Tìm kiếm tin tức

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008
Ngày cập nhật 16/12/2014

Ngày 12 tháng 12 năm 2014 Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 902/QĐ-SNNPTNT về việc Công bố Hệ thống quản lý chất lượng của Sở Nông nghiệp và PTNT  tỉnh Thừa Thiên Huế phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008

Theo đó có 11 lĩnh vực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT quản lý  với 21 quy trình được phê duyệt phù với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008

11 Lĩnh vực gồm:

1

Thẩm định, phê duyệt các đề án, dự án, mô hình sản xuất, đào tạo, tập huấn về các lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT

2

Giải quyết khiếu nại

3

Giải quyết tố cáo

4

Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy phân bón, công bố sản phẩm rau quả an toàn

5

Cấp, cấp lại Giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm

6

Tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng

7

Góp ý kiến thỏa thuận quy mô đầu tư, TKCS xây dựng công trình

8

Thẩm định và phê duyệt BCKTKT

9

Thẩm tra thiết kế công trình Nông nghiệp và PTNT

10

Thẩm tra dự toán chi phí khảo sát công trình Nông nghiệp và PTNT

11

Kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT

21 Quy trình gồm:

TT

Tên quy trình

 

Tổ thư ký Đề án

1

Sổ tay chất lượng

2

Quy trình kiểm soát tài liệu

3

Quy trình kiểm soát hồ sơ

4

Quy trình Đánh giá nội bộ

5

Quy trình Kiểm soát sự không phù hợp, hành động khắc phục, hành động phòng ngừa

 

Văn phòng Sở

1

Quy trình xem xét của LĐ về chất lượng

2

Quy trình báo cáo kết quả thực hiện định kỳ và đột xuất

3

Quy trình tiếp nhận, giải quyết và hoàn trả hồ sơ theo cơ chế một cửa

4

Quy trình quản lý, khai thác hồ sơ lưu trữ

5

Quy trình quản lý văn bản đi, văn bản đến

6

Quy trình tổ chức hội nghị, hội thảo

7

Quy trình mua sắm, sửa chữa tài sản

 

Phòng Kế hoạch - Tài chính

1

Quy trình thẩm định các đề án, dự án, mô hình sản xuất, đào tạo, tập huấn về các lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT

 

Phòng Thanh tra

1

Quy trình giải quyết khiếu nại

2

Quy trình giải quyết tố cáo

 

Phòng Trồng trọt

1

Quy trình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy phân bón, công bố sản phẩm rau quả an toàn

2

Quy trình cấp, cấp lại Giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm

3

Quy trình tiếp nhận bản công bố hợp quy giống cây trồng

 

Phòng QLXDCT

1

Quy trình góp ý kiến thỏa thuận quy mô đầu tư, TKCS xây dựng công trình

2

Quy trình thẩm định và phê duyệt hồ sơ các công trình xây dựng, HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu, TKKT-TDT, TKBVTC-DT, BCKTKT

3

Quy trình thẩm tra thiết kế công trình Nông nghiệp và PTNT

4

Quy trình thẩm tra dự toán công trình Nông nghiệp và PTNT

5

Quy trình kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.583.667
Truy câp hiện tại 5