Tìm kiếm tin tức

Thông tin tuyên truyền
Bộ Nông nghiệp và PTNT vừa ban hành Quyết định số 816/QĐ-BNN-KH ngày 08/3/2019 về việc ban hành Sổ tay hương hẫn thực hiện Bộ tiêu chí giám sát đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp đến năm 2020. Sở Nông nghiệp và PTNT đăng tải toàn văn nội dung Quyết định này để các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp cận và nghiên cứu thực hiện
   
1. Quy hoạch về bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản (Điều 11): Nguồn lợi thủy sản là một loại tài nguyên có khả năng tái tạo, do đó để quản lý bền vững nguồn lợi thủy sản, Luật  quy định về quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản, đây là một trong những căn cứ để quản lý nguồn lợi thủy sản theo hướng bền vững, tổ chức khai thác thủy sản có trách nhiệm. Luật khẳng định căn cứ lập quy hoạch; nội dung quy hoạch; việc lập, phê duyệt, điều chỉnh, công bố quy hoạch. 2. Điều tra đánh giá nguồn lợi thủy sản (Điều 12): Kết quả điều tra là căn cứ quan trọng để quản lý hoạt động khai thác thủy sản theo hạn ngạch, bảo đảm khai thác thủy sản bền vững trên cơ sở trữ lượng nguồn lợi thủy sản. Định kỳ 05 năm thực hiện điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của các loài thủy sản để căn cứ vào đó xác định hạn ngạch giấy phép khai thác cấp cho tàu cá nhằm bảo vệ và khai thác có hiệu quả, bền vững nguồn lợi thủy sản. 3. Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản (Điều 17): Luật không quy định về khu bảo tồn nguồn lợi thủy sản nội địa mà quy định khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản và khẳng định khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản là nơi cư trú, tập trung sinh sản, nơi thủy sản còn non tập trung sinh sống thường xuyên hoặc theo mùa của ít nhất một loài thủy sản thuộc Danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm hoặc loài thủy sản bản địa hoặc loài thủy sản di cư xuyên biên giới. Chi tiết quy định về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chuyển quản lý tàu cá từ công suất (CV) sang quản lý theo chiều dài lớn nhất của tàu. Tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 6 mét trở lên tham gia khai thác thủy sản phải có giấy phép, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét trở lên phải thực hiện đăng kiểm; tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên phải thực hiện lắp đặt các thiết bị hành trình theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát tri ển nông thôn. Đối với cơ sở đóng mới, cải hoán tàu cá, Luật quy định điều kiện của cơ sở và phải được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận đủ điều kiện trước khi hoạt động. Khi đóng mới, cải hoán tàu cá phải có văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền. Luật khẳng định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công khai hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản, số lượng Giấy phép khai thác thủy sản trên biển được cấp mới của địa phương; cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển căn cú vào hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản. Chi tiết quy định về đăng ký, đăng kiểm tàu cá được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 23/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thuốc bảo vệ thực vật bị loại khỏi Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam.
Ngày 27/12/2018, trong khuôn khổ kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2018, Chi cục Thủy phối hợp với UBND xã Phú Thuận huyện Phú Vang tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chính sách khai thác thủy sản năm 2018 và định hướng kế hoạch, giải pháp thực hiện quản lý năm 2019.
       Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phê duyệt Quyết định số 4826/QĐ-BNN-TCTL ngày 07 tháng 12 năm 2018 về việc ban hành Bộ chỉ số Theo dõi - Đánh giá nước sạch nông thôn và tài liệu hướng dẫn triển khai, để thay thế Quyết định số 2570/QĐ-BNN-TCTL ngày 22 tháng 10 năm 2012.
Ngày 18/12/2018, trong khuôn khổ kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2018, Chi cục Thủy tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả quản lý Khu bảo vệ thủy sản năm 2018 và định hướng kế hoạch, giải pháp thực hiện quản lý năm 2019.
Ngày 14/12/2018, trong khuôn khổ kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2018, Chi cục Thủy sản phối hợp với Tổng cục Thủy sản tổ chức lớp “Tập huấn Luật Thủy sản 2017 và quản lý nguồn lợi thủy sản dựa vào cộng đồng”.  Một số hình ảnh lớp Tập huấn
Luật Thủy sản được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành năm 2017 sẽ có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 với 9 chương, 105 điều; giảm 1 chương và tăng 43 điều so với Luật Thủy sản 2003.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.641.831
Truy câp hiện tại 249