Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Quy định về đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
Ngày cập nhật 13/08/2021

Ngày 10 tháng 8 năm 2021, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1963/QĐ-UBND Quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

 

Việc đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính tại các sở, UBND cấp huyện phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, phản ánh đúng tình hình thực tế và kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các sở, UBND cấp huyện; đảm bảo tính khách quan, công khai, minh bạch; tính công bằng và chính xác.

Theo đó, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các sở, UBND cấp huyện (gọi chung là cơ quan, địa phương) được xác định theo các nhóm tiêu chí đánh giá như sau:

Đánh giá kết quả thực hiện CCHC được cấu trúc thành 07 lĩnh vực/nội dung đánh giá đối với các sở và 08 lĩnh vực/nội dung đánh giá đối với UBND cấp huyện gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; Xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Cải cách chế độ công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; Tác động của công tác CCHC tại địa phương (lĩnh vực này chỉ được đánh giá đối với UBND cấp huyện).

Điều tra xã hội học: Kết quả đánh giá năng lực cạnh tranh các sở và UBND cấp huyện (DDCI) do Viện Nghiên cứu phát triển tỉnh thực hiện; Kết quả đánh giá Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) do Sở Nội vụ thực hiện.

Đánh giá của lãnh đạo UBND tỉnh về tình hình thực hiện công tác CCHC tại các cơ quan, địa phương.

Thang điểm đánh giá, xếp loại công tác CCHC của các cơ quan, địa phương là 100, trong đó: Điểm đánh giá kết quả thực hiện CCHC là 65/100; Điểm đánh giá qua điều tra xã hội học là 25/100; Điểm đánh giá của lãnh đạo UBND tỉnh về tình hình thực hiện công tác CCHC tại các sở, UBND cấp huyện là: 10/100.

Căn cứ kết quả đánh giá, chấm điểm, công tác CCHC các cơ quan, địa phương được xếp theo các loại như sau: Đạt từ 90% điểm phát sinh trở lên: Xếp loại “Xuất sắc”. Đạt từ 80% đến dưới 90% điểm phát sinh: Xếp loại “Tốt”. Đạt từ 70% đến dưới 80% điểm phát sinh: Xếp loại “Khá”. Đạt từ 55% đến dưới 70% điểm phát sinh: Xếp loại “Trung bình”. Đạt dưới 55% điểm phát sinh: Xếp loại “Yếu”.

Được biết, năm 2020, tỉnh Thừa Thiên Huế xếp thứ 3/63 tỉnh, thành phố trong bảng xếp hạng Chỉ số CCHC năm 2020 (PAR index 2020) của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tăng 10 bậc so năm 2019 và là tỉnh xếp thứ nhất Vùng Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung.

Xếp hạng trong khối các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đứng thứ 7/21, đạt 66,69/79,75 điểm, tương ứng 83,63% tổng số điểm có nhiệm vụ được giao và xếp loại Tốt.

Hội nghị trực tuyến công bố chỉ số CCHC  năm 2020 (PAR index 2020) tại điểm cầu tỉnh Thừa Thiên Huế

Đẩy mạnh thanh toán trực tuyến phí, lệ phí giải quyết hồ sơ TTHC

Năm 2021, tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục xác định công tác CCHC gắn với xây dựng chính quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh là Chương trình trọng điểm trong phát triển kinh tế - xã hội. Công tác CCHC của tỉnh được tổ chức triển khai tích cực, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực và đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, việc cải cách thể chế đã góp phần nâng cao hiệu quả quản lý của các cơ quan hành chính nhà nước. Cùng với đó, tỉnh thực hiện tốt công tác cải cách TTHC, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người làm việc tại bộ phận một cửa. Tỉnh cũng thường xuyên rà soát, điều chỉnh, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng ngày càng tinh gọn, phù hợp với tình hình thực tiễn, hoạt động ổn định, hiệu quả./.

Hồ Thị Như Trang

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.125.700
Truy câp hiện tại 1.816