNT

Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

Ban hành:24/10/2016

Hiệu lực:15/12/2016

 

Tải về

7.           

Thông tư

31/2016/TT-BNNPTNT

            Quy định trình tự sử dụng vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư; mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì hoạt động thường xuyên; xử lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý.

Ban hành:05/10/2016

Hiệu lực:01/12/2016

 

 

 

 

Tải về

8.           

Thông tư

30/2016/TT-BNNPTNT

Sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 Hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành:25/08/2016

Hiệu lực:12/10/2016

 

 

Tải về

9.           

Thông tư

29/2016/TT-BNNPTNT

Quy định tiêu chuẩn đối với nhân viên thú y xã, phường, thị trấn

Ban hành:05/08/2016

Hiệu lực:19/09/2016

 

Tải về

10.       

Thông tư

28/2016/TT-BNNPTNT

            Ban hành danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam

Ban hành:27/07/2016

Hiệu lực:10/09/2016

 

Tải về

11.       

Thông tư

27/2016/TT-BNNPTNT

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia lĩnh vực thức ăn chăn nuôi

Ban hành:26/07/2016

Hiệu lực:26/01/2017

 

Tải về

12.       

Thông tư

24/2016/TT-BNNPTNT

Ban hành danh mục và công bố mã HS đối với hàng hóa cấm xuất khẩu là gỗ tròn, gỗ xẻ các loại từ gỗ rừng tự nhiên trong nước và hàng hóa xuất khẩu theo giấy phép là củi, than làm từ gỗ hoặc củi có nguồn gốc từ gỗ rừng tự nhiên trong nước   

Ban hành:30/06/2016

Hiệu lực:19/08/2016

 

 

 

Tải về

13.       

Thông tư

26/2016/TT-BNNPTNT

            Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản

Ban hành:30/06/2016

Hiệu lực:15/08/2016

 

Tải về

14.       

Thông tư

25/2016/TT-BNNPTNT

Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn

Ban hành:30/06/2016

Hiệu lực:15/08/2016

 

Tải về

15.       

Thông tư

23/2016/TT-BNNPTNT

            Hướng dẫn một số nội dung quản lý công trình lâm sinh.

Ban hành:30/06/2016

Hiệu lực:01/01/2017

 

Tải về

16.       

Thông tư

21/2016/TT-BNNPTNT

            Quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản

Ban hành:28/06/2016

Hiệu lực:15/08/2016

 

Tải về

17.       

Thông tư

20/2016/TT-BNNPTNT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số: 38/2007/TT-BNNPTNT, 78/2011/TT-BNNPTNT, 25/2011/ TT-BNNPTNT, 47/2012/ TT-BNNPTNT, 80/2011/ TT-BNNPTNT, 99/2006/ TT-BNNPTNT

Ban hành:27/06/2016

Hiệu lực:15/08/2016

 

 

Tải về

18.       

Thông tư

19/2016/TT-BNNPTNT

Hướng dẫn chi tiết Điều 4 Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/04/2015 về quản lý sử dụng đất trồng lúa

Ban hành:27/06/2016

Hiệu lực:10/08/2016

 

Tải về

19.       

Thông tư liên tịch

93/2016/TTLT-BTC-BNNPTNT

Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Nghị định số 75/2015/NĐ -CP ngày 09 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về cơ chế, chính sách bảo vệ và phát triển rừng, gắn vớỉ chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững và hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2020

Ban hành:27/06/2016

Hiệu lực:10/08/2016

 

 

Tải về

20.       

Thông tư

18/2016/TT-BNNPTNT

Quy định một số nội dung về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý

Ban hành:24/06/2016

Hiệu lực:10/08/2016

 

Tải về

21.       

Thông tư

16/2016/TT-BNNPTNT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2014/TT-BNNPTNT ngày 08/4/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định biểu trưng, cờ hiệu, cờ truyền thống, trang phục, mẫu thẻ Kiểm ngư và màu sơn tàu, xuồng Kiểm ngư

Ban hành:10/06/2016

Hiệu lực:29/07/2016

 

 

 

 

Tải về

22.       

Thông tư

15/2016/TT-BNNPTNT

Hướng dẫn điều kiện và tiêu chí thụ hưởng hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với hợp tác xã nông nghiệp

Ban hành:10/06/2016

Hiệu lực:25/07/2016

 

 

Tải về

23.       

Thông tư

12/2016/TT-BNNPTNT

Quy định tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng thú y các cấp.

Ban hành:02/06/2016

Hiệu lực:19/07/2016

 

Tải về

24.       

Thông tư

14/2016/TT-BNNPTNT

Quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật

Ban hành:02/06/2016

Hiệu lực:19/07/2016

 

Tải về

25.       

Thông tư

13/2016/TT-BNNPTNT

Quy định về quản lý thuốc thú y

Ban hành:02/06/2016

Hiệu lực:19/07/2016

 

Tải về

26.       

Thông tư

11/2016/TT-BNNPTNT

Quy định trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, thẻ kiểm dịch động vật

Ban hành:01/06/2016

Hiệu lực:18/07/2016

 

Tải về

27.       

Thông tư

09/2016/TT-BNNPTNT

Quy định về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y

Ban hành:01/06/2016

Hiệu lực:16/07/2016

 

Tải về

28.       

Thông tư

10/2016/TT-BNNPTNT

Ban hành Danh mục thuốc thú y được phép lưu hành, cấm sử dụng ở Việt Nam, công bố mã HS đối với thuốc thú y nhập khẩu được phép lưu hành tại Việt Nam.

Ban hành:01/06/2016

Hiệu lực:16/07/2016

 

 

Tải về

29.       

Thông tư

08/2016/TT-BNNPTNT

            Quy định giám sát an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

Ban hành:01/06/2016

Hiệu lực:15/07/2016

 

Tải về

30.       

Thông tư

07/2016/TT-BNNPTNT

Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn

Ban hành:31/05/2016

Hiệu lực:15/07/2016

 

Tải về

31.       

Thông tư

06/2016/TT-BNNPTNT

Ban hành Danh mục, hàm lượng kháng sinh được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm với mục đích kích thích sinh trưởng tại Việt Nam

Ban hành:31/05/2016

Hiệu lực:15/07/2016

 

 

32.       

Thông tư liên tịch

05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT

            Hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng.

Ban hành:16/05/2016

Hiệu lực:30/06/2016

 

 

33.       

Thông tư

04/2016/TT-BNNPTNT

Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản.

Ban hành:10/05/2016

Hiệu lực:01/07/2016

 

 

34.       

Thông tư

03/2016/TT-BNNPTNT

Ban hành Danh mục Thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam; công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.

Ban hành:21/04/2016

Hiệu lực:05/06/2016

 

 

 

35.       

Thông tư

02/2016/TT-BNNPTNT

Sửa đổi, bổ sung Danh mục chủng loại máy, thiết bị được hưởng chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 08/2014/TT-BNNPTNT ngày 20/3/2014 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ban hành:22/02/2016

Hiệu lực:22/04/2016

 

 

36.       

Thông tư

01/2016/TT-BNNPTNT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 57/2012/TT-BNNPTNT ngày 07/11/2012 quy định việc kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm các chất cấm thuộc nhóm Beta-agonist trong chăn nuôi

Ban hành:15/02/2016

Hiệu lực:15/02/2016

 

 

 

37.       

Thông tư

50/2015/TT-BNNPTNT

Quy định việc chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác

Ban hành:30/12/2015

Hiệu lực:15/02/2016

 

 

38.       

Thông tư

51/2015/TT-BNNPTNT

Quy định về yêu cầu kỹ thuật và kiểm tra an toàn kỹ thuật máy thủy đã qua sử dụng lắp đặt trên tàu cá

Ban hành:30/12/2015

Hiệu lực:15/02/2016

 

 

39.       

Thông tư

49/2015/TT-BNNPTNT

Hướng dẫn quản lý nhiệm vụ và dự án khuyến nông Trung ương

Ban hành:30/12/2015

Hiệu lực:15/02/2016

 

 

40.       

Thông tư

48/2015/TT-BNNPTNT

Hướng dẫn chi tiết điều kiện hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật

Ban hành:16/12/2015

Hiệu lực:01/02/2016

 

 

41.       

Thông tư

47/2015/TT-BNNPTNT

Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành:15/12/2015

Hiệu lực:01/02/2016

 

 

42.       

Thông tư

46/2015/TT-BNNPTNT

Quy định về chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy giống cây trồng

Ban hành:15/12/2015

Hiệu lực:28/01/2016

 

 

43.       

Thông tư liên tịch

45/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHCN

Hướng dẫn ghi nhãn đối với thực phẩm biến đổi gen bao gói sẵn

Ban hành:23/11/2015

Hiệu lực:08/01/2016

 

 

44.       

Thông tư

44/2015/TT-BNNPTNT

Ban hành Danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính

Ban hành:23/11/2015

Hiệu lực:10/01/2016

 

 

45.       

Thông tư liên tịch

43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT

Hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra

Ban hành:23/11/2015

Hiệu lực:30/12/2015

 

 

46.       

Thông tư

42/2015/TT-BNNPTNT

Ban hành danh mục bổ sung hóa chất, kháng sinh cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam

Ban hành:16/11/2015

Hiệu lực:16/11/2015

 

 

 

47.       

Thông tư liên tịch

36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chăn nuôi và thú y

Ban hành:20/10/2015

Hiệu lực:05/12/2015

 

 

48.       

Thông tư liên tịch

38/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV

Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kiểm nghiệm thủy sản

Ban hành:20/10/2015

Hiệu lực:05/12/2015

 

 

49.       

Thông tư liên tịch

37/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành chăn nuôi và thú y

Ban hành:20/10/2015

Hiệu lực:05/12/2015

 

 

50.       

Thông tư

39/2015/TT-BNNPTNT

Quy định một số nội dung về công tác lựa chọn nhà thầu các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn đầu tư công do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý

Ban hành:20/10/2015

Hiệu lực:10/12/2015

 

 
 

51.       

Thông tư

35/2015/TT-BNNPTNT

Quy định về kiểm dịch thực vật nội địa

 

Ban hành:14/10/2015

Hiệu lực:30/11/2015

 

 

52.       

Thông tư

34/2015/TT-BNNPTNT

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 03/2015/TT-BNNPTNT ngày 29/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam và công bố mã HS đối với thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam

Ban hành:12/10/2015

Hiệu lực:23/11/2015

 

 

 

 

53.       

Thông tư

33/2015/TT-BNNPTNT

Quy định về giám sát vệ sinh, an toàn thực phẩm trong thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ

Ban hành:08/10/2015

Hiệu lực:10/12/2015

 

 

54.       

Thông tư

32/2015/TT-BNNPTNT

Quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ban hành:06/10/2015

Hiệu lực:01/12/2015

 

 

 

55.       

Thông tư

31/2015/TT-BNNPTNT

Quy định về giám sát dư lượng các chất độc hại trong động vật và sản phẩm động vật thủy sản nuôi

Ban hành:06/10/2015

Hiệu lực:19/11/2015

 

 

56.       

Thông tư

28/2015/TT-BNNPTNT

Ban hành Danh mục loài cây trồng được bảo hộ

 

Ban hành:14/09/2015

Hiệu lực:29/09/2015

 

 

57.       

Thông tư

30/2015/TT-BNNPTNT

Quy định trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu và thẻ công chức kiểm dịch thực vật

Ban hành:08/09/2015

Hiệu lực:23/10/2015

 

 

58.       

Thông tư

29/2015/TT-BNNPTNT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2011/TT-BNNPTNT ngày 10/10/2011 quy định chi tiết một số điều Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05/02/2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi

Ban hành:04/09/2015

Hiệu lực:04/09/2015

 

 

 

 

59.       

Quyết định

3482/QĐ-BNN-TCLN

Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành:28/08/2015

Hiệu lực:15/09/2015

 

 

 

60.       

Quyết định

3192/QĐ-BNN-PC

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTG ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành:11/08/2015

Hiệu lực:11/08/2015

 

 

61.       

Thông tư

27/2015/TT-BNNPTNT

Quy định tiêu chuẩn chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ban hành:07/08/2015

Hiệu lực:01/10/2015

 

 

62.       

Quyết định

3087/QĐ-BNN-TCLN

Ban hành hướng dẫn tạm thời kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm sóc, thu hái quả và sơ chế hạt cây mắc ca

Ban hành:04/08/2015

Hiệu lực:04/08/2015

 

 

63.       

Thông tư

26/2015/TT-BNNPTNT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

Ban hành:29/07/2015

Hiệu lực:15/09/2015

 

 

 

64.       

Thông tư

25/2015/TT-BNNPTNT

Ban hành danh mục giống vật nuôi được sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam

Ban hành:01/07/2015

Hiệu lực:14/08/2015

 

 

65.       

Quyết định

2515/QĐ-BNN-BVTV

Về việc ban hành bảng mã số HS của danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật của Việt nam

Ban hành:29/06/2015

Hiệu lực:01/07/2015

 

 

66.       

Thông tư

24/2015/TT-BNNPTNT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2013/TT-BNNPTNT ngày 19 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành:25/06/2015

Hiệu lực:10/08/2015

 

 

 

67.       

Thông tư

23/2015/TT-BNNPTNT

Quản lý sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường dùng trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản

Ban hành:22/06/2015

Hiệu lực:06/08/2015

 

 

68.       

Thông tư

22/2015/TT-BNNPTNT

Hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Quyết định số 64/2014/QĐ-TTg ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chính sách đặc thù về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện

Ban hành:10/06/2015

Hiệu lực:25/07/2015

 

 

 

69.       

Thông tư

21/2015/TT-BNNPTNT

Về quản lý thuốc bảo vệ thực vật

Ban hành:08/06/2015

Hiệu lực:01/08/2015

 

 

70.       

Thông tư

20/2015/TT-BNNPTNT

Ban hành “Qy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang bị an toàn tàu cá”

Ban hành:01/06/2015

Hiệu lực:01/12/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.662.450
Truy câp hiện tại 43