Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN VĂN HÓA CÔNG SỞ NĂM 2024 CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Ngày cập nhật 23/01/2024

Văn hóa Việt Nam là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần do cộng đồng các dân tộc Việt Nam sáng tạo ra và trở thành nền tảng, sức mạnh của dân tộc trong quá trình dựng nước và giữa nước. Vì thế, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, đảng ta luôn coi trọng văn hóa, coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu và là động lực cho sự phát triển. Trong quan điểm chỉ đạo, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định rõ: “... gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, trong đó phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần; bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên”. Đối với mỗi cơ quan, đơn vị, văn hóa công sở được coi là hệ thống các giá trị và các giá trị này được hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan, đơn vị. Từ đó, tạo nên niềm tin giá trị về thái độ, cách ứng xử hay đơn giản chỉ là việc lựa chọn trang phục, ý thức giữ gìn vệ sinh nơi công sở của cán bộ, công chức và người lao động đang làm việc tại cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, văn hóa công sở là giá trị mà cơ quan, đơn vị tạo được về vật chất cũng như tinh thần trong quá trình hoạt động.

Cốt lõi của Văn hóa công sở là đạo đức công vụ, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, tận tụy, có ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân; luôn thấu hiểu để tham mưu giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc cho người dân; là xây dựng đoàn kết nội bộ trong từng cơ quan, đơn vị.

Nhằm tổ chức, triển khai, thực hiện tốt Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” tại các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành; Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện văn hóa công sở năm 2024 với những nội dung dưới đây.

Mục đích

- Nâng cao ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính của cơ quan;

- Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ công chức, viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện;

- Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác góp phần xây dựng đội ngũ trong sạch, vững mạnh.

Yêu cu

- Việc thực hiện Văn hóa công sở phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm trong các phong trào thi đua của cơ quan, đơn vị.

- Văn hóa công sở phải được triển khai sâu rộng trong Đảng bộ, Chi bộ, chính quyền và các đoàn thể nhân dân với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, có tiêu chí rõ ràng, liên tục, thường xuyên, có đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết kịp thời phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến cụ thể phù hợp tình hình thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị;

- Đề cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện Văn hóa công sở.

Đối tượng

- Tập thể: Khối Văn phòng Sở, các Chi cục, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở;

- Cá nhân: Công chức, viên chức và người lao động trong các phòng, đơn vị thuộc Sở.

Đối với tập thể

- Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp; Tham gia tích cực và thực hiện tốt phong trào “Chủ nhật xanh”, phong trào "nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần", “Cuộc vận động toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch, không rác thải”, phong trào “Chung tay cải cách thủ tục hành chính” với phương châm “Thân thiện - đơn giản - đúng hẹn”, phong trào nét đẹp công sở (áo dài công sở) …

- Triển khai thực hiện tốt Quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công sở gắn với thực hiện cải cách hành chính, đẩy mạnh việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, coi đây là khâu quan trọng, then chốt trong nhiệm vụ cải cách hành chính hàng năm và cả giai đoạn. Xây dựng môi trường văn hóa công sở văn minh, thân thiện, liêm chính, kiến tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đối với công chức, viên chức: “Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp”:

- Có tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, gương mẫu, trách nhiệm, chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính.

- Chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử.

- Chuẩn mực về đạo đức, lối sống.

- Trang phục gọn gàng, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc.

- Tích cực tham gia các phong trào thi đua do cơ quan, đơn vị và địa phương phát động, tổ chức.

Xem đầy đủ Kế hoạch tại tập tin đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
PHƯƠNG ANH - VPS
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.657.134
Truy câp hiện tại 14.701