Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Công tác kiểm soát TTHC Quý I năm 2023 đạt được nhiều kết quả tích cực: 43,54% dịch vụ công trực tuyến toàn trình đã được cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.
Ngày cập nhật 18/05/2023

Trong Quý I năm 2023, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành thực hiện đúng quy định về việc đánh giá tác động của quy định về TTHC trong quy trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật (QPPL); tăng cường trách nhiệm giải trình của cơ quan chủ trì soạn thảo, nhằm giảm thiểu TTHC, nâng cao chất lượng dịch vụ công tại địa phương. Số lượng TTHC được ban hành trong kỳ báo cáo đã được đánh giá tác động: 03 TTHC.

UBND tỉnh đã ban hành 21 Quyết định công bố danh mục TTHC và 01 Quyết định công bố TTHC thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh. Cập nhật, công khai TTHC trên CSDL quốc gia 507 TTHC và bãi bỏ 35 TTHC. Trong đó: Chuẩn hoá: 419 TTHC; mới ban hành: 26 TTHC; sửa đổi, bổ sung, thay thế: 59 TTHC;

100% TTHC sau khi được UBND tỉnh công bố ban hành đã được các sở, ban, ngành cấp tỉnh cập nhật vào Hệ thống thông tin TTHC của tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng quy định và công khai trên Trang thông tin điện tử của đơn vị.

Niêm yết đầy đủ, công khai và đúng quy định đối với các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã tại địa điểm tiếp nhận và giải quyết TTHC (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Trung tâm Hành chính công cấp huyện; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hiện đại cấp xã).

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3241/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo Kế hoạch của UBND tỉnh, hiện nay, các đơn vị đang thực hiện rà soát, sẽ báo cáo kết quả rà soát về Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp trước ngày 15/8/2023.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện đăng tải công khai các thông tin về địa chỉ, email, số điện thoại của cơ quan đầu mối tiếp nhận, xử lý PA, KN (Văn phòng UBND tỉnh) tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC để kịp thời tiếp nhận, xử lý theo quy định. Trong Quý I năm 2023, tổng số phản ánh, kiến nghị đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo: 14 (trong đó: số tiếp nhận mới trong kỳ: 12; số từ kỳ trước chuyển qua: 02). Số phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính: 09; số phản ánh, kiến nghị về hành vi hành chính: 05. Số phản ánh, kiến nghị đã xử lý: 09; trong đó số đã được đăng tải công khai: 09. Số phản ánh, kiến nghị đang xử lý: 05.

Tình hình, kết quả giải quyết TTHC

- Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận và xử lý trong Quý I năm 2023 là: 102.262 hồ sơ; số mới tiếp nhận trong kỳ báo cáo là: 95.759 hồ sơ (Trong đó: trực tuyến: 25.266 hồ sơ; trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính: 70.493 hồ sơ); số từ kỳ trước chuyển qua: 6.503 hồ sơ.

- Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 95.231 hồ sơ (đạt tỉ lệ 99.4%). Trong đó, giải quyết trước hạn: 440.19 hồ sơ, đúng hạn: 49.472 hồ sơ, quá hạn: 1.740 hồ sơ.

- Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 7.031 hồ sơ; trong đó, trong hạn: 6.658 hồ sơ, quá hạn: 373 hồ sơ (chiếm tỉ lệ 0,2%).

- Việc công khai tiến độ giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh, đã được cập nhật thường xuyên và công khai trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh

- Về thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3461/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 về trách nhiệm công khai xin lỗi của công chức, viên chức trong giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn. Thực hiện việc xin lỗi đầy đủ, đúng quy định khi xảy ra trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ. Số liệu thống kê trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh (từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/3/2023): Có 916 trường hợp gia hạn thời gian giải quyết hồ sơ. Cả 916/916 trường hợp đều thực hiện đầy đủ, đúng quy định, theo Biểu mẫu BM 02-12/CC “Thông báo về việc gia hạn thời gian giải quyết kèm lời xin lỗi” của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và 100% hồ sơ trễ hạn đều ban hành văn bản xin lỗi theo quy định.

Trong Quý I năm 2023, UBND tỉnh đã phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã; 100% TTHC đủ điều kiện được đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận một cửa các cấp, trừ các TTHC thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều 14 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP. Trong đó:

+ Cấp tỉnh: có 1.495/1.601 TTHC đủ điều kiện đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công; 106/1.601 TTHC thuộc trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều 14 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ; 353/1.495 TTHC thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (đạt 23,6%). Danh mục này không áp dụng đối với hai 02 đơn vị: Ban Dân tộc (02 TTHC) và Thanh tra tỉnh (09 TTHC).

+ Cấp huyện: Có 346/346 TTHC đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện (không tính 42 TTHC ngành dọc); 186/346 TTHC thực hiện toàn bộ quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (đạt 53.8%).

+ Cấp xã: Có 128/128 TTHC đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã.

- Đến nay, toàn tỉnh có 2.139 TTHC được đưa vào thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Trong đó: 1.623 TTHC tại cấp tỉnh (gồm có: 403 TTHC liên thông lên UBND tỉnh và 47 TTHC liên thông cùng cấp); 388 TTHC tại cấp huyện (gồm có: 20 TTHC liên thông cùng cấp và 42 TTHC liên thông giữa các cấp chính quyền); 128 TTHC tại UBND cấp xã;

Trong Quý I năm 2023, UBND tỉnh đã ban hành 19 Quyết định, trong đó đã phê duyệt bổ sung 26 quy trình nội bộ để cấu hình điện tử giải quyết TTHC trên phần mềm Hệ thống xử lý một cửa tập trung tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Đã hoàn thành phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và đã thiết lập 100% quy trình điện tử giải quyết TTHC trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế.

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 225/KH-UBND ngày 16/10/2019 về tổ chức thực hiện tại chỗ toàn bộ quy trình giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh với mục tiêu đảm bảo tăng dần tỷ lệ TTHC được thực hiện tại chỗ toàn bộ quy trình giải quyết, đồng thời tăng cường các giải pháp khác để giảm thiểu việc luân chuyển hồ sơ giấy trong quá trình giải quyết TTHC. Với phương châm “4 tại chỗ” (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, các Trung tâm Hành chính công cấp huyện, tỉnh đã đề ra một số giải pháp, nhiệm vụ thực hiện như tăng cường phân cấp, ủy quyền giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh theo quy trình 4 bước; đăng ký thêm con dấu cho các sở, ban, ngành (gồm cả các đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành) để thực hiện “đóng dấu” trực tiếp ngay tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đối với các kết quả sau khi ký phê duyệt, kèm theo việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng con dấu tại Trung tâm theo quy định. Hiện tại, trên toàn tỉnh có 524 TTHC thực hiện tại chỗ toàn bộ quy trình giải quyết TTHC, trong đó có 359 TTHC được thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (đạt tỉ lệ 23%) và 165 TTHC được thực hiện tại các Trung tâm Hành chính công cấp huyện (đạt tỉ lệ 52%).

Về thực hiện Nghị định 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công; Để kịp thời nắm tình hình, kiểm tra việc triển khai áp dụng các phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân thay thế việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; Ban chỉ đạo Đề án 06 tỉnh ban hành Kế hoạch số 24/KH-BCĐ ngày 06/3/2023 về việc kiểm tra việc triển khai áp dụng các phương thức khai thác, sử dụng thông tin công dân thay thế việc xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú và công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan, tổ chức; Bộ phận Một cửa các cấp có thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng và Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1604/QĐ-UBND ngày 08/7/2022 của UBND tỉnh về việc ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (dịch vụ công trực tuyến toàn trình) cung cấp lên Cổng dịch vụ công tỉnh năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (gồm: 1.421 dịch vụ công trực tuyến toàn trình thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh).

Trong Quý I năm 2023, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện quy trình tích hợp, kiểm thử và công khai các dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Hiện tại, Số lượng dịch vụ công trực tuyến đã cung cấp lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia là 1.451 dịch vụ công (Trong đó: 619 TTHC cung cấp dịch vụ công một phần (đạt 32,39%); 832 TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình (đạt 43,54%) và còn lại 460 TTHC (chiếm 24,07%).

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên, tăng cường đưa tin, bài trên Trang Thông tin điện tử để tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về kiểm soát TTHC, cải cách TTHC; Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến về chương trình cải cách hành chính (bao gồm cả các nội dung về kiểm soát thủ tục hành chính) nhằm nâng cao nhận thức về cải cách thủ tục hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức và mọi tầng lớp nhân dân.

- Cổng Thông tin điện tử của tỉnh, các trang thông tin điện tử của các cơ quan, địa phương chuyên môn cấp sở, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và Trung tâm Hành chính công tỉnh và cấp huyện tạo nên môi trường giao tiếp, công khai minh bạch hoạt động của các cơ quan, đơn vị với cá nhân và doanh nghiệp.

- Tiếp tục tổ chức đối thoại truyền hình trực tuyến, tạo điều kiện giúp lãnh đạo tỉnh nắm bắt tình hình thực tế, tâm tư, nguyện vọng của cá nhân, tổ chức để có những điều chỉnh kịp thời trong quá trình lãnh, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Việc tổ chức thực hiện 25 dịch vụ công thiết yếu:

Tiếp tục triển khai đưa 03/25 dịch vụ công thiết yếu còn lại (Cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe; Liên thông đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tháng tuổi; Liên thông đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng phí)) thực hiện trên môi trường điện tử.

Về thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua Dịch vụ Bưu chính công ích.

- Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua Dịch vụ Bưu chính công ích đã được các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cấp xã triển khai thực hiện nghiêm túc theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3102/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 về việc công bố Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh. Trong đó, cấp tỉnh: 484 danh mục TTHC; cấp huyện: 28 danh mục TTHC và cấp xã: 07 danh mục TTHC.

Bên cạnh đó, thông tin về TTHC được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố và tổ chức công khai trên mạng điện tử và niêm yết tại nơi tiếp nhận hồ sơ.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác Kiểm soát TTHC trong Quý II năm 2023, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ tập trung triển khai thực hiện bám sát các nhiệm vụ kiểm soát TTHC của Chính phủ, UBND tỉnh giao, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế căn cứ vào nhiệm vụ được phân công ban hành Kế hoạch triển khai của đơn vị, địa phương mình. Chú trọng việc công bố, công khai và minh bạch TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh; công khai TTHC trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và trên Trang thông tin điện tử của từng đơn vị; niêm yết TTHC đầy đủ tại Bộ phận một cửa hiện đại các cấp. 

Trần Xuân Triều
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.821.683
Truy câp hiện tại 2.218