Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thừa Thiên Huế phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 82 xã đạt chuẩn Nông thôn mới
Ngày cập nhật 07/10/2022

Thực hiện Nghị quyết số 25/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI; Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 353/KH-UBND ngày 29/9/2022 về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, trong giai đoạn từ nay đến năm 2025, tổng nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM ở tỉnh Thừa Thiên Huế là 6.676 tỷ đồng.

Lễ công bố xã Vĩnh Hà (Phú Vang) đạt chuẩn NTM năm 2022.

Lãnh đạo tỉnh giới thiệu các sản phẩm của Hợp tác xã Mây tre đan Bao La

(huyện Quảng Điền) với Đoàn thẩm định NTM Trung ương. Ảnh: M.H.

Trong đó, vốn ngân sách 1.075 tỷ đồng, vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án 1.803,886 tỷ đồng, vốn tín dụng 3.468 tỷ đồng, vốn từ các doanh nghiệp, hợp tác xã 113 tỷ đồng và vốn huy động đóng góp của cộng đồng dân cư 306 tỷ đồng.

Với sự đầu tư như trên, Thừa Thiên Huế phấn đấu có ít nhất 82 xã đạt chuẩn NTM (đạt tỷ lệ 87,2%) đến năm 2025. Trong đó, số xã đạt chuẩn NTM nâng cao là 34 xã (đạt tỷ lệ 40,2%), số đạt chuẩn NTM kiểu mẫu là 9 xã (đạt tỷ lệ 11%).

Mục tiêu cụ thể, đến năm 2025, Thừa Thiên Huế có thêm ít nhất 23 xã đạt chuẩn NTM trong số 25 xã phấn đấu, có thêm ít nhất 34 xã đạt chuẩn NTM nâng cao trong số 41 xã phấn đấu, có ít nhất 9 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trong số 15 xã phấn đấu.

Thừa Thiên Huế cũng phấn đấu có thêm ít nhất 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM trong số 5 đơn vị phấn đấu, đưa tổng số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM của tỉnh thành 5 đơn vị (đạt tỷ lệ 55%); số huyện đạt chuẩn NTM nâng cao là 1 huyện (huyện Quảng Điền).

Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu toàn tỉnh không còn xã dưới 15 tiêu chí NTM đến cuối năm 2025; phấn đấu có 60% số thôn, bản ở vùng đặc biệt khó khăn được công nhận đạt chuẩn NTM, chất lượng cuộc sống của cư dân nông thôn được nâng cao, thu nhập bình quân của người dân nông thôn toàn tỉnh tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020.

Ngoài các chỉ tiêu chính trên xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2021-2025 của tỉnh còn thực hiện có hiệu quả các Chương trình của Trung ương thực hiện giai đoạn 2021-2025 (Chương trình Khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Chương trình OCOP; Chương trình môi trường và cấp nước sạch nông thôn giai đoạn 2021-2025; Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới; Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh; Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới)./.

Chi tiết Kế hoạch xem file đính kèm.

Hồ Thị Như Trang - VP Sở

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.496.631
Truy câp hiện tại 4.595