Tìm kiếm tin tức

DANH MỤC RÀ SOÁT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Ngày cập nhật 02/12/2016
DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
 

DANH MỤC HẾT HIỆU LỰC

STT Tên loại văn bản Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành Tên gọi của Văn bản, Trích yếu nội dung văn bản Lý do hết hiệu lực Ngày hết hiệu lực
1 Nghị quyết

4e/2005/NQ-HĐND

Ngày 28/7/2005

Về khai thác hợp lý gỗ rừng tự nhiên, đẩy mạnh trồng rừng tại tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2005-2010. Do Nghị quyết số 8i/2010/NQ-HĐND ngày 02/6/2010 về việc thông qua quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2009-2020 thay thế. 

02/6/2010

(ngày Nghị quyết số 8i/2010/NQ-HĐND có hiệu lực)
2 Quyết định

40/QĐ-UBND

Ngày 06/01/2000
Giao chỉ tiêu trồng rừng khắc phục hậu quả lũ lụt Được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 06/3/2008.  
3 Chỉ thị

06/CT-UBND

Ngày 20/3/2000

Về việc chủ động triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2000 Được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 06/3/2008.  
4 Chỉ thị

08/CT-UBND

Ngày 24/3/2000

Giao đất lâm nghiệp, bảo vệ rừng

Được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 06/3/2008.  
5 Chỉ thị 

13/CT-UBND

Ngày 11/4/2000
Về việc phòng chống dịch đạo ôn-rầy nâu hại lúa. Được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 06/3/2008.  
6 Quyết định

1995/QĐ-UBND

Ngày 04/8/2000
Cho phép khai thác gỗ tận thu trên tuyến Hồ Chí Minh Được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 06/3/2008.  
7 Chỉ thị

03/CT-UBND

Ngày 09/02/2001
Về việc diệt trừ chuột gây hại sản xuất nông nghiệp. Được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 06/3/2008.  
8 Quyết định

456/QĐ-UBND

Ngày 05/3/2001

Ban hành quy định chính sách khuyến khích sử dụng đất trống, đồi núi trọc, mặt nước, eo vịnh đầm phá, đất hoan hoá ven biển, ven phá vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản Được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 06/3/2008.  
9 Chỉ thị

09/CT-UBND

Ngày 19/3/2001
Về việc chủ động bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2001. Được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 06/3/2008.  
10 Quyết định

1174/QĐ-UB

Ngày 31/5/2001
Phê duyệt đơn giá nhân công trồng rừng, chăm sóc rừng và đơn giá thiết kế các công trình lâm sinh Do  quyết định số 2348/QĐ-UBND ngày 28/10/2008 phê duyệt đơn giá khảo sát thiết kế các công trình lâm sinh, công nghiệp rừng và đường lâm nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế.  
11 Quyết định

2027/QĐ-UB

Ngày 06/8/2002

Phê duyệt đơn giá trồng rừng và đơn giá giống cây trồng lâm nghiệp tỉnh TT.Huế

Do Quyết định số 2047/QĐ-UBND ngày 28/10/2010 về việc phê duyệt tiêu chuẩn và đơn giá giống cây lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh TT.Huế thay thế.  
12 Chỉ thị

89/CT-UBND

Ngày 21/8/2001
Về việc triển khai tốt cuộc tổng điều tra nông thôn nông nghiệp và thuỷ sản năm 2001. Được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 06/3/2008.  
13 Chỉ thị

01/CT-UBND

Ngày 07/01/2002
Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, kiểm dịch giết mổ động vật và kiểm tra vệ sinh thú y thực phẩm nguồn gốc động vật. Được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 06/3/2008.  
14 Chỉ thị

02/CT-UBND

Ngày 07/01/2002

Về việc triển khai Tết trồng cây năm 2002

Được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 06/3/2008.  
15 Chỉ thị

14/CT-UBND

Ngày 04/4/2002

Về việc chủ động bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng năm 2002

Được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 06/3/2008.  
16 Chỉ thị

29/CT-UBND

Ngày 15/7/2002
Về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế tình trạng xâm nhập mặn sâu vào sông Hương trong mùa khô này. Được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 06/3/2008.  
17 Quyết định

3033/QĐ-UBND

Ngày 21/11/2002
Về việc giao kế hoạch đầu tư năm 2002 dự án đầu tư trồng rừng phòng hộ đầu nguồn tỉnh Thừa Thiên Huế vay vốn JIBC-Nhật Bản. Được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 06/3/2008.  
18 Chỉ thị

39/CT-UBND

Ngày 16/12/2002
Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ động vật và kiểm tra vệ sinh thú y thực phẩm nguồn gốc động vật. Được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 06/3/2008.  
19 Chỉ thị

40/CT-UBND

Ngày 24/12/2002
Chủ động bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2002 Được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 06/3/2008.  
20 Chỉ thị

08/2003/CT-UB

Ngày 19/3/2003
Chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng

- Chỉ thị số 08/CT-UB ngày 19/3/2003 dẫn chiếu một số văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên đã hết hiệu lực đó là Nghị định số 22/NĐ-CP năm 1995 về ban hành bản quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng và nội dung của chỉ thị không còn phù hợp,  hàng năm đã có văn bản ban hành về nội dung  phòng cháy, chữa cháy rừng. Đã được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 2869/QĐ-UBND ngày 18/12/2008.

- Được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 2869/QĐ-UBND ngày 18/12/2008.
 
21 Chỉ thị

10/CT-UBND

Ngày 24/3/2003
Phòng chống dịch lở mồm long móng gia súc Được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 06/3/2008.  
22 Quyết định

1921/QĐ-UBND

Ngày 11/7/2003
Phê duyệt phương án quy hoạch 3 loại rừng tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2001-2010 Được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 06/3/2008.  
23 Quyết định

2494/QĐ-UB

Ngày 03/9/2003
Ban hành quy chế tổ chức thực hiện dự án trồng rừng phòng hộ đầu nguồn vay vốn JBIC tỉnh Thừa Thiên Huế Do bị bãi bỏ theo Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 20/9/2013 bãi bỏ các văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành đến 31/12/2011  
24 Quyết định

3562/2003/QĐ-UBND

Ngày 10/12/2003
Quy định về quản lý công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Do bị bãi bỏ theo Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 20/9/2013 bãi bỏ các văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành đến 31/12/2011  
25 Chỉ thị

01/2004/CT-UBND

Ngày 12/01/2004
Về phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm  Được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 06/3/2008.  
26 Quyết định

739/QĐ-UBND

Ngày 23/03/2004
Về việc ban hành quy định tạm thời về kinh doanh, giết mổ, vận chuyển, tiêu thụ gia cầm, sản phẩm gia cầm và thức ăn chăn nuôi gia cầm trên địa bàn tỉnh sau khi công bố hết dịch cúm gia cầm Được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 06/3/2008.  
27 Chỉ thị

09/CT-UBND

Ngày 25/03/2004
Về việc triển khai các biện pháp phòng, chống hạn, bảo vệ sản xuất vụ Đông Xuân và Hè Thu năm 2004  Được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 06/3/2008.  
28 Chỉ thị

23/CT-UBND

Ngày 06/7/2004
Tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, tiêu độc để phòng dịch cúm gia cầm tái phát Được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 06/3/2008.  
29 Chỉ thị

32/CT-UBND

Ngày 20/08/2004
Về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai năm 2004 Được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 06/3/2008  
30 Chỉ thị

32/CT-UBND

Ngày 20/08/2004
Về công tác phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai năm 2004 Do Quyết định số 2348/QĐ-UBND ngày 28/10/2009 Phê duyệt đơn giá khảo sát thiết kế các công trình lâm sinh, công nghiệp rừng và đường lâm nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế

28/10/2009

(ngày Quyết định số 2348/QĐ-UBND có hiệu lực)
31 Quyết định

4301/2004/QĐ-UB

Ngày 20/12/2004
V/v ban hành Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh

Quyết định số 1572/QĐ-UBND ngày 26/06/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc huỷ bỏ Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành theo Quyết định 4301/2004/QĐ-UB ngày 20/12/2004 của UBND tỉnh và áp dụng Quy chế quản lý giống cây trồng lâm nghiệp thống nhất trong toàn quốc ban hành tại Quyết định số 89/2005/QĐ-BNN ngày 29/12/2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT kể từ ngày 01/7/2006. Được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 2869/QĐ-UBND ngày 18/12/2008.

- Được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 2869/QĐ-UBND ngày 18/12/2008.

01/7/2006

(ngày Quyết định 1572/QĐ-UBND có hiệu lực)
32 Chỉ thị

16/2005/CT-UBND

Ngày 05/4/2005
Về việc chủ động bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2005 Được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 06/3/2008.  
33 Chỉ th

18/2005/CT-UBND

Ngày 05/4/2005
Về việc khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống hạn, mặn năm 2005 Được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 06/3/2008.  
34 Quyết địn

3014/2005/QĐ-UBND

Ngày 25/8/2005
Về việc ban hành Quy chế Quản lý môi trường vùng nuôi tôm tập trung. Do Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND ngày 07/9/2011 V/v ban hành quy chế quản lý vùng nuôi tôm tập trung đảm bảo an toàn dịch bệnh và vệ sinh thực phẩm thay thế.

01/9/2011

(ngày Quyết định số 31/2011/QĐ-UBND có hiệu lực)
35 Chỉ thị

37/CT-UBND

Ngày 29/08/2005
Về việc tiêm vắc-xin phòng dịch cúm gia cầm Được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 06/3/2008.  
36 Quyết định

3250/2005/QĐ-UBND

Ngày 16/9/2005
Về việc điều chỉnh Quyết định số 3175/2005/QĐ-UBND ngày 08/9/2005 của UBND tỉnh

Hết hiệu lực về thời gian, do áp dụng trong giai đoạn 2006-2010.

- Quyết định số 3175/2005/QĐ-UBND ngày 08/9/2005 về việc phê duyệt Đề án khai thác hợp lý gỗ rừng tự nhiên, đẩy mạnh trồng rừng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2006-2010 hết hiệu lực về thời gian.

- Nghị quyết 4e/2005/NQ-HĐND ngày  28/7/2005 Về khai thác hợp lý gỗ rừng tự nhiên, đẩy mạnh trồng rừng tại tỉnh Thừa Thiên Huế, giai đoạn 2005-2010 bị thay thế bởi Nghị quyết số 8i/2010/NQ-HĐND ngày 02/6/2010 về việc thông qua quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2009-2020 thay thế.

- Được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 1427/QĐ-UBND ngày 11/8/2012.
31/12/2010
37 Chỉ thị

53/CT-UBND

Ngày 15/11/2005
Về việc tập trung sức triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả kế hoạch hành động khẩn cấp phòng chống khi xảy ra dịch cúm gia cầm (H5N1) và đại dịch cúm ở người Được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 06/3/2008.  
38 Quyết định

137/QĐ-UB

Ngày 16/01/2006
Về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2003-2010.

- Văn bản khác thay thế, Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày  07/3/2007 về việc miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp của Uỷ ban nhân dân tỉnh thay thế.

- Được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 2869/QĐ-UBND ngày 18/12/2008.
 
39 Chỉ thị

04/2006/CT-UBND

Ngày 10/02/2006

Về việc chủ động bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2006 Được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 06/3/2008.  
40 Chỉ thị

05/CT-UBND

Ngày 27/02/2006
Về việc tăng cường, phòng chống dịch cúm gia cầm. Được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 06/3/2008.  
41 Chỉ thị

17/CT-UBND

Ngày 08/5/2006
Về việc triển khai cuộc Tổng điều tra Nông thôn, Nông nghiệp và Thủy sản năm 2006 Được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 06/3/2008.  
42 Chỉ thị

19/CT-UBND

Ngày 11/5/2006
Về biện pháp cấp bách phòng chống bệnh dịch Lở mồm long móng ở gia súc. Được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 06/3/2008.  
43 Quyết định
1290/2006/QĐ-UBND
Ngày 22/05/2006
V/v điều chỉnh, bổ sung phí cảng cá Thuận An. Do bị thay thế bởi Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND Ngày 31/8/2012 của UBND tỉnh quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tại Cảng cá Thuận An tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

10/9/2012

(ngày Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND có hiệu lực)

44 Quyết định

1698/2006/QĐ-UBND

Ngày 14/7/2006
Về việc ban hành “Quy định tạm thời về tiêu chuẩn làng nghề tỉnh Thừa Thiên Huế Do Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 11/9/2012 ban hành Quy định công nhận làng nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế

21/9/2012

(ngày Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND có hiệu lực)
45 Công văn

3149/UBND-NN

Ngày 24/07/2007
về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng

- Có nhiều văn bản sau đó có cùng nội dung thay thế.

- Vi phạm về hình thức ban hành: Văn bản có nội dung QPPL nhưng không được ban hành bằng hình thức văn bản QPPL.

- Được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 703/QĐ-UBND ngày 28/3/2011.

28/3/2011

(ngày Quyết định số 703/QĐ-UBND có hiệu lực)
46 Chỉ thị

30/2006/CT-UBND

Ngày 11/8/2007
Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người Được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 06/3/2008.  
47 Chỉ thị

37/2007/CT-UBND

Ngày 03/10/2006
Về việc tăng cường công tác phòng chống dịch cúm gia cầm, dịch bệnh lở mồm long móng ở gia súc và bệnh tai xanh ở lợn năm 2007

- Hết hiệu lực, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 04/01/2008 thay thế.

- Được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 2869/QĐ-UBND ngày 18/12/2008.

04/01/2008

(ngày Chỉ thị số 01/CT-UBND có hiệu lực).
48 Chỉ thị

38/2007/CT-UBND

Ngày 05/10/2007
Về việc khắc phục hậu quả cơn bão số 5 (Lekima).

- Hết hiệu lực, đã thực hiện xong.

- Được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 2869/QĐ-UBND ngày 18/12/2008.
 
49 Chỉ thị

43/2006/CT-UBND

Ngày 15/10/2006
Về việc đẩy nhanh công tác khắc phục hậu quả cơn báo số 6, sớm ổn định dân sinh và khôi phục sản xuất kinh doanh Được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 06/3/2008.  
50 Chỉ thị

54/2006/CT-UBND

Ngày 13/12/2006
 Về việc tăng cường công tác thú y, phòng chống dịch cúm gia cầm và bệnh dịch Lở mồm long móng ở gia súc Được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 573/QĐ-UBND ngày 06/3/2008.  
51 Chỉ thị

39/CT-UBND

Ngày 19/10/2007
Về việc khắc phục hậu quả cơn lũ (ngày 13 đến 17 tháng 10 năm 2007). Hết hiệu lực do đã thực hiện xong. Được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 2869/QĐ-UBND ngày 18/12/2008.  
52 Chỉ thị

42/CT-UBND

Ngày 06/11/200
Về việc tăng cường công tác khắc phục hậu quả bão lụt và phòng chống cơn bão số 6 Hết hiệu lực do đã thực hiện xong. Được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 2869/QĐ-UBND ngày 18/12/2008.  
53 Quyết định

2609/QĐ-UBND

Ngày 22/11/2007
Về việc trợ giá giống lúa xác nhận vụ đông xuân 2007-2008 Hết hiệu lực về thời gian.  Được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 2869/QĐ-UBND ngày 18/12/2008. 31/12/2008
54 Quyết định

2846/QĐ-UBND

Ngày 21/12/2007
Về việc trợ giá giống cây trồng vụ Đông Xuân 2007-2008 Hết hiệu lực về thời gian. Được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 703/QĐ-UBND ngày 28/3/2011 31/12/2008
55 Chỉ thị

01/CT-UBND

Ngày 04/01/2008
Về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y có nguồn gốc động vật  Do Chỉ thị số 38/CT-UBND ngày 17/12/2008 tăng cường công tác phòng chống đói, rét, dịch bệnh, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y động vật và sản phẩm động vật thay thế

17/12/2008

(ngày Chỉ thị số 38/CT-UBND có hiệu lực)
56 Chỉ thị

08/CT-UBND

Ngày 05/02/2008
V/v tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng Do chỉ thị 06/CT-UBND ngày 05/3/2010 về việc chủ động triển khai các biện pháp cấp bách bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng thay thế.

05/3/2010

(ngày chỉ thị 06/CT-UBND có hiệu lực)
57 Quyết định

509/QĐ-UBND

Ngày 27/02/200
V/v quy định một số chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp do ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại năm 2008 Hết hiệu lực về thời gian. Được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 703/QĐ-UBND ngày 28/3/2011. 31/12/2008
58 Quyết định

1373/QĐ-UBND

Ngày 11/6/2008
Sửa đổi bổ sung quy định một số chính sách hỗ trợ, khôi phục sản xuất nông nghiệp, do ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại năm 2008 Hết hiệu lực về thời gian. Được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 703/QĐ-UBND ngày 28/3/2011. 31/12/2008
59 Chỉ thị

29/CT-UBND

Ngày 29/7/200
Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp (bệnh Tai xanh) ở lợn Hết hiệu lực về thời gian. Được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 703/QĐ-UBND ngày 28/3/2011.. 31/12/2008
60 Quyết định

2623/QĐ-UBND

Ngày 18/11/2008
Về việc trợ giá giống lúa xác nhận vụ Đông Xuân 2008-2009 Hết hiệu lực về thời gian. Được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 1427/QĐ-UBND ngày 11/8/2012. 31/12/2009
61 Quyết định

544/QĐ-UBND

Ngày 16/3/2009
Về quy định cụ thể một số chính sách khôi phục đàn lợn giống sau dịch Được công bố bãi bỏ, hủy bỏ tại Quyết định số 1428/QĐ-UBND ngày 11/8/2012.

111/8/2012

 (ngày Quyết định 1428/QĐ-UBND ngày 11/8/2012   có hiệu lực)
62 Công văn

1260/UBND-NN

Ngày 28/3/2009
Về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát, quản lý khai thác thuỷ sản, đầm phá Được công bố bãi bỏ, hủy bỏ tại Quyết định số 1428/QĐ-UBND ngày 11/8/2012.  
63

Quyết định

873/QĐ-UBND

Ngày 11/5/2010
Quyết định về việc trợ giá giống lúa xác nhận vụ Hè Thu 2010 Hết hiệu lực về thời gian. Được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 1427/QĐ-UBND ngày 11/8/2012

11/5/2010

(ngày  Quyết định số 873/QĐ-UBND có hiệu lực) 
64 Quyết định

978/QĐ-UBND

Ngày 14/5/2009
Về việc trợ giá giống lúa xác nhận vụ Hè Thu 2009

Do Quyết định số 873/QĐ-UBND ngày 11/5/2010  của UBND tỉnh về việc trợ giá giống lúa xác nhận vụ Hè Thu năm 2010 thay thế

Còn hiệu lực
65 Chỉ thị

29/2009/CT-UBND

Ngày 28/9/2009
Về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Do Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 05/3/2010 của UBND tỉnh về việc chủ động triển khai các biện pháp cấp bách bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng thay thế.

05/3/2010

(ngày Chỉ thị số 06/CT-UBND hết hiệu lực).
66 Quyết định

2500/QĐ-UBND

Ngày 13/11/2009
Về việc trợ giá giống cây trồng vụ Đông Xuân 2009-2010 khắc phục hậu quả bão lụt Hết hiệu lực về thời gian. Được công bố hết hiệu lực tại Quyết định số 703/QĐ-UBND ngày 28/3/2013 31/12/2010
67 Chỉ thị

30/CT-UBND

Ngày 16/7/2010
Chỉ thị  về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2010 Hết hiệu lực về thời gian. Được công bố hét hiệu lực tại Quyết định số 1427/QĐ-UBND ngày 11/8/2012. 31/12/2010
68 Quyết định

2664/QĐ-UBND

Ngày 24/12/2010
Quyết định về việc trợ giá giống lúa xác nhận vụ Đông-Xuân 2010-2011 Hết hiệu lực về thời gian. Được công bố hét hiệu lực tại Quyết định số 1427/QĐ-UBND ngày 11/8/2012. 31/12/2011
69 Quyết định 872/2006/QĐ-UBND Ngày 30/3/2006 Về việc ban hành quy định quản lý chất lượng giống thủy sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày  29/7/2014 Ban hành Quy định quản lý chất lượng giống thủy sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thay thế

08/8/2014

(ngày Quyết định 41/2014/QĐ-UBND có hiệu lực)

 

HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

STT Tên loại văn bản Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung văn bản Kiến nghị (sữa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới) Nội dung kiế nghị/Lý do kiến nghị Cơ quan đơn vị chủ trì soạn thảo Thời hạn xử lý/kiến nghị xử lý, tình hình xây dựng
1

Quyết định

214/2004/QĐ-UB

Ngày 05/02/2004

Quy định một số chính sách và biện pháp phòng chống dịch cúm gà trên địa bàn tỉnh. Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Văn bản mà Quyết định sử dụng làm căn cứ pháp lý để ban hành hết hiệu lực, đó là:

-  Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 hết hiệu lực từ  ngày 01 tháng 01 năm 2016 do Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 thay thế.

- Để phù hợp với Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05/6/2008 về chính sách hỗ trợ phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; Quyết định số 1442/QĐ-TTg ngày 23/8/2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 719/QĐ-TTg ngày 05/6/2008 về chính sách hỗ trợ phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và Thông tư số 80/2008/TT-BTC ngày 18/9/2008  hướng dẫn chế độ tài chính để phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

Sở

Nông nghiệp - PTNT
 
2 Nghị quyết

8i/2010/NQCĐ-HĐND

Ngày 02/6/2010
Về việc thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2009-2020. Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
 • 1. Do có căn cứ pháp lý mà Nghị quyết sử dụng làm căn cứ pháp lý để ban hành hết hiệu lực, đó là:

  - Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 hết hiệu lực từ  ngày 01 tháng 01 năm 2016 do Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 thay thế.

  2. Về nội dung:

  - Điểm a, điểmb, điểm c, điểm k khoản 3 Điều 1 Nghị quyết quy định quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng qua từng thời kỳ, hầu như đã thực hiện xong (từ 2009-2015), chỉ còn giai đoạn 2016-2020.

  - Điểm i khoản 3 Điều 1 Nghị quyết đã thực hiện xong.

Sở

Nông nghiệp - PTNT
 
3 Nghị quyết

09/2012/NQ-HĐND

Ngày 11/7/2012
Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng Cảng cá Thuận An. Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.
 • Do có căn cứ pháp lý mà Nghị quyết sử dụng làm căn cứ pháp lý để ban hành hết hiệu lực, đó là:

  - Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 hết hiệu lực từ  ngày 01 tháng 01 năm 2016 do Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 thay thế.

  - Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hết hiệu lực do Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thay thế.
Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn  
4 Quyết định

1053/2006/QĐ-UBND

Ngày 19/4/2006
Về việc ban hành Qui chế hoạt động hành nghề thú y cơ sở. Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế

Do có căn cứ pháp lý mà Quyết định sử dụng làm căn cứ pháp lý để ban hành hết hiệu lực, đó là: Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 hết hiệu lực từ  ngày 01 tháng 01 năm 2016 do Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 thay thế.

- Để phù hợp với Thông tư số 04/2009/TT-BNN ngày 21/01/2009 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn nhiệm vụ của Cán bộ, nhân viên chuyên môn, kỹ thuật ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn công tác trên địa bàn cấp xã.
Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn  
5 Quyết định

1430/2006/QĐ-UBND

Ngày 05/6/2006
Về việc ban hành Quy định chính sách hưởng lợi khi khai thác, tận thu, tận dụng gỗ rừng trồng thuộc nguồn vốn ngân sách đầu tư trên địa bàn tỉnh TT.Huế. Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. Tại phần căn cứ pháp lý để ban hành Quyết định 1430/2006/QĐ-UBND đã sử dụng Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005 về việc ban hành Quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác làm căn cứ pháp lý ban hành Quyết định 1430/2006/QĐ-UBND và Điều 7 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định đã dẫn chiếu Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07/7/2005 về việc ban hành Quy chế khai thác gỗ và lâm sản khác. Tuy nhiên, Quyết định 40/2005/QĐ-BNN đã bị thay thế bởi Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT ngày 20/5/2011 hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ lâm sản ngoài gỗ. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn  
6 Chỉ thị

07/2007/CT-UBND

Ngày 08/02/2007

Về việc tập trung tăng cường quản lý chất lượng thuỷ sản xuất khẩu Thay thế

-  Tại điểm a khoản 1 Chỉ thị này đã dẫn chiếu Quyết định số 07/2005/QĐ-BTS ngày 24/2/2005 của Bộ Thủy sản về việc ban hành Danh mục hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng trong sản xuất, kinh doanh thuỷ sản. Tuy nhiên, Quyết định này đã bị thay thế bởi Thông tư số 15/2009/TT-BNN của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ngày 17/3/2009 Ban hành danh mục thuốc, hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng;

- Tên các cơ quan chuyên môn không còn phù hợp: Sở Thủy sản, Sở Thương mại, Sở Văn hóa Thể thao.

- Có một số văn bản liên quan: Thông tư số 15/2009/TT-BNN ngày 17/3/2009 của Bộ Nông nghiệp ban hành danh mục thuốc, hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng; Thông tư 29/2009/TT-BNNPTNT bổ sung, sửa đổi Thông tư15/2009/TT-BNN ban hành danh mục thuốc, hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành; Thông tư số 20/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/4/2010 Bổ sung, sửa đổi Thông tư số 15/2009/TT-BNN ngày 17/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Danh mục thuốc, hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng; Thông tư số 03/2012/TT-BNNPTNT ngày 16/01/2012 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 15/2009/TT-BNN ngày 17/3/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục thuốc, hoá chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng
Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn  
7

Chỉ thị

16/2007/CT-UBND

Ngày 27/3/2007
Về việc cấm thả nuôi tôm chân trắng trên vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, Lăng Cô. Thay thế Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn  
8 Chỉ thị

44/2010/CT-UBND

Ngày 29/10/2010
Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng tôm giống trên địa bàn.  Thay thế
 • Tại nội dung của Chỉ thị đã dẫn chiếu các văn bản sau đây hết hiệu lực, đó là:
  - Quyết định số 85/2008/QĐ-BNN ngày 06/8/2008 của Bộ Nông nghiệp Ban hành Quy chế quản lý sản xuất, kinh doanh giống thuỷ sản hết hiệu lực, do Thông tư số 50/2012/TT-BNNPTNT ngày 08/10/2012 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn bãi bỏ Quyết định 85/2008/QĐ-BNN ngày 06/8/2008.
  chính trong hoạt động thủy sản.
  - Quyết định số 872/2006/QĐ-UBND ngày 30/3/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định quản lý chất lượng giống  thủy sản trên địa bàn tỉnh bị thay thế bởi Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày  29/7/2014 Ban hành Quy định quản lý chất lượng giống thủy sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
  - Nghị định số 31/2010/NĐ-CP ngày 29/3/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản bị thay thế bởi Nghị định số 103/2013/NĐ-CP ngày 12/9/2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản.
   
Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn  
9 Quyết định   26/2012/QĐ-UBND Ngày 31/8/2012 Về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tại Cảng cá Thuận An tỉnh Thừa Thiên Huế Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Do có căn cứ pháp lý mà Nghị quyết sử dụng làm căn cứ pháp lý để ban hành hết hiệu lực, đó là:

- Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003 hết hiệu lực từ  ngày 01 tháng 01 năm 2016 do Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 thay thế.

- Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006  của Bộ tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hết hiệu lực do Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thay thế.
Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn  
10 Quyết định
41/2014/QĐ-UBND
Ngày  29/7/2014
 
Ban hành Quy định quản lý chất lượng giống thủy sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. Khoản 3 Điều 11 dẫn chiếu thực hiện kiểm tra theo Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản và Thông tư số 01/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT, hai Thông tư này đã hết hiệu lực ngày 17/01/2015 do Thông tư 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 12 năm 2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm ... thay thế. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn  

 

CÒN HIỆU LỰC

STT Tên loại văn bản Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản  Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung văn bản Thời điểm hiệu lực Ghi chú
1 Quyết định

4260/2005/QĐ-UBND

Ngày 19/12/2005
Ban hành Quy chế quản lý khai thác thủy sản đầm phá tỉnh Thừa Thiên Huế. 04/01/2006  
2 Quyết định

31/2011/QĐ-UBND

Ngày 07/9/2011
Về việc ban hành Quy chế quản lý vùng nuôi tôm tập trung đảm bảo an toàn dịch bệnh và vệ sinh thực phẩm. 01/9/2011  
3 Quyết định

29/2012/QĐ-UBND

Ngày 11/9/2012
Ban hành Quy định công nhận nghề truyền thông, làng nghề, làng nghề truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế. 21/9/2012  
4 Quyết định

53/2014/QĐ-UBND

Ngày 18/8/2014
Ban hành Quy định về quản lý hoạt động giết mổ, chế biến, bảo quản, vận chuyển, mua bán gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

28/8/2013

(Sau 10 ngày, kể từ ngày Quyết định 53/2014/QĐ-UBND được ký)
 
5 Quyết định

72/2014/QĐ-UBND

Ngày 27/11/2014
Ban  hành quy định về nuôi tôm chân trắng trên vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hải, Lăng cô.

07/12/2014

(Sau 10 ngày, kể từ ngày Quyết định 72/2014/QĐ-UBND được ký)
 
6 Chỉ thị

65/2015/CT-UBND

Ngày 04/12/2015
Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh

14/12/2015

(sau 10 ngày, kể từ ngày Chỉ thị 65/2015/CT-UBND được ký)
 
7 Quyết định

67/2015/QĐ-UBND

Ngày 22/12/2015

Quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi để xác định bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất

01/01/2016

(Sau 10 ngày, kể từ ngày 67/2015/QĐ-UBND

được ký)
 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.583.667
Truy câp hiện tại 9