Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh hỗ trợ pháp lý cho hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 25/03/2022

Sở Nông nghiệp và PTNT cùng với các Sở, ngành khác đã thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đến ngày 31/10/2021 liên quan đến hoạt động doanh nghiệp. Sau khi lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị có liên quan và đã thực hiện chỉnh sửa hoàn chỉnh; kết quả rà soát có 233 văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực pháp luật liên quan đến hoạt động doanh nghiệp.

Nhằm đẩy mạnh công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa hoạt động trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 268/KH-UBND ngày 17 tháng 12 năn 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021.

Trên cơ sở Kế hoạch của UBND tỉnh, các Sở, ngành đã chủ động triển khai nhiều giải pháp, hành động thiết thực để tăng cường hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, qua đó góp phần giúp các doanh nghiệp hoạt động ổn định, đóng góp vào sự phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn khó khăn do dịch bệnh.

Sở Nông nghiệp và PTNT cùng với các Sở, ngành khác đã thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đến ngày 31/10/2021 liên quan đến hoạt động doanh nghiệp. Sau khi lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị có liên quan và đã thực hiện chỉnh sửa hoàn chỉnh; kết quả rà soát có 233 văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực pháp luật liên quan đến hoạt động doanh nghiệp.

Đây là một cơ sở dữ liệu quan trọng, có ý nghĩa thiết thực trong việc giúp các doanh nghiệp vừa và nhỏ dễ dàng nghiên cứu, tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến doanh nghiệp mình, góp phần thực hiện tốt các quy định của pháp luật, khai thác các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy công tác cải cách hành chính ở địa phương.

Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện đăng tải toàn bộ Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh.

STT

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm

ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/

Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm có hiệu lực

Ghi chú[1]

I. Lĩnh vực: Tài chính

 1.  

Nghị quyết

05/2014/NQ-HĐND

Ngày 18/07/2014

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

01/8/2014

 

 1.  

Nghị quyết

35/2017/NQ-HĐND

Ngày 08/12/2017

Quy định về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

20/12/2017

 

 1.  

Nghị quyết

16/2018/NQ-HĐND Ngày 07/12/2018

Sửa đổi, bổ sung khoản 6, điều 1 Nghị quyết 23/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế

20/12/2018

 

 1.  

Quyết định

27/2013/QĐ-UBND

Ngày 19/7/2013

Về việc quy định mức hỗ trợ thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

29/7/2013

 

 

 1.  

Quyết định

30/2014/QĐ-UBND

Ngày 25/6/2014

Về việc quy định mức thu thủy lợi phí, tiền nước, phí phục vụ thủy lợi nội đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

05/7/2014

 

 

 1.  

Quyết định

79/2014/QĐ-UBND

Ngày 30/12/2014

Về việc quy định mức chi phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

09/01/2015

 

 

 1.  

Quyết định

07/2015/QĐ-UBND

Ngày 30/01/2015

Quy định tỷ lệ phần trăm (%) tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

10/02/2015

 

 

 1.  

Quyết định

26/2015/QĐ-UBND

Ngày 15/7/2015

Ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

25/7/2015

 

 

 1.  

Quyết định

41/2015/QĐ-UBND

Ngày 30/9/2015

Ban hành quy định về cước vận tải hàng hóa bằng ô tô trên địa bàn tỉnh.

10/10/2015

 

 

 1.  

Quyết định

24/2016/QĐ-UBND

Ngày 22/4/2016

Ban hành Quy chế quản lý và bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

02/5/2016

 

 

 1. .

Quyết định

54/2016/QĐ-UBND

Ngày 19/8/2016

Về việc phê duyệt Phương án giá nước sạch và ban hành Biểu giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

01/9/2016

 

 1.  

Quyết định

65/2016/QĐ-UBND

Ngày 22/9/2016

Quy định mức thu học phí của các cơ sở đào tạo trung cấp, cao đẳng công lập đối với chương trình đào tạo đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021.

03/10/2016

 

 1.  

Quyết định

78/2016/QĐ-UBND

Ngày 15/11/2016

Về việc sửa đổi Điều 2 Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 30/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định tỷ lệ % tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất để xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

01/12/2016

 

 1.  

Quyết định

05/2017/QĐ-UBND

Ngày 09/02/2017

Về việc quy định khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

20/02/2017

 

 1.  

Quyết định

46/2017/QĐ-UBND

Ngày 19/6/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định 26/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

01/7/2017

 

 1.  

Quyết định

94/2017/QĐ-UBND

Ngày 15/11/2017

Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

01/01/2018

 

 1.  

Quyết định

05/2018/QĐ-UBND

Ngày 12/01/2018

Ban hành giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

01/02/2018

 

 1.  

Quyết định

60/2018/QĐ-UBND

Ngày 29/10/2018

Sửa đổi, bổ sung Phụ lục V ban hành kèm theo Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

08/11/2018

 

 1.  

Quyết định

71/2018/QĐ-UBND

Ngày 14/12/2018

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

24/12/2018

 

 1.  

Quyết định

61/2019/QĐ-UBND

Ngày 04/10/2019

Về việc Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2019 - 2020

15/10/ 2019

 

 1.  

Quyết định

80/2019/QĐ-UBND

Ngày 04/12/2019

Quy định trình tự thủ tục thực hiện, giám sát, quản lý dự án đầu tư và xây dựng không sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

01/01/2020

 

 1.  

Quyết định

02/2020/QĐ-UBND

Ngày 04/01/2020

Bổ sung về giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô quy định tại Điều 3 Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá dịch vụ xe ra vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

15/01/2020

 

 1.  

Quyết định

19/2020/QĐ-UBND

Ngày14/4/2020

Về việc quy định Khung giá dịch vụ sử dụng bến thuyền du lịch được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

25/4/2020

 

 1.  

Quyết định

16/2021/QĐ-UBND

Ngày18/03/2021

Sửa đổi, bổ sung Phụ lục VII và Phụ lục VIII ban hành kèm theo Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

 01/04/2021

 

II. Lĩnh vực: Tài nguyên và Môi trường

 1.  

Nghị quyết

02/2017/NQ-HĐND

Ngày 31/3/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

10/4/2017

 

 1.  

Nghị quyết

03/2017/NQ-HĐND

Ngày 31/3/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

10/4/2017

 

 1.  

Nghị quyết

04/2017/NQ-HĐND

Ngày 31/3/2017

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

10/4/2017

 

 1.  

Nghị quyết

05/2017/NQ-HĐND

Ngày 31/3/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

10/4/2017

 

 1.  

Nghị quyết

06/2017/NQ-HĐND

Ngày 31/3/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

10/4/2017

 

 1.  

Nghị quyết

07/2017/NQ-HĐND

Ngày 31/3/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng thẩm định đề án, khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

10/4/2017

 

 1.  

Nghị quyết

08/2017/NQ-HĐND

Ngày 31/3/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

10/4/2017

 

 1.  

Nghị quyết

09/2017/NQ-HĐND

Ngày 31/3/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

10/4/2017

 

 1.  

Nghị quyết

10/2017/NQ-HĐND

Ngày 31/3/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

10/4/2017

 

 1.  

Nghị quyết

11/2017/NQ-HĐND

Ngày 31/3/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

10/4/2017

 

 1.  

Nghị quyết

21/2017/NQ-HĐND

Ngày 13/7/2017

Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng tài nguyên khoáng sản đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 tỉnh Thừa Thiên Huế

01/8/2017

 

 1.  

Nghị quyết

37/2017/NQ-HĐND

Ngày 08/12/2017

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Thừa Thiên Huế

20/12/2017

 

 1.  

Nghị quyết

23/2019/NQ-HĐND

Ngày 20/12/2019

Quy định Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

01/01/2020

 

 1.  

Nghị quyết

04/2020/NQ-HĐND

Ngày 08/5/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

18/5/2020

 

 1.  

Nghị quyết

05/2020/NQ-HĐND

Ngày 08/5/2020

Bổ sung một số điều tại Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 31 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

18/5/2020

 

 1.  

Nghị quyết

11/2020/NQ-HĐND

Ngày 28/8/2020

Bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2019/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh

 07/9/2020

 

 1.  

Nghị Quyết

10/2021/NQ-HĐND

Ngày 15/5/2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2019/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh

25/5/2021

 

 1.  

Nghị Quyết

11/2021/NQ-HĐND

Ngày 16/7/2021

Về việc áp dụng giá đất đối với các phường thành lập mới; các phường, xã sáp nhập vào thành phố Huế khi triển khai Nghị quyết số 1264/NQUBTVQH14 ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

26/7/2021

 

 1.  

Quyết định

06/2011/QĐ-UBND

Ngày 04/3/2011

Về việc phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

14/3/2011

 

 1.  

Quyết định

31/2014/QĐ-UBND

Ngày  30/6/2014

Ban hành quy định về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

10/7/2014

 

 1.  

Quyết định

33/2014/QĐ-UBND

Ngày  30/6/2014

Về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở đối với đất vườn, ao trong cùng thửa đất đang có nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

09/7/2014

 

 1.  

Quyết định

64/2014/QĐ-UBND

Ngày 25/9/2014

Ban hành quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

05/10/2014

 

 1.  

Quyết định

71/2014/QĐ-UBND

Ngày 26/11/2014

Ban hành Quy định quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh.

06/12/2014

 

 1.  

Quyết định

11/2015/QĐ-UBND

Ngày 10/3/2015

Quy định hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

20/3/2015

 

 1.  

Quyết định

33/2016/QĐ-UBND

Ngày 24/5/2016

Quy định về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài đã tham gia giao dịch dân sự về nhà ở được xác lập trước ngày 01 tháng 7 năm 1991 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

03/6/2016

 

 1.  

Quyết định

50/2016/QĐ-UBND

Ngày 05/8/2016

Ban hành quy định trình tự thực hiện đăng ký các công trình, dự án có nhu cầu sử dụng đất và lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.

15/8/2016

 

 1.  

Quyết định

04/2017/QĐ-UBND

Ngày 16/01/2017

Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành tổ chức xây dựng, thẩm định, triển khai các chương trình, dự án lĩnh vực ứng phó, thích ứng biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

01/02/2017

 

 1.  

Quyết định

07/2017/QĐ-UBND

Ngày 10/02/2017

Ban hành quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô trang trại, công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

20/02/2017

 

 1.  

Quyết định

34/2017/QĐ-UBND

Ngày 25/5/2017

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng mặt nước, nước biển trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

05/6/2017

 

 1.  

Quyết định

35/2017/QĐ-UBND

Ngày 25/5/2017

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

05/6/2017

 

 1.  

Quyết định

36/2017/QĐ-UBND

Ngày 25/5/2017

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò, đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

05/6/2017

 

 1.  

Quyết định

37/2017/QĐ-UBND

Ngày 25/5/2017

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

05/6/2017

 

 1.  

Quyết định

38/2017/QĐ-UBND

Ngày 25/5/2017

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh.

05/6/2017

 

 1.  

Quyết định

39/2017/QĐ-UBND

Ngày 25/5/2017

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

05/6/2017

 

 1.  

Quyết định

40/2017/QĐ-UBND

Ngày 25/5/2017

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

05/6/2017

 

 1.  

Quyết định

41/2017/QĐ-UBND

Ngày 25/5/2017

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

05/6/2017

 

 1.  

Quyết định

42/2017/QĐ-UBND

Ngày 25/5/2017

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khác thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

05/6/2017

 

 1.  

Quyết định

44/2017/QĐ-UBND

Ngày 05/6/2017

Ban hành "Quy định Quản lý khai thác cát, sỏi ở bãi bồi và lòng sông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế".

15/6/2017

 

 1.  

Quyết định

47/2017/QĐ-UBND

Ngày 21/6/2017

Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

01/7/2017

 

 1.  

Quyết định

58/2017/QĐ-UBND

Ngày 10/8/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên nước và xả nước thải vào nguồn nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 71/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

15/8/2017

 

 1.  

Quyết định

61/2017/QĐ-UBND

Ngày 11/8/2017

Về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

15/8/2017

 

 1.  

Quyết định

69/2017/QĐ-UBND

Ngày 11/8/2017

Ban hành Quy định về việc xây dựng và vận hành hồ chỉ thị sinh học môi trường trong quản lý nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

10/9/2017

 

 1.  

Quyết định

98/2017/QĐ-UBND

Ngày 01/12/2017

Ban hành Quy định về quản lý, cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

22/12/2017

 

 1.  

Quyết định

18/2018/QĐ-UBND

Ngày 09/3/2018

Ban hành đơn giá dịch vụ hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

20/3/2018

 

 1.  

Quyết định

30/2018/QĐ-UBND

Ngày 15/5/2018

Ban hành Quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động dệt may công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

25/5/2018

 

 1.  

Quyết định

67/2018/QĐ-UBND

Ngày 26/11/2018

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

12/12/2018

 

 1.  

Quyết định

73/2018/QĐ-UBND

Ngày 19 /12 /2018

Quy chế thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh

 01/01/2019

 

 1.  

Quyết định

66/2019/QĐ-UBND

Ngày 21/10/2019

Sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 67/2018/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về trình tự, thủ tục thực hiện việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

01/11/2019

 

 1.  

Quyết định

73/2019/QĐ-UBND

28/11/2019

Sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 98/2017/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

09/12/2019

 

 1.  

Quyết định

80/2019/QĐ-UBND

Ngày 26/12/2019

Ban hành Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 5 năm (2020 - 2024)

01/01/2020

 

 1.  

Quyết định

84/2019/QĐ-UBND

Ngày 31/12/2019

Ban hành đơn giá sản phẩm xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

10/01/2019

 

 1.  

Quyết định

29/2020/QĐ-UBND

Ngày 20/5/2020

Quy định Tiêu chí và cách thức lựa chọn để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

01/6/2020

 

 1.  

Quyết định

36/2020/QĐ-UBND

Ngày 16/6/2020

Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 1 Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

28/6/2020

 

 1.  

Quyết định

37/2020/QĐ-UBND

Ngày 16/6/2020

Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 1 Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy ñịnh mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

28/6/2020

 

 1.  

Quyết định

49/2020/QĐ-UBND

Ngày 11/9/2020

Bổ sung một số điều tại Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

22/9/2020

 

 1.  

Quyết định

54/2020/QĐ-UBND

Ngày 07/11/2020

Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

20/11/2020

 

 1.  

Quyết định

55/2020/QĐ-UBND

Ngày 07/11/2020

Quy định hệ số quy đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

20/11/2020

 

 1.  

Quyết định

58/2020/QĐ-UBND

21/11/2020

Ban hành Quy định quản lý nhà nước đối với hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

0 /12/2020

 

 1.  

Quyết định

03/2021/QĐ-UBND

Ngày 19/01/2021

Ban hành Bộ đơn giá đo đạc, lập bản đồ địa chính sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

01/02/2021

 

 1.  

Quyết định

03/2021/QĐ-UBND

Ngày 19/01/2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

05/02/2021

 

 1.  

Quyết định

09/2021/QĐ-UBND

Ngày 02/03/2021

Ban hành quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động kinh doanh, vận chuyển, sơ chế, tái chế, xử lý phế liệu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

12/3/2021

 

 1.  

Quyết định

12/2021/QĐ-UBND

Ngày 04/3/2021

Quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

15/3/2021

 

 1.  

Quyết định

22/2021/QĐ-UBND

Ngày 08/4/2021

Về việc ban hành mức giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

20/4/2021

 

 1.  

Quyết định

36/2021/QĐ-UBND

Ngày 21/6/2021

Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

01/7/2021

 

 1.  

Quyết định

49/2021/QĐ-UBND

Ngày 25/8/2021

Ban hành Quy định về tách thửa đối với đất ở và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

05/9/2021

 

 1.  

Quyết định

59/2021/QĐ-UBND

Ngày 30/9/2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định kèm theo Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở đối với đất vườn, ao trong cùng thửa đất đang có nhà ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế”

11/10/2021

 

 

III. Lĩnh vực: Y tế

 1.  

Nghị quyết

01/2020/NQ-HĐND

Ngày 06/02/2020

Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế

16/02/2020

 

IV. Lĩnh vực: Thuế

 1.  

Quyết định

12/2016/QĐ-UBND

Ngày 04/02/2016

Về việc phân công quản lý doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

14/02/2016

 

 

V. Lĩnh vực: Khu  kinh tế, công nghiệp

 1.  

Quyết định

45/2017/QĐ-UBND

Ngày 12/6/2017

Ban hành Quy định quản lý tạm trú trong doanh nghiệp đối với người lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

22/6/2017

 

VI. Lĩnh vực: Khoa học Công nghệ

 1.  

Nghị quyết

39/2017/NQ-HĐND

Ngày 08/12/2017

Quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2020.

20/12/2017

 

 1.  

Nghị quyết

22/2020/NQ-HĐND

Ngày 23/12/2020

Quy định một số chính sách hỗ trợ đổi mới, cải tiến công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2021 - 2030.

04 /01/2021

 

 1.  

Quyết định

49/2015/QĐ-UBND

Ngày 08/10/2015

Quy định quản lý an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế:

18/10/2015

 

 1.  

Quyết định

18/2016/QĐ-UBND

Ngày  15/03/2016

Ban hành quy định định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

25/3/2016

 

 

 1.  

Quyết định

30/2016/QĐ-UBND

Ngày  17/5/2016

Ban hành quy định về giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

27/5/2016

 

 

 1.  

Quyết định

13/2018/QĐ-UBND

Ngày 09/02/2018

Ban hành ”Quy định một số chính sách hỗ trợ thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017 -2020”.

20/02/2018

 

 1.  

Quyết định

26/2019/QĐ-UBND 

Ngày 27/5/2019

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm Ruốc Huế.

15/6/2019

 

 

 1.  

Quyết định

30/2020/QĐ-UBND

Ngày 25/5/2020

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm tinh dầu tràm Huế

05/6/2020

 

 1.  

Quyết định

31/2020/QĐ-UBND

Ngày 25/5/2020

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương
đối với sản phẩm Tôm chua Huế

05/6/2020

 

 1.  

Quyết định

60/2020/QĐ-UBND

Ngày 24/11/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định quản lý an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

04/12/2020

 

 1.  

Quyết định

71/2020/QĐ-UBND

Ngày 31/12/2020

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, trình tự và thủ tục xét tặng Giải thưởng về khoa học và công nghệ tại tỉnh Thừa Thiên Huế

11/01/2021

 

 1.  

Quyết định

72/2020/QĐ-UBND

Ngày 31/12/2020

Ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước địa phương

11/01/2021

 

 1.  

Quyết định

06/2021/QĐ-UBND

Ngày 03/02/2021

Ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai thác dữ liệu trên Hệ thống dữ liệu mở tỉnh Thừa Thiên Huế

22/02/2021

 

 1.  

Quyết định

07/2021/QĐ-UBND

Ngày 24/02/2021

Ban hành quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025

08/3/2021

 

 1.  

Quyết định

08/2021/QĐ-UBND

Ngày 04/02/2021

Bãi bỏ Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2018 và Điều 8 Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế

08/3/2021

 

 1.  

Quyết định

14 /2021/QĐ-UBND

Ngày 05/3/2021

Về việc phân cấp cho Sở Khoa học và Công nghệ cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy phép sử dụng thiết bị X-Quang chẩn đoán y tế và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn cơ sở X-Quang chẩn đoán y tế trên địa bàn tỉnh

15/3/2021

 

VII. Lĩnh vực: Giao thông vận tải

 1.  

Nghị quyết

09/2011/NQ-HĐND

Ngày 09/12/2011

Về việc quy định mức chi, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

19/12/2011

 

 

 1.  

Quyết định

775/2008/QĐ-UBND

Ngày 29/3/2008

Ban hành Quy định về điều kiện an toàn của phương tiện thủy nội địa thuộc diện không phải đăng ký và đăng kiểm

08/4/2008

 

 

 1.  

Quyết định

47/2014/QĐ-UBND

Ngày 07/8/2014

Ban hành Quy định tổ chức đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe hạng A1 cho người khuyết tật, đồng bào vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc có trình độ văn hóa thấp.

17/8/2014

 

 

 1.  

Quyết định

18/2017/QĐ-UBND

Ngày 31/3/2017

Quy định về quản lý và sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

10/4/2017

 

 1.  

Quyết định

81/2017/QĐ-UBND

Ngày 19/9/2017

Ban hành quy định đầu tư xây dựng, bàn giao, tiếp nhận quản lý hệ thống đèn tín hiệu giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

30/9/2017

 

 1.  

Quyết định

85/2017/QĐ-UBND

Ngày 02/10/2017

Ban hành quy định về tổ chức, quản lý, công bố hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

15/10/2017

 

 1.  

Quyết định

70/2020/QĐ-UBND

Ngày 31/12/2020

Ban hành Quy định quản lý hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

11/01/2021

 

 1.  

Quyết định

10/2021/QĐ-UBND

Ngày02/03/2021

Ban hành quy định phạm vi, tuyến đường và thời gian hoạt động đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế trên địa bàn Thừa Thiên Huế

12/3/2021

 

 1.  

Quyết định

25/2021/QĐ-UBND

Ngày13/4/2021

Ban hành Quy định về tiêu chí và tổ chức, quản lý các vị trí đón, trả khách cho xe hợp đồng, xe du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

25/4/2021

 

 1.  

Quyết định

61/2021/QĐ-UBND

Ngày 04/10/2021

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động vận tải khách du lịch bằng đường thủy nội địa và phương tiện phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

15/10/2021

 

VIII. Lĩnh vực: Văn hóa, thể thao

 1.  

Nghị quyết

12/2017/NQ-HĐND

Ngày 31/3/2017

Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện và phí tham quan các công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

10/4/2017

 

 1.  

Nghị quyết

19/2018/NQ-HĐND Ngày 07/12/2018

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh

20/12/2018

 

 1.  

Nghị quyết

17/2020/NQ-HĐND

Ngày 07/12/2020

Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển bảo tàng ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030

01/01/2021

 

 1.  

Nghị quyết

18/2020/NQ-HĐND

Ngày 07/12/2020

Về việc hỗ trợ đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích đã được xếp hạng (nằm ngoài Quần thể di tích Cố đô Huế) trên địa bàn tỉnh đến năm 2030

01/01/2021

 

 1.  

Quyết định

31/2017/QĐ-UBND

Ngày 12/5/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện và phí tham quan các công trình văn hóa, bảo tàng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

01/6/2017

 

 1.  

Quyết định

59/2018/QĐ-UBND

Ngày 26/10/2018

Ban hành Quy chế xét tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật Cố đô tỉnh Thừa Thiên Huế.

05/11/2018

 

 1.  

Quyết định

09/2019/QĐ-UBND 

Ngày 27/2/2018

 

 Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

10/3/2019

 

 

 1.  

Quyết định

62/2020/QĐ-UBND

Ngày 14/12/2020

Ban hành Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức dịch vụ biểu diễn Ca Huế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

25/12/2020

 

IX. Lĩnh vực: Du lịch

 1.  

Nghị quyết

10/2013/NQ-HĐND

Ngày 19/7/2013

Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2013-2030

01/8/2013

 

 1.  

Nghị quyết

05/2019/NQ-HĐND Ngày 09/7/2019

 Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025

20/7/2019

 

 1.  

Nghị quyết

14/2019/NQ-HĐND

Ngày 19/8/2019

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế.

01/01/2020

 

 1.  

Nghị quyết

25/2021/NQ-HĐND

Ngày 26/8/2021

Giảm phí tham quan các điểm di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế nhằm mục tiêu kích cầu du lịch

05/9/2021

 

 1.  

Quyết định

92/2017/QĐ-UBND

Ngày 01/11/2017

Bãi bỏ Quyết định số 14/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Quy chế tạm thời phối hợp, quản lý, tiếp đón, phục vụ khách du lịch Quốc tế bằng tàu biển cập cảng Chân Mây

25/11/2017

 

 1.  

Quyết định

23/2018/QĐ-UBND

Ngày 09/4/2018

Ban hành Quy định về quản lý hoạt động kinh doanh du lịch bằng tàu biển quốc tế tại các cảng biển tỉnh Thừa Thiên Huế

01/5/2018

 

 1.  

Quyết định

69/2018/QĐ-UBND

Ngày 05/12/2018

Ban hành Quy chế phối hợp hỗ trợ khách du lịch trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

20/12/2018

 

 1.  

Quyết định

52/2019/QĐ-UBND

Ngày 13/9/2019

Ban hành Quy định về điều kiện hỗ trợ và trách nhiệm thi hành chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025

25/9/2019

 

 1.  

Quyết định

57/2019/QĐ-UBND

Ngày 25/9/2019

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế

01/01/2020

 

 1.  

Quyết định

57/2020/QĐ-UBND

Ngày 14/11/2020

Sửa đổi khoản 5 Điều 1 Quyết định 57/2019/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc quần thể di tích Cố đô Huế

25/11/2020

 

X. Lĩnh vực: Nông nghiệp và phát triển nông thôn

 1.  

Nghị quyết

25/2017/NQ-HĐND

Ngày 08/4/2016

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

01/8/2017

 

 1.  

Nghị quyết

20/2020/NQ-HĐND

Ngày 23/12/2020

Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025.

04 /01/2021

 

 1.  

Chỉ thị

65/2015/CT-UBND

Ngày 04/12/2015

Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh

14/12/2015

 

 

 1.  

Quyết định

84/2016/QĐ-UBND

Ngày 15/12/2016

Ban hành Quy chế Quản lý hoạt động khai thác thủy sản đầm phá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

26/12/2016

 

 1.  

Quyết định

07/2017/QĐ-UBND

Ngày 10/02/2017

Ban hành quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô trang trại, công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

20/02/2017

 

 1.  

Quyết định

80/2017/QĐ-UBND

Ngày 18/9/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

01/10/2017.

 

 1.  

Quyết định

50/2018/QĐ-UBND

Ngày 14/9/2018

Ban hành Quy định phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

25/9/2018

 

 1.  

Quyết định

06/2020/QÐ-UBND

Ngày 22/01/2020

Ban hành Quy định công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế.

03/02/2020

 

 

 1.  

Quyết định

11/2020/QĐ-UBND

Ngày 06/3/2020

Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

20/3/2020

 

 1.  

Quyết định

44/2020/QĐ-UBND

Ngày 14/08/2020

Quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi thủy sản làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 25/8/2020 

 

 1.  

Quyết định

04/2021/QĐ-UBND

Ngày 25/01/2021

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 10 tháng 02 năm 2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế

05/02/2021

 

 1.  

Quyết định

27/2021/QĐ-UBND

Ngày19/4/2021

Về việc bãi bỏ Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020

29/4/2021

 

 1.  

Quyết định

28/2021/QĐ-UBND

Ngày 06/5/2021

Quy định hành lang bảo vệ đối với các tuyến đê cấp IV, cấp V trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

01/7/2021

 

XI. Lĩnh vực: Xây dựng

 1.  

Nghị quyết

27/2017/NQ-HĐND

Ngày 14/7/2017

Quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

01/8/2017

 

 1.  

 

Quyết định

3028/2003/QĐ-UBND

Ngày 27/10/2003

Về việc ban hành quy định tạm thời quản lý hoạt động đầu tư, xây dựng các công trình: khách sạn, nhà hàng, dịch vụ thương mại tập trung đông người trên địa bàn thành phố Huế

 

11/11/2003

 

 

 1.  

Quyết định

06/2014/QĐ-UBND

Ngày 27/01/2014

Ban hành Quy định quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

05/02/2014

 

 

 1.  

Quyết định

61/2014/QĐ-UBND

Ngày 12/9/2014

Ban hành quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

22/9/2014

 

 

 1.  

Quyết định

25/2016/QĐ-UBND

Ngày 22/4/2016

Về việc quy định tiêu chí ưu tiên để lựa chọn đối tượng mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

01/5/2016

 

 

 1.  

Quyết định

51/2017/QĐ-UBND

Ngày 06/7/2017

Ban hành Quy định quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

20/7/2017

 

 1.  

Quyết định

65/2017/QĐ-UBND

Ngày 15/8/2017

Ban hành Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

25/8/2017

 

 1.  

Quyết định

76/2017/QĐ-UBND

Ngày 06/9/2017

Về việc Quy định mức thu tối đa giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

20/9/2017

 

 1.  

Quyết định

77/2017/QĐ-UBND

Ngày 07/9/2017

Quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

20/9/2017

 

 1.  

Quyết định

15/2018/QĐ-UBND

Ngày 05/3/2018

Ban hành Quy định về quản lý sử dụng cần trục tháp, máy vận thăng tại các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

20/3/2018

 

 1.  

Quyết định

49/2019/QĐ-UBND

Ngày 30/08/2019

Ban hành Quy định quản lý và cung cấp cơ sở dữ liệu về công trình ngầm đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

10/9/2019

 

 1.  

Quyết định

25/2020/QĐ-UBND

Ngày 11/5/2020

Ban hành Quy định lựa chọn nhà đầu tư dự án nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

22/5/2020

 

 1.  

Quyết định

34/2020/QĐ-UBND

Ngày 28/5/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 65/2017/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy ñịnh một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

08/6/2020

 

 1.  

Quyết định

65/2020/QĐ-UBND

Ngày 21/12/2020

Ban hành đơn giá nhà, công trình, vật kiến trúc và các loại mồ mả trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

01/01/2021

 

 1.  

Quyết định

74/2020/QĐ-UBND

Ngày 31/12/2020

Ban hành Quy định quản lý công trình đường ống, đường dây ngầm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

15/01/2021

 

 1.  

Quyết định

26/2021/QĐ-UBND

Ngày13/4/2021

Ban hành Quy định về chỉ tiêu, định mức, quy mô diện tích đỗ xe trong đô thị gắn với công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

26/4/2021

 

XII. Lĩnh vực: Kế hoạch và Đầu tư

 1.  

Nghị quyết

13/2014/NQ-HĐND

Ngày 12/12/2014

Về việc thông qua Đề án thành lập Quỹ Đầu tư phát triển và bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế.

22/12/2014

 

 

 1.  

Nghị quyết

10/2015/NQ-HĐND

Ngày 11/12/2015

Về ban hành tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

21/12/2015

 

 

 1.  

Nghị quyết

01/2017/NQ-HĐND

Ngày 31/3/2017

Quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

10/4/2017

 

 1.  

Nghị quyết

28/2017/NQ-HĐND

Ngày 14/7/2017

Quy định mức thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

01/8/2017

 

 1.  

Nghị Quyết

03/2021/NQ-HĐND

Ngày 26/02/2021

Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế

08/3/2021

 

 1.  

Nghị quyết

08/2018/NQ-HĐND

Ngày 12/7/2018

Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

25/7/2018

 

 1.  

Nghị quyết

09/2018/NQ-HĐND

Ngày 12/7/2018

Quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

25/7/2018

 

 1.  

Nghị quyết

14/2018/NQ-HĐND

Ngày 07/12/2018

Quy định cơ chế, chính sách huy động nguồn lực hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng cho phát triển hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020

20/12/2018

 

 1.  

Nghị quyết

21/2020/NQ-HĐND

Ngày 23/12/2020

Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025

04 /01/2021

 

 1.  

Quyết định

 

01/2016/QĐ-UBND

Ngày 04/01/2016

Về việc ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư mở đường bay mới đến Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế

14/01/2016

 

 

 1.  

Quyết định

19/2017/QĐ-UBND

Ngày 21/4/2017

Ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

01/5/2017

 

 1.  

Quyết định

67/2017/QĐ-UBND

Ngày 22/8/2017

Quy định mức thu, nộp lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

05/9/2017

 

 1.  

Quyết định

 

39/2018/QĐ-UBND

Ngày 28/6/2018

Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế

09/7/2018

 

 1.  

Quyết định

 

52/2018/QĐ-UBND

Ngày 27/9/2018

Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

15/10/2018

 

 1.  

Quyết định

 

74/2018/QĐ-UBND

Ngày 26/12/2018

Ban hành Quy chế thực hiện liên thông giữa cơ quan Đăng ký kinh doanh và cơ quan Thuế cấp huyện trong giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký hộ kinh doanh, đăng ký mã số thuế hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

10/01/2019

 

 1.  

Quyết định

11/2019/QĐ-UBND

Ngày 07/3/2019

Ban hành Quy định cập nhật cơ sở dữ liệu doanh nghiệp vào Hệ thống thông tin doanh nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế

20/3/2019

 

 1.  

Quyết định

76/2019/QĐ-UBND

Ngày 12/12/2019

Ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, giáo dục nghề nghiệp, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

22/12/2019

 

 1.  

Quyết định

17/2020/QĐ-UBND

Ngày 01/4/2020

Quy định định mức, điều kiện hỗ trợ lãi suất vay vốn ban đầu và triển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

15/4/2020

 

 1.  

Quyết định

53/2020/QĐ-UBND

Ngày 30/10 /2020

Ban hành Quy chế liên thông giữa cơ quan Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, cấp huyện và cơ quan Thuế trong việc giải quyết thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh

10/11/2020

 

 1.  

Quyết định

35/2020/QĐ-UBND

Ngày 04/6/2021

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định trình tự thủ tục thực hiện, giám sát, quản lý dự án đầu tư và xây dựng không sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

15/6/2021

 

 1.  

Quyết định

60/2021/QĐ-UBND

Ngày 30/9/2021

Quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách diện tích đất thành dự án độc lậptrên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

11/10/2021

 

 

XIII. Lĩnh vực: Lao động, Thương binh và Xã hội

 1.  

Nghị quyết

26/2017/NQ-HĐND

Ngày 14/7/2017

Quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế

01/8/2017

 

 1.  

Quyết định

63/2015/QĐ-UBND

Ngày 18/11/2015

Về việc quy định mức chi phí dạy nghề cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

28/11/2015

 

 

 1.  

Quyết định

62/2017/QĐ-UBND

Ngày 14/8/2017

Quy định mức thu, nộp lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

01/9/2017

 

XIV. Lĩnh vực: Khiếu nại và Tố cáo

 1.  

Quyết định

26/2014/QĐ-UBND

Ngày 23/5/2014

Ban hành Quy định về việc tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại và giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

02/6/2014

 

 

 1.  

Quyết định

20/2015/QĐ-UBND

Ngày 18/5/2015

Ban hành Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

28/05/2015

 

 

 1.  

Quyết định

37/2015/QĐ-UBND

Ngày 27/08/2015

Ban hành Quy định trình tự, thủ tục công bố Quyết định giải quyết khiếu nại của cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

06/9/2015

 

 

 1.  

Quyết định

38/2015/QĐ-UBND

Ngày 27/08/2015

Ban hành Quy định tổ chức thực hiện Quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

06/9/2015

 

 

 1.  

Quyết định

51/2016/QĐ-UBND

Ngày 09/8/2016

Ban hành quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh

19/8/2016

 

 

 1.  

Quyết định

91/2017/QĐ-UBND

Ngày 20/10/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thẩm quyền, trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh.

30/10/2017

 

XV. Lĩnh vực: Nội vụ

 1.  

Quyết định

24/2018/QĐ-UBND

Ngày 12/4/2018

Về việc tổ chức làm việc vào  buổi sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

25/4/2018

 

 1.  

Quyết định

58/2019/QĐ-UBND

Ngày 26/9/2019

Ban hành Quy chế xét tuyên dương cho doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

07/10/2019

 

 1.  

Quyết định

17/2021/QĐ-UBND

Ngày30/3/2021

Sửa đổi khoản 1 Điều 5 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 58/2019/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế xét tuyên dương cho doanh nghiệp, doanh nhân hoạt động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

09/4/2021

 

XVI. Lĩnh vực: Tư pháp

 1.  

Nghị quyết

13/2017/NQ-HĐND

Ngày 31/3/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

10/4/2017

 

 1.  

Quyết định

11/2017/QĐ-UBND

Ngày 22/02/2017

Quy định chế độ, chính sách thu hút chuyên gia, tổ chức có năng lực tham gia hoạt động giám định tư pháp tại tỉnh Thừa Thiên Huế

05/3/2017

 

 1.  

Quyết định

25/2017/QĐ-UBND

Ngày 05/5/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

20/5/2017

 

 1.  

Quyết định

35/2019/QĐ-UBND

Ngày 14/6/2019

Ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

25/6/2019

 

 1.  

Quyết định

44/2019/QĐ-UBND

Ngày 08/08/2019

Sửa đổi Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

20/8/2019

 

 1.  

Quyết định

41/2021/QĐ-UBND

Ngày 09/7/2021

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

20/7/2021

 

 1.  

Quyết định

56/2021/QĐ-UBND

Ngày 23/9/2021

Ban hành Quy chế phối hợp hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

05/10/2021

 

XVII. Lĩnh vực: Công thương

 1.  

Quyết định

43/2013/QĐ-UBND

Ngày 01/11/2013

Ban hành Quy định việc tổ chức xét, công nhận sáng kiến và các biện pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

11/11/2013

 

 1.  

Quyết định

64/2015/QĐ-UBND

Ngày 25/11/2015

Quy chế xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Thừa Thiên Huế trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ

05/12/2015

 

 1.  

Quyết định

42/2016/QĐ-UBND

Ngày 23/6/2016

Phê duyệt quy định phân cấp quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

05/7/2016

 

 1.  

Quyết định

74/2016/QĐ-UBND

Ngày 18/10/2016

Ban hành quy chế về quản lý và sử dụng kinh phí kinh tế đối với hoạt động khuyến công.

01/11/2016

 

 1.  

Quyết định

12/2018/QĐ-UBND

ngày 09/02/2018

Về việc bãi bỏ Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 16/9/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp.

25/02/2018

 

 1.  

Quyết định

64/2018/QĐ-UBND

Ngày 14/11/2018

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

01/12/2018

 

 1.  

Quyết định

40/2019/QĐ-UBND

Ngày 29/7/2019

Ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương đối với sản phẩm mè xửng Huế

01/8/2019

 

 1.  

Quyết định

12/2020/QĐ-UBND

ngày 06/03/2020

Bãi bỏ Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về điều kiện, phương pháp đánh giá, công nhận chợ an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

20/03/2020

 

 1.  

Quyết định

13/2020/QĐ-UBND

Ngày 06/3/2020

Ban hành quy chế chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

20/3/2020

 

 1.  

Quyết định

39/2020/QĐ-UBND

ngày 18/06/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí đối với hoạt động khuyến công ban hành kèm theo Quyết định số 74/2016/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

01/07/2020

 

 1.  

Quyết định

46/2020/QĐ-UBND

Ngày 18/8/2020

Ban hành Quy định phân cấp quản lý an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

01/9/2020

 

 1.  

Quyết định

44/2021/QĐ-UBND

ngày 20/07/2021

Ban hành Quy chê xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Thừa Thiên Huế

02/08/2021

 

XVIII. Lĩnh vực: Thông tin và truyền thông

 1.  

Quyết định

 

06/2010/QĐ-UBND

Ngày 28/01/2010

Về việc ban hành Quy định đảm bảo thông tin liên lạc giữa các tàu đánh bắt hải sản trên biển với các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

10/02/2010

 

 1.  

Quyết định

12/2013/QĐ-UBND

Ngày 04/04/2013

Ban hành Quy định về quản lý và tổ chức thực hiện Quy hoạch phát triển trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020.

14/4/2013

 

 

 1.  

Quyết định

23/2017/QĐ-UBND

Ngày 04/5/2017

Ban hành Quy định về chế độ nhuận bút, thù lao đối với các tác phẩm được đăng tải và phát sóng trên các trang thông tin điện tử, trang thông tin điện tử tổng hợp, đài truyền thanh - truyền hình cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

15/5/2017

 

 1.  

Quyết định

88/2017/QĐ-UBND

Ngày 09/10/2017

Ban hành Quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

20/10/2017

 

 1.  

Quyết định

101/2017/QĐ-UBND

Ngày 15/12/2017

Ban hành Quy định quản lý nhà nước về báo chí trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

26/12/2017

 

 1.  

Quyết định

38/2020/QĐ-UBND

Ngày 17/6/2020

Ban hành Quy định quản lý xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

01/7/2020

 

 1.  

Quyết định

43/2020/QĐ-UBND

Ngày 04/8/2020

Ban hành Quy định triển khai hệ thống thông tin phản ánh hiện trường trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

15/8/2020

 

 1.  

Quyết định

45/2020/QĐ-UBND

Ngày 17/8/2020

Ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

30/8/2020

 

 1.  

Quyết định

62/2021/QĐ-UBND

Ngày 04/10/2021

Ban hành Quy định Quản lý, vận hành và tích hợp ứng dụng Hue-S

15/10/2021

 

XIX. Lĩnh vực: Tổ chức – Hành chính

 

 1.  

Quyết định

30/2019/QĐ-UBND

Ngày 03/6/2019

Ban hành Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế

15/6/2019

 

 

 1.  

Quyết định

31/2019/QĐ-UBND

Ngày 03/6/2019

Ban hành Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế

15/6/2019

 

 

XX. Lĩnh vực: An ninh

 1.  

Quyết định

42/2020/QĐ-UBND

Ngày 15/07/2020

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

30/7/2020

 

XXI. Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo

 1.  

Nghị quyết

15/2021/NQ-HĐND

Ngày 16/7/2021

Quy định mức thu học phí của cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2021 - 2022

26/7/2021

 

 1.  

Nghị quyết

16/2021/NQ-HĐND

Ngày 16/7/2021

Quy định mức thu học phí của các cơ sở đào tạo trung cấp, cao đẳng công lập đối với chương trình đại trà trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2021 - 2022

26/7/2021

 

 1.  

Nghị quyết

27/2021/NQ-HĐND

Ngày 26/08/2021

Quy định một số chính sách đối với trẻ em, giáo viên và cơ sở giáo dục mầm non độc lập, dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế

05/9/2021

 

             

 

Tổng cộng:  233 văn

  

 

Trần Xuân Triều
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.496.631
Truy câp hiện tại 4.199