Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thông tin tuyên truyền
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh tại cuộc họp trực tuyến với các địa phương vào chiều ngày 9/5/2022 về công tác thu hoạch vụ Đông Xuân 2021-2022 và triển khai vụ Hè Thu 2022.  
Ngày 8/4/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành quyết định số 310/QĐ-SNNPTNT về Hướng dẫn kỹ thuật ương và nuôi thương phẩm cá Dìa (Siganus guttatus) .    
           UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Quyết định số 796/QĐ-UBND ngày  31 tháng 3 năm 2022 về việc công bố số liệu tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinhvà nước sạch tại khu vực nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2020. Luật có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 1 năm 2022 (sau đây gọi là Luật số 67/2020/QH14). Luật số 67/2020/QH14 đã sửa đổi, bổ sung nội dung của 66/142 điều (trong đó 16 điều sửa đổi, bổ sung toàn diện), sửa kỹ thuật 11/142 điều, bổ sung mới 04 điều, bãi bỏ 03 điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính hiện hành Luật số 67/2020/QH14 bố cục thành 03 điều, cụ thể: - Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính (có 75 khoản); - Điều 2: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 163 của Luật Thi hành án dân sự số 26/2008/QH12 (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 64/2014/QH13 và Luật số 23/2018/QH14). - Điều 3: Hiệu lực thi hành. Luật số 67/2020/QH14 được thông qua đã đánh dấu một bước phát triển mới trong việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nói riêng và hệ thống pháp luật Việt Nam nói chung. Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải khái quát những điểm mới của Luật số 67/2020/QH14 để CCVC nghiên cứu, tìm hiểu.
BẢN TIN QUAN TRẮC VÀ CẢNH BÁO MÔI TRƯỜNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN (Lần 1)  
Trong các năm 2019 - 2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã đẩy mạnh triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng với nhiều hình thức, đa dạng, phong phú nhằm mục tiêu từng bước góp phần nâng cao ý thức, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân đối với công tác phòng, chống tham nhũng
Ngày 01/12/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 14/2021/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giống thủy sản 
BẢN TIN QUAN TRẮC VÀ CẢNH BÁO MÔI TRƯỜNG TRONG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN  
Ngày 21/12/2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Công văn số 3060/SNNPTNT-CCTS về việc hướng dẫn thời gian nuôi trồng thủy sản năm 2022. (Đính kèm file)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.675.399
Truy câp hiện tại 516