Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh về một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp
Ngày cập nhật 17/09/2018

Thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020, sau khi lấy ý kiến các cơ quan liên quan, Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn quy trình thực hiện hỗ trợ như sau:


 

 

I. MỘT SỐ HƯỚNG DẪN CHUNG

1. Các dự án (hoặc phương án) phát triển sản xuất nông nghiệp do doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, nhóm hộ, hộ gia đình, cá nhân (gọi chung là người sản xuất) đầu tư phải đảm bảo các điều kiện như phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển của địa phương, đảm bảo môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm...

2. Chính sách hỗ trợ cho các dự án phát triển sản xuất nông nghiệp được thực hiện sau đầu tư, khi dự án hoàn thành đi vào hoạt động. Mỗi dự án đầu tư chỉ được hưởng 01 lần chính sách hỗ trợ đầu tư theo Quy định tại Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh

3. Trường hợp cùng một thời điểm, dự án đủ điều kiện để hưởng nhiều chính sách hỗ trợ đầu tư khác nhau, người sản xuất được lựa chọn mức hỗ trợ cao nhất.

4. Hình thức thực hiện hỗ trợ và cơ quan thẩm định

- Đối với dự án, phương án đầu tư có xây dựng công trình (thực hiện quy định tại Điều 3, Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế): người sản xuất tự phê duyệt thiết kế và dự toán theo quy định chung; tự phân chia hạng mục đầu tư, gói thầu; tự thực hiện hoặc thuê nhà thầu xây lắp thực hiện; tự nghiệm thu công trình sau khi hoàn thành xây dựng. Lập bộ hồ sơ (quy định tại mục II hướng dẫn này) và nộp tại cơ quan chủ trì thẩm định là Sở Nông nghiệp và PTNT.

 - Đối với dự án, phương án sản xuất kinh doanh đề nghị hỗ trợ sản xuất (thực hiện quy định tại Điều 4, Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế): người sản xuất lập bộ hồ sơ (quy định tại mục II hướng dẫn này) nộp cơ quan thẩm định là UBND huyện, thị xã, thành phố Huế (gọi chung là UBND cấp huyện) nơi thực hiện dự án, phương án sản xuất kinh doanh. Đối với dự án triển khai trên địa bàn nhiều huyện thì người sản xuất chọn một huyện để nộp hồ sơ.

5. Người sản xuất chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của các thông tin ghi trong hồ sơ đề nghị hỗ trợ đầu tư và sản xuất.

6. Thời điểm hỗ trợ: các dự án, phương án sản xuất kinh doanh nông nghiệp triển khai thực hiện sau ngày 02 tháng 6 năm 2016 (ngày Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có hiệu lực thi hành).

7. Thủ tục cấp phát, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ thực hiện theo hướng dẫn của Sở Tài chính.

II. QUY TRÌNH, THỦ TỤC THỰC HIỆN HỖ TRỢ

1. Hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình (Thực hiện Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND)

1.1.Hồ sơ đề nghị hỗ trợ đầu tư

Để được hỗ trợ, người sản xuất nộp 03 bộ hồ sơ (có một bản chính) đến cơ quan thẩm định là Sở Nông nghiệp và PTNT.

Bộ hồ sơ gồm:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (doanh nghiệp, HTX, hộ cá thể);

- Quyết định chủ trương đầu tư (nếu có), giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có);

- Dự án đầu tư hoặc phương án sản xuất kinh doanh (do chủ đầu tư lập);

- Báo cáo kết quả hoàn thành dự án đầu tư hoặc phương án sản xuất kinh doanh và biên bản nghiệm thu dự án, công trình hoàn thành;

- Văn bản đề nghị hỗ trợ đầu tư của chủ đầu tư (theo mẫu tại phụ lục 01 ban hành kèm theo hướng dẫn này), trong đó nêu rõ hạng mục công trình, cách tính, số tiền cần được hỗ trợ.

1.2. Thẩm tra hỗ trợ đầu tư

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của người sản xuất, Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, UBND cấp huyện nơi thực hiện dự án, phương án đầu tư, sản xuất kinh doanh kiểm tra, nghiệm thu, lập báo cáo thẩm tra trình UBND tỉnh quyết định phê duyệt hỗ trợ.

2. Hỗ trợ sản xuất (Thực hiện Điều 4 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND)

2.1. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ sản xuất

Người sản xuất nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ (gồm 03 bộ hồ sơ-có một bản chính) đến UBND cấp huyện nơi triển khai dự án, phương án sản xuất kinh doanh.

Bộ hồ sơ gồm:

- Dự án đầu tư hoặc phương án sản xuất (do người sản xuất lập);

- Báo cáo kết quả hoàn thành dự án hoặc phương án sản xuất và biên bản nghiệm thu dự án hoàn thành. (kèm theo các chứng từ như hóa đơn mua vật tư, hàng hóa, máy móc, thiết bị, hợp đồng kinh tế...);

- Văn bản đề nghị hỗ trợ của người sản xuất có xác nhận của UBND cấp xã (theo mẫu tại phụ lục 02,03 ban hành kèm theo hướng dẫn này), trong đó nêu rõ nội dung, kinh phí đề nghị hỗ trợ.

2.2. Thẩm tra hỗ trợ sản xuất

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ UBND cấp huyện thẩm định, gửi Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính thẩm tra trình UBND tỉnh Quyết định phê duyệt hỗ trợ.

 3. Hỗ trợ hộ gia đình, cá nhân, nhóm hộ thực hiện các mô hình dự án phát triển sản xuất (Thực hiện Điều 5 Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND)

Các nội dung hỗ trợ tại Điều 5 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh là cơ sở để các địa phương, đơn vị phê duyệt dự toán kinh phí các mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (dự án phát triển sản xuất Chương trình 135).

Quy trình lựa chọn mô hình, dự án và hỗ trợ thực hiện theo quy định tại  Thông tư liên tịch số 51/2013/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 02/12/2013 (đối với Chương trình MTQG XD Nông thôn mới) và Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT-UBDT-NNPTNT-KHĐT-TC-XD ngày 18/11/2013 (đối với Chương trình 135).

Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn quy trình, thủ tục thực hiện hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, đề nghị kịp thời phản ánh về Sở Nông nghiệp và PTNT để giải quyết.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.675.667
Truy câp hiện tại 553