Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT VỀ CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2021 - 2030
Ngày cập nhật 23/07/2021

Ngày 15/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.

 

Với mục tiêu tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân, trên cơ sở những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân trong giai đoạn 2021 - 2030, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2021.

Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 tập trung vào 6 nội dung, đó là: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công và Xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Trọng tâm cải cách hành chính 10 năm tới là: Cải cách thể chế, trong đó tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống thể chế của nền hành chính và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển đất nước, trong đó, chú trọng cải cách chính sách tiền lương; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2021./.

Chi tiết Nghị quyết số 76/NQ-CQ xem file đính kèm.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân, tập thể

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Hồ Thị Như Trang                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.675.541
Truy câp hiện tại 535