Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Cải cách hành chính
Ngày 05/4/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 141/KH-UBND tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày 10/5/2022, UBND tỉnh cũng đã tổ chức họp thông qua thể lệ hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính (CCHC) giai đoạn 2021 - 2025 trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế. Ông Nguyễn Thanh Bình, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.  
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế thường xuyên chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc phổ biến các văn bản liên quan về kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử,... đến toàn thể đội ngũ công chức, viên chức và người lao động. Đồng thời, có giải pháp cụ thể để kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính; Tăng cường công tác tuyên truyền nội dung của các văn bản liên quan đến kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ và công tác cải cách hành chính tại Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc;
Chủ tịch UBND tỉnh có Quyết định số 1049/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế.  
Ngày 17 tháng 02 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 68/2019/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế; Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng tài liệu mới hướng dẫn quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Tài liệu được biên soạn dựa trên các văn bản chính: - Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; - Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; - Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 17 tháng 02 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và cập nhật văn bản quy phạm pháp luật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quyết định số 68/2019/QĐ-UBND ngày 01/11/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế; Văn phòng Sở gửi các đơn vị nghiên cứu và triển khai thực hiện.
Nhằm giúp bà con nông dân, các cá nhân, hộ gia đình, chủ trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, các doanh nghiệp tham gia hoạt động sản xuất nông nghiệp nắm được các chính sách hỗ trợ nông nghiệp trong giai đoạn 2021- 2025, ngày 01/4/2022, tại huyện Quảng Điền, Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với UBND huyện Quảng Điền tổ chức tọa đàm với chủ đề “Các chính sách hỗ trợ nông nghiệp theo Nghị quyết số 20, 30 của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế’’
Sở Nông nghiệp và PTNT cùng với các Sở, ngành khác đã thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành đến ngày 31/10/2021 liên quan đến hoạt động doanh nghiệp. Sau khi lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, đơn vị có liên quan và đã thực hiện chỉnh sửa hoàn chỉnh; kết quả rà soát có 233 văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực pháp luật liên quan đến hoạt động doanh nghiệp.
Nhìn chung, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh Thừa Thiên Huế được xây dựng và ban hành đảm bảo trình tự, thủ tục, hình thức theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều củaLuật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP. Nội dung của các văn bản đều đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất trong hệ thống pháp luật. Nhiều văn bản có tính khả thi cao và thuận lợi khi triển khai thực hiện đã điều chỉnh cơ bản các mặt của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương, tạo hành lang pháp lý quan trọng trong việc bảo đảm hoạt động hiệu quả của bộ máy nhà nước, góp phần bảo vệ quyền lợi của nhà nước, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước. Trong năm 2021, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã chủ động, phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của mình trong việc tuân thủ quy trình, thời gian phân công xây dựng, ban hành Nghị quyết, Quyết định của HĐND, UBND tỉnh theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt từ khâu lập đề nghị, soạn thảo, góp ý, thẩm định và triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh.
Xác định tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác tuyên truyền về CCHC nên ngay từ cuối năm 2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế sớm xây dựng và ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021, trong đó đã phân định rõ trách nhiệm và thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ đối với các cơ quan, đơn vị. Nhìn chung, các nội dung, nhiệm vụ tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 tại Kế hoạch được triển khai kịp thời, theo đúng nội dung, tiến độ đề ra. Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế cũng đã xây dựng và ban hành các kế hoạch triển khai cụ thể tại cơ quan, địa phương mình. Một số kết quả khả quan đã đạt được trong năm 2021 đó là:  
Ngày 06/11/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quyết định số 2850/QĐ-UBND về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực kế hoạch tài chính và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT và Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.675.619
Truy câp hiện tại 544