Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Tình hình thực hiện Văn hóa công vụ từ năm 2018 đến nay và các giải pháp tiếp tục thực hiện văn hóa công vụ trong thời gian tới của Sở Nông nghiệp và PTNT
Ngày cập nhật 11/05/2022

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế thường xuyên chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc phổ biến các văn bản liên quan về kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử,... đến toàn thể đội ngũ công chức, viên chức và người lao động. Đồng thời, có giải pháp cụ thể để kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính; Tăng cường công tác tuyên truyền nội dung của các văn bản liên quan đến kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ và công tác cải cách hành chính tại Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc;

Thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/201 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ, trong hơn 3 năm qua, cán bộ công chức viên chức và người lao động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thực hiện nghiêm túc và tạo nhiều chuyển biến mạnh mẽ về tinh thần, thái độ làm việc, chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, đạo đức lối sống, trang phục phù hợp với công việc; gắn với xây dựng môi trường văn hóa công sở văn minh, thân thiện, liêm chính, kiến tạo, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc kiện toàn, tổ chức sắp xếp bộ máy các cơ quan, đơn vị tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; quản lý chặt chẽ biên chế, vị trí việc làm; công tác đánh giá công chức, viên chức được triển khai khách quan, dân chủ, đúng pháp luật; thực hiện tinh giản biên chế, gắn với xây dựng đội ngũ công chức, viên chức và người lao động có phẩm chất, năng lực và cơ cấu phù hợp, đảm bảo về số lượng và chất lượng.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế thường xuyên chỉ đạo Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc phổ biến các văn bản liên quan về kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy tắc ứng xử,... đến toàn thể đội ngũ công chức, viên chức và người lao động. Đồng thời, có giải pháp cụ thể để kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính; Tăng cường công tác tuyên truyền nội dung của các văn bản liên quan đến kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ và công tác cải cách hành chính tại Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc;

Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ công chức, viên chức gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì Nhân dân phục vụ; Đổi mới công tác tuyên truyền về văn hóa công vụ theo hướng thông tin ngắn gọn, gần gũi, dễ hiểu, dễ tiếp cận; Kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt về văn hóa ứng xử và văn hóa công vụ, đồng thời phê phán các hiện tượng cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định về văn hóa công vụ.

Tổ chức quán triệt và triển khai đến toàn bộ công chức, viên chức và người lao động các nội dung: Văn hóa công vụ; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính tăng cường quản lý công tác tổ chức bộ máy và siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; Nêu gương thực hiện quy định không uống rượu, bia trong giờ làm việc và khi lái xe; Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025. Hàng năm, ban hành Kế hoạch kiểm tra công vụ. Trong đó yêu cầu Thủ trưởng các phòng và các đơn vị trực thuộc Sở tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung và xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế văn hóa công vụ trong hoạt động của cơ quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Lãnh đạo Sở, người đứng đầu các phòng, đơn vị trực thuộc thường xuyên đôn đốc, kiểm tra công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý thực hiện nghiêm chức trách nhiệm vụ được phân công...Các cấp ủy trực thuộc đã phối hợp với cơ quan, đơn vị giám sát công chức, viên chức và người lao động trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hoá công sở. Bên cạnh đó người đứng đầu các đơn vị luôn phát huy tính tiền phong gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, vai trò chỉ đạo trực tiếp trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, nội dung kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Đảng ủy, lãnh đạo Sở thường xuyên quan tâm chỉ đạo các cấp ủy, phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm “về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp"; “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, luôn kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ của công chức, viên chức và người lao động. Đồng thời, thành lập Tổ Công tác về kiểm tra công vụ để tăng cường kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ của công chức, viên chức. Kết quả kiểm tra cho thấy, các đơn vị trực thuộc Sở và đa số công chức, viên chức và người lao động chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương, nội quy, quy chế của cơ quan; có thái độ lịch sự, niềm nở, nhã nhặn trong thi hành nhiệm vụ, công vụ; có ý thức, trách nhiệm trong giải quyết công việc của tổ chức, công dân.

Với mục đích nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức, người lao động; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng hình ảnh đội ngũ công chức, viên chức gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện. Ngay từ đầu năm, Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc đã tổ chức ký kết giao ước thi đua; phát động phong trào thi đua trong toàn thể công chức, viên chức và người lao động; ban hành các Quyết định kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng và phát động các phong trào thi đua “cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” cũng như đề ra giải pháp, tiêu chuẩn thi đua, hình thức khen thưởng và tiến độ thực hiện để tổ chức triển khai thực hiện.

Từ năm 2019-2021, Sở đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính ở 20/20 đơn vị trực thuộc. Qua kiểm tra, giám sát ở các đơn vị cho thấy lãnh đạo các đơn vị đã tổ chức triển khai, quán triệt kịp thời các Chỉ thị, Quyết định của UBND tỉnh, các văn bản hướng dẫn của Sở đến từng công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị. Quá trình kiểm tra chưa phát hiện vi phạm liên quan đến thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công chức, viên chức và người lao động.

Giải pháp thực hiện tốt văn hóa công vụ trong thời gian tới: (1) tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho công chức, viên chức và người lao động về văn hóa công vụ. (2) Háng năm ban hành kế hoạch kiểm tra công vụ. Chỉ đạo Thủ trưởng các phòng và các đơn vị trực thuộc Sở tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tổ chức thực hiện quy chế văn hóa công vụ trong hoạt động của cơ quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. (3) Thực hiện nghiêp quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong ngành. (4) tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện văn hóa công vụ tại các đơn vị trực thuộc. (5) thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và xử lý kỷ luật nhằm nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của công chức, viên chức, người lao động; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng hình ảnh đội ngũ công chức, viên chức gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.831.133
Truy câp hiện tại 1.384