Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Quy hoạch - Kế hoạch - Báo cáo
Báo cáo các biểu mẫu thống kê theo quy định của ngành Nội vụ theo Thông tư số 07/2021/TT-BNV ngày 31/12/2021 của Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ và Thông tư số 02/2023/TT-BNV ngày 23 tháng 3 năm 2023 của Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ.  
Năm 2022, với những biến động khó lường về dịch bệnh và thời tiết khiến toàn ngành nông nghiệp phải thực hiện kế hoạch trong điều kiện hết sức khó khăn, tác động trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ chung của toàn ngành. Tuy nhiên, với tinh thần vượt qua khó khăn và thách thức, bằng sự nỗ lực và trách nhiệm, Sở Nông nghiệp và PTNT cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ được giao đúng tiến độ, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần vào tăng trưởng kinh tế địa phương, đảm bảo việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở gắn với các nhiệm vụ trọng tâm của toàn ngành một cách hiệu quả.
       Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 5204/QĐ-BNN-TCTL ngày 27 tháng 12 năm 2018 về việc phê duyệt Quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Hương – Ô Lâu giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.  
Thực hiện kế hoạch tại hợp phần II, dự án FCPF -2 tỉnh Thừa Thiên Huế, trong 3 ngày 24-26/10/2018 Ban Quản lý dự án FCPF-2 phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, Chi cục Kiểm lâm tổ chức “Hội thảo tập huấn khuyến khích các công ty lâm nghiệp, ban quản lý rừng, hợp tác xã lâm nghiệp và các chủ rừng tham gia quan lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng”. Hội thảo có sự tham gia của 70 đại biểu đến từ các Công ty Lâm nghiệp, Ban quản lý rừng phòng hộ, các chi hội trồng rừng và một số chủ rừng trong tỉnh.  
Ngày 27 tháng 9 năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triểnHợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Sơ kết sản xuất vụ Hè Thu 2018, Ngành Nông nghiệp và PTNT Thừa Thiên Huế đã thực hiện một số nội dung sau:  
Đề án tổng thể phát triển ngành công nghiệp tôm nước lợ Việt Nam đến năm 2030.  
Thực hiện Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020, sau khi lấy ý kiến các cơ quan liên quan, Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn quy trình thực hiện hỗ trợ như sau:    
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.023.235
Truy câp hiện tại 70