Tìm kiếm tin tức
Tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai thực hiện tốt các mặt Công tác cải cách hành chính quý I năm 2020
Ngày cập nhật 07/05/2020

Trong quý I năm 2020, công tác CCHC được UBND tỉnh tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, các văn bản chỉ đạo thực hiện CCHC được ban hành kịp thời. Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã phân công các cơ quan, địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác CCHC. Lãnh đạo tỉnh luôn xác định CCHC gắn liền với việc ứng dụng CNTT và ISO trong hoạt động cơ quan nhà nước. Việc rà soát và ban hành lại bộ TTHC đã tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân và đáp ứng yêu cầu của công tác quản lý nhà nước.

Việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và Trung tâm Hành chính công cấp huyện đã tạo thuận lợi và được người dân, tổ chức đồng tình ủng hộ.

Đầu năm 2020, UBND tỉnh đã ban hành quyết định công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác CCHC năm 2019 của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện và công bố kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động năm 2019 của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua đó, việc đánh giá, xếp loại công tác CCHC của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện gắn với trách nhiệm người đứng đầu với công tác thi đua, khen thưởng đã góp phần tích cực, thay đổi sâu sắc nhận thức của người đứng đầu và cán bộ, công chức góp phần cho sự phát triển của công tác CCHC toàn tỉnh.

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

1. Công tác chỉ đạo, điều hành

Ngay từ đầu năm 2020, UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện chương trình trọng điểm về CCHC bằng các quyết định, kế hoạch, chỉ thị về đẩy mạnh CCHC gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh, cụ thể là:

Quyết định số 3303/QĐ-UBND ngày 23/12/2019 về việc phê duyệt Kế hoạch CCHC năm 2020; Kế hoạch số 274/KH-UBND ngày 27/12/2019 về triển khai Chương trình trọng điểm năm 2020 về CCHC gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh; Chỉ thị số 28/CT-UBND ngày 30/12/2019 về việc nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động bộ máy quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 262/KH-UBND ngày 20/12/2019 về ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020 và Kế hoạch số 271/KH-UBND ngày 26/12/2019 về thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” năm 2020.

2. Về công tác tuyên truyền CCHC

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền CCHC, ngày 12/12/2019 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 255/KH-UBND về tuyên truyền CCHC trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Tiếp tục duy trì chuyên trang, chuyên mục CCHC trên Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và hệ thống đài truyền thanh - truyền hình tại các huyện, thị xã, thành phố. Tuyên truyền CCHC trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, website của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp.

Duy trì thường xuyên việc công khai TTHC, công khai kết quả giải quyết TTHC tại Cổng thông tin điện tử tỉnh, trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn vị và tổ chức tiếp nhận ý kiến đóng góp của tổ chức, công dân và doanh nghiệp về TTHC.

 

3. Công tác kiểm tra cải cách hành chính

Ngày 30/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3373/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và thực hiện ý kiến chỉ đạo trong năm 2020; với mục tiêu là tập trung thực hiện việc đánh giá khách quan, toàn diện; phát hiện những cách làm hay, sáng tạo và những tồn tại, khó khăn trong quá trình thực hiện, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo chuyển biến về kỷ luật, kỷ cương hành chính của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện các nhiệm vụ CCHC, kiểm soát TTHC, ISO và thực hiện ý kiến chỉ đạo trong năm 2020.

Theo kế hoạch, từ tháng 4/2020 đến tháng 10/2020 sẽ tiến hành kiểm tra trên 30% tổng số các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND cấp huyện (gồm: 7/21 sở, ban, ngành cp tỉnh và một số ban, chi cục, trung tâm đơn vị trực thuộc; 03/9 UBND cấp huyện và một số phòng, ban, ngành, địa phương cấp xã).

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CCHC

1. Tình hình rà soát các văn bản QPPL và đơn giản hoá TTHC trên địa bàn

Ngày 31/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3395/QĐ-UBND về Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2020, đồng thời đã ban hành Quyết định số 3365/QĐ-UBND ngày 28/12/2019 về Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2020.

Trong quý I năm 2020, tiếp tục duy trì và tiến hành rà soát lại bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, địa phương; UBND tỉnh đã ban hành các quyết định bao gồm:

- Rà soát quy trình nội bộ, quy trình điện tử; đồng thời, thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả thuộc thẩm quyền giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở: Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa Thể thao, Tài chính, Nội vụ, Nông nghiệp và PTNT, Lao động TB và XH, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Công Thương, Du lịch, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Ngoại vụ và Y tế.

- Công bố Danh mục TTHC chuẩn hóa một số lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa Thể thao, Sở Du lịch, UBND cấp huyện và cấp xã,

- Công bố TTHC thay thế trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT, Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Mối quan hệ giữa các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện với các tổ chức, công dân được cải thiện đáng kể, thông qua các biện pháp như cải cách TTHC gắn với thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; công khai hóa, minh bạch hóa các quy định về TTHC; TTHC được rà soát, sửa đổi, bãi bỏ theo hướng đơn giản hóa, thuận tiện cho người dân và các tổ chức; việc giải quyết các TTHC ngày càng nhanh gọn, khoa học, đáp ứng được nhu cầu hợp pháp của tổ chức, công dân.

2. Cải cách tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước

- Trong quý I năm 2020, tỉnh tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 99/CTr-UBND và số 100/CTr-UBND ngày 28/5/2018 để thực hiện Kế hoạch số 60-KH/TU ngày 13/3/2018 và Kế hoạch số 69-KH/TU ngày 24/4/2018 của Tỉnh uỷ. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung xây dựng phương án tổ chức lại các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Sở Nội vụ đã thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc Sở Công Thương; tổ chức lại các phòng chuyên môn và Chi cục trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; kiện toàn cơ cấu tổ chức, biên chế các phòng, ban của Hội Chữ thập đỏ tỉnh; thành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố Huế trên cơ sở hợp nhất Đài Truyền thanh, Bảo tàng Văn hóa Huế và Trung tâm Văn hóa và Thể thao; phê duyệt Đề án khu tập trung dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

3. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

- Các đơn vị tiếp tục thực hiện tốt việc bố trí công chức, viên chức theo danh mục vị trí việc làm đã được phê duyệt; qua đó, phát huy được năng lực, sở trường công tác và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn. Đồng thời, tích cực triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án công vụ để thực hiện nghiêm túc, hiệu quả trong thời gian tới. Tỉnh đã tổng hợp và báo cáo Bộ Nội vụ về kết quả thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ năm 2019.

- Ngày 20/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3287/QĐ-UBND về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2020; theo đó, tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì tổ chức 27 lớp bồi dưỡng cho khoảng 1.510 lượt công chức, viên chức trên địa bàn (bao gồm 08 lớp bồi dưỡng chức danh cán bộ, công chức cấp xã; 02 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên; 02 lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên chính; 05 lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng và 10 lớp bồi dưỡng Tin học nâng cao kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT. Hiện nay, tỉnh đã triệu tập 01 lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên và 01 lớp bồi dưỡng  kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính. Ngoài ra, đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch cụ thể và tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn.

- Trong quý I/2020, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã phê duyệt bổ sung quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư và Trường Cao đẳng Y tế Huế giai đoạn 2020-2025; xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định bổ nhiệm 03 trường hợp, bổ nhiệm lại 02 trường hợp; Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bổ nhiệm 04 trường hợp, bổ nhiệm lại 03 trường hợp và cử phụ trách 02 trường hợp.

4. Tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Tiếp tục thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, thường xuyên kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và các Trung tâm Hành chính công cấp huyện. Triển khai thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các Trung tâm và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã.

Đến nay, toàn tỉnh có 2.132/2.132 TTHC (tỷ lệ  100%) được đưa vào thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, trong đó, cấp sở có 1.694 TTHC một cửa (336 TTHC liên thông); UBND cấp huyện có 321 TTHC một cửa (35 TTHC liên thông); UBND cấp xã có 135 TTHC một cửa (17 TTHC liên thông). Đưa 1.104 TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, trong đó: có 649 TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (cấp tỉnh: 517 TTHC, cấp huyện: 130 TTHC, cấp xã: 02 TTHC); có 455 TTHC dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (cấp tỉnh: 286 TTHC, cấp huyện: 158 TTHC, cấp xã: 11 TTHC). Đồng thời, công bố 1.135 TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích, trong đó cấp tỉnh: 941 TTHC, cấp huyện 155 TTHC, cấp xã: 39 TTHC.

5. Về hiện đại hóa nền hành chính

a) Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước

Năm 2020,  UBND tỉnh xác định đẩy mạnh CCHC gắn với phát triển chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 là Chương trình trọng điểm của tỉnh; đã tập trung đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước và tiếp tục triển khai, đẩy mạnh chính quyền điện tử. Triển khai thực hiện tốt các Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2019-2025” và Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật” trong năm 2020.

Đến nay, toàn tỉnh hiện có 100% sở, ban, ngành và UBND cấp huyện có Trang thông tin điện tử (TTĐT), 145/145 UBND cấp xã có Trang TTĐT, đạt 100% cấp xã có Trang TTĐT. Các trang TTĐT đã thực hiện đầy đủ việc cập nhật tin bài thường xuyên, đồng thời qua đó thông tin tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các văn bản chính sách của nhà nước. Tỷ lệ tin, bài trong quý I/2020 trên Trang TTĐT đạt trung bình gần 1,5-2 tin/ngày.

100% thủ tục hành chính của đơn vị vận hành trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh trong quý I/2020 đạt hiệu quả tốt. Tiếp tục triển khai, áp dụng 05 phần mềm dùng chung của tỉnh: 100% các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện đã triển khai các phần mềm dùng chung, thực hiện hoàn toàn gửi/nhận văn bản qua mạng, đăng ký lịch họp và phát hành giấy mời qua mạng, phần mềm một cửa, theo dõi ý kiến chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh, triển khai trang điều hành tác nghiệp đa cấp,… Và đề án “Phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng 2025”

b) Tình hình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của cơ quan đơn vị

- Việc áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, đến thời điểm quý I/2020, gồm:

+ Đối với các cơ quan bắt buộc phải xây dựng và áp dụng HTQLCL theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ là 30/30 đơn vị (đạt 100%), trong đó gồm: 21 sở, ban, ngành cấp tỉnh và 09 UBND huyện, thị xã, thành phố.

+ Đối với các cơ quan, đơn vị khuyết khích xây dựng và áp dụng HTQLCL theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ là 154/154 cơ quan đang áp dụng, duy trì, cải tiến, thực hiện công bố hoặc công bố lại HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 (hoặc TCVN ISO 9001:2015), trong đó gồm: 09 ban, chi cục trực thuộc Sở và 145 xã, phường, thị trấn đang duy trì, cải tiến, thực hiện công bố hoặc công bố lại HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001:2015.

- Hiện nay, UBND tỉnh đang chỉ đạo xây dựng mô hình thống nhất hệ thống văn bản quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước kiểu mẫu (06 mô hình) với hệ thống tài liệu theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Xây dựng phần mềm hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trên môi trường mạng áp dụng tại các cơ quan hành chính.

6. Cải cách tài chính công

a) Tổ chức thực hiện công tác tài chính - ngân sách

Thực hiện công khai tài chính theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, trong đó công khai rõ tổng nguồn thu, nguồn chi, chi tiết các nguồn thu và chi trong năm 2019 và công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước được thực hiện theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 71/2014/TTLT-BTC-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ; đến nay, số lượng đơn vị trên địa bàn tỉnh được giao thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm là 370 đơn vị (trong đó: Cấp tỉnh 60 đơn vị; Cấp huyện 158 đơn vị; Cấp xã 152 đơn vị).

b) Thực hiện cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL)

Thực hiện đổi mới cơ chế tài chính đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015, Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016, Nghị định 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ, đến thời điểm hiện nay là 737 đơn vị (trong đó: Đơn vị tự đảm bảo toàn bộ chi phí thường xuyên và chi đầu tư: 01; Đơn vị tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động: 37; Đơn vị tự bảo đảm 1 phần chi phí hoạt động: 139; Đơn vị do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động: 560).

Thực hiện phân cấp quản lý ngân sách và công khai các nguồn thu, các khoản chi tại tỉnh luôn được thực hiện nghiêm túc. Tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm, minh bạch về tài chính tại các cơ quan, đơn vị ngày càng được nâng lên, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình kiểm tra, giám sát, góp phần hạn chế các vi phạm về chế độ quản lý tài chính và sử dụng có hiệu quả nguồn ngân sách của Nhà nước.

c) Các chính sách cải cách về thuế, thu nhập, tiền lương, tiền công và các chính sách an sinh xã hội

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tăng cường công tác quản lý, giám sát thực hiện các chế độ, chính sách đảm bảo an sinh xã hội năm 2020, trong đó chú trọng tập trung tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển nhanh và bền vững; thực hiện đầy đủ, đúng, kịp thời các chính sách về tạo việc làm, y tế, giáo dục, bảo trợ xã hội, chính sách đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số,... không để bất kỳ người dân, hộ gia đình nào thuộc đối tượng chính sách mà không được hưởng, “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Đẩy mạnh cải cách về thuế, bảo hiểm xã hội đã cải cách bố trí công chức, viên chức nhận thủ tục hành chính tập trung vào một đầu mối tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Trung tâm Hành chính công cấp huyện giảm bớt phiền hà và khó khăn cho người dân, tổ chức.

IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II/2020

1. Tiếp tục tập trung triển khai Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 20/7/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; Chuẩn bị báo cáo, tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011 – 2020.

2. Thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực đảm bảo sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các bộ phận, đầu mối trực thuộc sở, ban, ngành và UBND cấp huyện trong năm 2020 và những năm tiếp theo, theo hướng thu gọn đầu mối, giảm bớt khâu trung gian, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực.

3. Tập trung xây dựng, hoàn thiện chính quyền điện tử, hoàn thiện các quy trình vận hành Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh, Trung tâm Hành chính công cấp huyện. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động và tổng kết tình hình thực hiện Đề án Bộ phận TN&TKQ hiện đại cấp xã.

4. Đẩy mạnh CCHC gắn liền với ứng dụng CNTT và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, tăng cường tiếp nhận, giao trả trực tuyến TTHC mức độ 3, mức độ 4, tạo lập hồ sơ, tài khoản trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp.

5. Tập trung nâng cao ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, đạo đức công vụ, công chức. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức nhất là những cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp, công chức làm việc tại Bộ phận TN&TKQ.

6. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC trên tất cả các ngành, loại bỏ những TTHC gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp; tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thuận lợi, minh bạch, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

7. Duy trì và triển khai thực hiện tốt cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn theo các Nghị định: 16/2015/NĐ-CP 130/2005/NĐ-CP, 115/2005/NĐ-CP và 96/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

8. Tiếp tục cải thiện mối quan hệ giữa cơ quan nhà nước và người dân, doanh nghiệp thông qua cơ chế đối thoại. Triển khai trên diện rộng việc đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; điều tra, khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, công dân trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh.

 

 

 

 

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

 

Thực hiện

NĐ 130/2005/NĐ-CP

Thực hiện

16/2015/NĐ-CP

Thực hiện

NĐ 115/2005/NĐ-CP

Tổng số cơ quan hành chính

Đã thực hiện

Tổng số đơn vị sự nghiệp

Đã thực hiện

Tổng số tổ chức KH và CN công lập

Đã thực hiện

182

182

717

717

2

2

 

 

 

 

Thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018

Cơ chế một cửa

Cơ chế một cửa liên thông

Cấp tỉnh

Cấp huyện

Cấp xã

Các lĩnh vực công việc áp dụng:

Tổng số sở và tương đương

Đã thực hiện

Tổng số đơn vị cấp huyện

Đã thực hiện

Tổng số đơn vị cấp xã

Đã thực hiện

- UBND tỉnh với các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

- Liên thông lĩnh vực đất đai tại UBND cấp huyện.

- Liên thông lĩnh vực người có công theo 3 cấp tỉnh, huyện, xã.

21

21

09

09

152

152

 

 

 

 

 

 

Trần Xuân Triều
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.643.344
Truy câp hiện tại 963