Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đạt được nhiều kết quả tích cực
Ngày cập nhật 12/03/2021

Để triển khai có hiệu quả, kịp thời các nội dung, nhiệm vụ được quy định tại Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 1020/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 3405/UBND-TP về việc triển khai Quyết định số 1020/QĐ-BTP ngày 08/5/2018 của Bộ Tư pháp chỉ đạo các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong đó có nhiệm vụ giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổ chức triển khai thực hiện Đề án, Sở Tư pháp đã  hành Công văn số 443/STP-XDKTVBQPPL ngày 11/3/2020 về hướng dẫn, đôn đốc thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 gửi các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh đề nghị Lãnh đạo các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Đề án theo quy định Nghị định số 59/2012/NĐ-CP; Nghị định số 32/2020/NĐ-CP; Thông tư số 14/2014/TT-BTP; các Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật, văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Việc kiểm tra thực hiện Đề án tại địa phương được thực hiện kết hợp với nhiệm vụ kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật hằng năm. Năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2764/QĐ-UBND về việc kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về bảo vệ môi trường; việc triển khai thực hiện Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật và nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020.

Một số kết quả nổi bật trên các mặt:

1.  Tham gia xây dựng văn bản, hoàn thiện thể chế về tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật

Thực hiện Công văn số 3500/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL và Công văn số 3501/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL ngày 22/9/2020 của Bộ Tư pháp về đề nghị tham gia ý kiến đối với Hồ sơ Thông tư quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP, Nghị định số 32/2020/NĐ-CP và Hồ sơ xây dựng Thông tư quy định chi tiết việc xem xét, đánh giá tình thi hành pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Báo cáo số 354/BC-UBND về tổng hợp ý kiến tham gia đối với Hồ sơ xây dựng Thông tư quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ; Báo cáo số 357/BC-UBND về tổng hợp ý kiến tham gia đối với Hồ sơ xây dựng Thông tư quy định chi tiết việc xem xét, đánh giá tình thi hành pháp luật gửi Bộ Tư pháp.

Đối với các nội dung còn lại về hoàn thiện thể chế như: Nghiên cứu, xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong công tác tổ chức thi hành pháp luật tại địa phương; nghiên cứu, góp ý dự thảo Khung theo dõi thi hành pháp luật và hệ thu thập dữ liệu phục vụ công tác theo dõi thi hành pháp luật và nghiên cứu, góp ý phần mềm thu thập thông tin thi hành pháp luật (phần mềm phục vụ việc báo cáo tình hình thi hành pháp luật) kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; phần mềm đánh giá tình hình thi hành pháp luật (phần mềm quan trắc tình hình thi hành pháp luật),… tại Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 14/6/2018 của Ủy ban nhân dân thì thời gian thực hiện theo Kế hoạch của Bộ Tư pháp. Do đó, sau khi Bộ Tư pháp ban hành các nội dung này, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện đảm bảo theo yêu cầu, kế hoạch của Bộ Tư pháp.

2.  Bảo đảm các điều kiện cho công tác tổ chức thi hành pháp luật

Trên cơ sở Công văn số 225/BTC-HCSN ngày 07/01/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn kinh phí bảo đảm thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật, Sở Tư pháp đã chủ động tham mưu xây dựng dự thảo văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh, lấy ý kiến của Sở Tài chính, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1731/UBND-TC ngày 06/3/2020 về kinh phí bảo đảm thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật để các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện có cơ sở triển khai thực hiện.

Hằng năm, trên cơ sở nội dung chi và mức chi, các cơ quan, địa phương lập dự kiến chương trình, kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật, đồng thời lập dự toán kinh phí thực hiện tổng hợp chung vào dự toán kinh phí chi thường xuyên hàng năm của cơ quan, đơn vị gửi cơ quan tài chính cùng cấp tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Một số khó khăn, vướng mắc, bất cập và giải pháp cần thực hiện:

- Theo nhiệm vụ được xác định tại Đề án thì sẽ bố trí biên chế pháp chế chuyên trách tại các Sở, ngành chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh trong tổng biên chế được giao để thực hiện nhiệm vụ pháp chế nói chung và làm đầu mối công tác tổ chức thi hành pháp luật nói riêng. Tuy nhiên, đội ngũ công chức làm công tác pháp chế theo quy định của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế mặc dù đã được củng cố, kiện toàn nhưng còn thiếu về số lượng; thay đổi lĩnh vực công tác, chưa có kinh nghiệm trong công tác theo dõi thi hành pháp luật, do đó đã ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả của công tác này.

Tương tự, tại địa bàn cấp huyện và cấp xã do khó khăn về biên chế nên các phòng Tư pháp, Ủy ban nhân dân cấp xã chưa bố trí được cán bộ chuyên trách mà thực hiện kiêm nhiệm công tác theo dõi thi hành pháp luật, xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật,… do đó đã ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả của công tác này.

- Mặc dù đã có văn bản hướng dẫn kinh phí bảo đảm thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật, tuy nhiên, kinh phí ở cấp huyện và cấp xã còn nhiều khó khăn.

Các giải pháp, kiến nghị:

- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong công tác tổ chức thi hành pháp luật.

- Bám sát các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định tại Đề án để triển khai thực hiện, đảm bảo thời gian, chất lượng.

- Kịp thời hướng dẫn những khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện Đề án theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn.

- Kết hợp thường xuyên công tác kiểm tra việc thực hiện Đề án với công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại các cơ quan, địa phương.

- Tăng cường hiệu quả phối hợp giữa các Sở, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao theo Đề án.

- Bộ Tư pháp Sớm xem xét trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 7 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế.

- Sớm xem xét ban hành Thông tư quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và Nghị định số 32/2020/NĐ-CP của Chính phủ; Thông tư quy định chi tiết việc xem xét, đánh giá tình hình thi hành pháp luật và các văn bản khác đã được xác định tại Đề án.

- Tăng cường tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên sâu về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

- Nghiên cứu, hoàn thiện đề xuất chính sách trong hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Tổ chức thi hành pháp luật nhằm tạo cơ sở pháp lý cao hơn cho việc triển khai công tác này.

Trần Xuân Triều
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.831.133
Truy câp hiện tại 1.338