Tìm kiếm tin tức

Công tác cải cách hành chính quý III năm 2018
Ngày cập nhật 19/09/2018

.

 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CCHC
1. Về kế hoạch CCHC
Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng kế hoạch CCHC năm 2018, kế hoạch kiểm soát TTHC, kế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2018, kế hoạch thực hiện hệ thống ISO năm 2018 và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai thực hiện.
2. Về tổ chức, chỉ đạo điều hành CCHC
- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trong ngành thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, thực hiện tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm hành chính công của tỉnh.
- Chỉ đạo thực hiện chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại các Chi cục thuộc Sở.
3. Về kiểm tra CCHC
Sở Nông nghiệp và PTNT đã thực hiện kiểm tra công tác CCHC và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương công vụ tại các đơn vị trực thuộc
Trong tháng 8/2018 đã có Đoàn Kiểm tra 1060 về kiểm tra công tác rà soát thủ tục hành chính tại Sở Nông nghiệp và PTNT
4. Về công tác tuyên truyền CCHC
Đến nay Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền về nghiệp vụ, công tác CCHC, kiểm soát TTHC cho cán bộ trong ngành.
II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CCHC
1. Cải cách thể chế
1.1. Về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện hệ thống thể chế, cơ chế, chính sách về các lĩnh vực quản lý nhà nước
Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục thực hiện theo đúng Nghị định 63/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm soát TTHC.
Trong công tác quản lý điều hành, Sở tiếp tục đẩy mạnh việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2015 để nâng cao chất lượng quản lý nhà nước.
1.2. Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật của đơn vị
Triển khai việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật theo chỉ đạo của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, trong thời gian tới trọng tâm là việc triển khai Bộ Luật Hình sự.
2. Cải cách TTHC
2.1. Thực hiện cải cách TTHC trên các lĩnh vực quản lý nhà nước theo quy định của UBND tỉnh.
Đã xây dựng hồ sơ công bố lại toàn bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở, của cấp huyện, cấp xã và danh mục TTHC đưa vào TTHCC theo kết luận của Đoàn Kiểm tra 1060.
Đã xây dựng quy trình giải quyết trên dịch vụ công trực tuyến đối với toàn bộ 128 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết.
2.2. Kiểm soát TTHC
a) Kiểm soát việc ban hành mới các TTHC
Sở Nông nghiệp và PTNT không ban hành mới các TTHC, chỉ thực hiện sự phân công kiểm soát của UBND tỉnh. Trong thời gian qua, Sở thực hiện các TTHC mới do Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành.
b) Về rà soát, đánh giá và thực hiện các quy định về đơn giản hoá TTHC
Đã hoàn thành việc rà soát toàn bộ danh mục TTHC để xây dựng phương án đơn giản hóa, gửi Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp
c) Về công khai TTHC
Bộ TTHC của Sở được công khai trên cổng thông tin điện tử và niêm yết tại Bộ phận một cửa ở Trung tâm HCC tỉnh, Văn phòng sở, các đơn vị trực thuộc.
3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
3.1. Rà soát vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của các đơn vị trực thuộc.
Sở Nông nghiệp và PTNT tiến hành rà soát lại chức năng nhiệm vụ của các Chi cục và phân công phân cấp giải quyết các TTHC giữa Sở với các Chi cục.
Quản lý và sử dụng biên chế đúng quy định, đúng chỉ tiêu được giao, thực hiện công tác bổ nhiệm, luân chuyển theo đúng quy định.
Quy chế làm việc được xây dựng đầy đủ ở các đơn vị, được công chức viên chức nghiêm túc chấp hành, chưa xảy ra trường hợp vi phạm quy chế làm việc.
3.2. Về công tác kiểm tra, đánh giá tình hình tổ chức và hoạt động của các đơn vị
Thanh tra sở đã triển khai thực hiện công tác thanh tra năm 2018,  nhằm phát hiện và chấn chỉnh những sai sót  trong tổ chức và hoạt động của các đơn vị trực thuộc. 
3.3. Về thực hiện phân công, phân cấp
Trong thời gian qua Sở đã đẩy mạnh việc phân công phân cấp cho các đơn vị trực thuộc, trong đó phân công cho 7 Chi cục trực thuộc quản lý các lĩnh vực chuyên ngành, thực hiện giải quyết hơn 110 thủ tục hành chính của ngành. Các đơn vị hiện nay đều thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.
3.4. Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp công
Có 13 đơn vị sự nghiệp công thuộc Sở được giao thực hiện cơ chế tự chủ một phần, tự chịu trách nhiệm.
3.5.  Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
a. Việc thực hiện cơ chế một cửa
Văn phòng sở và 07 Chi cục trực thuộc đã triển khai cơ chế một cửa trong giải quyết hồ sơ của tổ chức, công dân.
Hiện các đơn vị đang thực hiện 128 TTHC các loại theo cơ chế một cửa, trong thời gian tới tiếp tục rà soát và phân công lại các TTHC cho các đơn vị.
Các đơn vị thống nhất thực hiện theo quy định về nghiệp vụ tại phần mềm dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.
b. Việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông
- Tiếp tục liên thông với Sở Kế hoạch và đầu tư (là đơn vị đầu mối) phối hợp để giải quyết thủ tục xét duyệt các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.
4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức
Các đơn vị trực thuộc Sở đều thực hiện đúng quy định công tác quản lý, sử dụng cán bộ công chức, viên chức.
Sở đã xây dựng kế hoạch tuyển dụng năm 2018 và đang triển khai thực hiện.
Công tác quản lý cán bộ công chức: Thực hiện kế hoạch điều động, luân chuyển bổ nhiệm lại theo đúng quy định.
5. Cải cách tài chính công
5.1. Tình hình triển khai các chính sách
Các chính sách về thuế thu nhập, tiền lương, tiền công, tiết kiệm chi phí tăng thu nhập đảm bảo đời sống cán bộ công chức được thực hiện đầy đủ.
5.2. Đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với các đơn vị
- Các đơn vị tự đảm bảo  một phần chi phí theo Nghị định 141/2016/NĐ-CP
1. Chi cục Chăn nuôi và Thú Y
2. Trung tâm Quy hoạch và Thiết kế Nông lâm nghiệp
3. Ban quản lý Khu bảo tồn Sao La
4. Trung tâm Giống
5. Ban quản lý rừng Phòng hộ Sông Bồ
6. Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hương
7. Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Đông
8. Ban quản lý rừng phòng hộ A Lưới
9. Ban quản lý rừng phòng hộ Hương Thuỷ
10. Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Hải Vân
11. Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền
12. Ban quản lý Cảng cá Thừa Thiên Huế
13. Trung tâm Khuyến Nông
- Các đơn vị thực hiện theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP
1. Văn phòng sở
2. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
3. Chi cục Kiểm lâm
4. Chi cục Thủy sản
5. Chi cục Thuỷ lợi
6. Chi cục Phát triển Nông thôn 
7. Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản
6. Hiện đại hoá hành chính
6.1. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin
Tiếp tục vận hành 05 phần mềm dùng chung của UBND tỉnh, trong đó tập trung vận hành dịch vụ công trực tuyến, hệ thống xác thực tập trung, phần mềm quản lý CCVC.
Trong thời gian qua triển khai chứng thư số cho các đơn vị và cá nhân, hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp đa cấp
6.2. Tình hình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động.
Văn phòng sở và toàn bộ các Chi cục tiếp tục duy trì và chuyển đổi sang hệ thống 9001:2015. 
6.3. Tình hình triển khai xây dựng trụ sở cơ quan hành chính
Các đơn vị trực thuộc đã được bố trí kế hoạch vốn năm 2018 trong đó có kinh phí để duy tu sửa chữa văn phòng làm việc.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Những ưu điểm
Công tác CCHC của Sở Nông nghiệp và PTNT quý III năm 2018 được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo sở, đang được các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc nhằm đạt được các mục tiêu đề ra.
2. Những hạn chế, tồn tại
Kinh phí còn thiếu nên chưa tổ chức được nhiều lớp tập huấn nâng cao trình độ cũng như đầu tư cơ sở vật chất hiện đại hơn, đáp ứng nhu cầu người dân.
IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ IV NĂM 2018
- Tiếp tục đẩy mạnh việc tiếp nhận, giải quyết và hoàn trả hồ sơ trên cổng dịch vụ công trực tuyến.
- Thực hiện Hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại Văn phòng sở và các Chi cục trực thuộc Sở.
- Tăng cường việc phối hợp với Trung tâm HCC của tỉnh
 
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.484.609
Truy câp hiện tại 167