Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Cải cách hành chính
Ngày 21/6/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 60/2021/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL). Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2021. Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ban hành có nhiều đổi mới nhằm khắc phục những hạn chế của Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị SNCL, trong đó đặc biệt đáng lưu ý là những quy định mới, chi tiết hơn về phân loại mức tự chủ tài chính; nguồn tài chính và sử dụng nguồn tài chính; tự chủ tài chính, giao quyền tự chủ cho đơn vị sự nghiệp công lập, …
Tỉnh Thừa Thiên Huế xác định trọng tâm của công tác CCHC là các nội dung: Cải cách thể chế, trong đó tập trung xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo tính đồng bộ, hợp hiến, hợp pháp và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và sự phát triển đất nước, địa phương; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số.
Ngày 10 tháng 8 năm 2021, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1963/QĐ-UBND Quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.  
Bảy tháng đầu năm 2021, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ban hành các Quyết định công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các công trình cấp nước nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện việc cung cấp nước sạch cho người dân theo chương trình Mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; đảm bảo chất lượng các công trình cấp nước sạch cho nhân dân.
Ngày 15/7/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030.  

Bộ Nội vụ sửa đổi chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung của cán bộ, công chức, viên chức tại Thông tư 03/2021/TT-BNV.

Ngày 11/6/2021, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 2/2021/TT-BNV về việc quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư.  
Trên cơ sở Kế hoạch của UBND tỉnh, các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế đã ban hành Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra; rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi tình hình thi hành pháp luật của đơn vị, địa phương mình làm cơ sở tổ chức thực hiện và tiến hành tuyên truyền, phổ biến. Từ đó, đã từng bước đưa công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đi vào nề nếp, góp phần tích cực cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương các cấp.
Việc thành lập Văn phòng Thừa phát lại là cần thiết, sẽ góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đồng thời đáp ứng yêu cầu chính đáng của tổ chức, công dân, góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, giảm tải công việc cho hệ thống ngành Tòa án và Thi hành án dân sự.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.125.700
Truy câp hiện tại 1.826