Tìm kiếm tin tức

Thực hiện Công tác dân vận chính quyền năm 2019 tại Sở Nông nghiệp và PTNT: Một số nhiệm vụ và giải pháp
Ngày cập nhật 08/07/2019

Tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong “Năm dân vận chính quyền” 2018 với phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” từ Trung ương đến cơ sở, với nhiều giải pháp đồng bộ, đã tạo bước chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc: Tiếp tục phối hợp và triển khai có hiệu quả, thiết thực trong “Năm dân vận chính quyền” 2019, trong đó, tập trung giải quyết tốt hơn nữa nguyện vọng của nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, tạo diễn biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động trong cả hệ thống chính trị; các cấp chính quyền, hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân… công tác dân vận tiếp tục nâng cao chất lượng 7 nội dung dân vận chính quyền, góp phần thực hiện thắng lợi phương châm hành động của Chính phủ năm 2019 “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”

I. Mục tiêu của công tác dân vận chính quyền năm 2019

- Tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về công tác dân vận, góp phần xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, gần dân, vì nhân dân phục vụ.

- Để cụ thể hóa việc triển khai thực hiện công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp gắn với thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế -  xã hội của tỉnh năm 2019.

- Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước.

- Phát huy vai trò, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và làm tốt công tác dân vận của các cơ quan nhà nước theo hướng có trọng tâm, thực chất và hiệu quả hơn.

II. Một số nhiệm vụ và giải pháp chung

1. Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về công tác dân vận chính quyền

Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu xây dựng bộ máy Nhà nước, cơ quan, công sở thân thiện, gần gũi trọng dân trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân. Trong đó, cần tập trung tuyên truyền, phổ biến:

- Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"; Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW;

- Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp;

- Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

- Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg ngày 21 tháng 9 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác dân vận;

- Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới;

2. Tiếp tục quán triệt, triển khai việc thực hiện Kết luận số 114-KL/TW ngày 14/7/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp”, cần tập trung một số nội dung trọng tâm sau: Việc thể chế hóa cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”; việc triển khai lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; phát huy vai trò, trách nhiệm của nhân dân trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác tiếp dân, đối thoại với nhân dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác cải cách hành chính nhà nước, tinh giản biên chế theo tinh thần các nghị quyết của Trung ương; công tác phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tham gia giám sát, phản biện xã hội; kết quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

3. Kết quả thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”. Đánh giá kết quả thực hiện 07 nội dung của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo trong Chỉ thị số 16/CT-TTg.

4. Kết quả thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ và Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, chú trọng nội dung sau:

- Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức; việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức.

- Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện dân chủ trong cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Kiến nghị, đề xuất nhằm thực hiện hiệu quả công tác dân vận, dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp.

5. Kết quả thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã phường, thị trấn.

6. Tiếp tục làm tốt công tác dân vận của các cơ quan nhà nước: Nâng cao chất lượng, phát huy vai trò, sự tham gia của nhân dân trong xây dựng, ban hành, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên cơ sở bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân, giữa các vùng miền, quan tâm đến các đối tượng yếu thế trong xã hội. Tiếp tục hoàn thiện, cụ thể hóa cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Nâng cao chất lượng, khắc phục tính hình thức trong hoạt động tiếp xúc cử tri, hoạt động giám sát, tiếp dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của nhân dân.

7. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội từ tỉnh đến cơ sở, trong đó có phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và Đề án Văn hóa công vụ theo Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

8. Tiếp tục quán triệt, triển khai việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) “về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Tập trung vào các nội dung sau:

- Tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức, cán bộ; tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những bức xúc chính đáng của nhân dân; làm cho nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tăng cường mối quan hệ máu thịt của nhân dân với Đảng và Nhà nước.

- Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ Đảng, Nhà nước, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí công tác dân vận trong tình hình mới.

- Tăng cường, đổi mới công tác dân vận của các cơ quan nhà nước; lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra và giám sát việc thực hiện công tác dân vận.

9. Triển khai thực hiện Chương trình số 55-CTr/TU ngày 28/02/2019 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí Thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; chú trọng các nội dung sau:

- Nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí công tác dân vận trong tình hình mới.

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội từ tỉnh đến cơ sở.

- Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác phòng, chống             tham nhũng.

- Tăng cường phối hợp, thực hiện có hiệu quả Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; tích cực đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, kế hoạch về công tác dân vận của Trung ương và cấp ủy các cấp.

10. Triển khai, thực hiện Chương trình phối hợp công tác số 63-CTPH/BDVTU-BCSĐUBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất chương trình phối hợp về triển khai, thực hiện công tác dân vận, giai đoạn 2016 - 2021; Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới của tỉnh Thừa Thiên Huế, Kế hoạch số 26-KH/BDVTU-BCSĐUBND ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019.

11. Tiếp tục triển khai, thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 20/7/2016 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế trực tiếp chỉ đạo việc tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng chính quyền điện tử trong phạm vi ngành, địa phương mình. Đồng thời, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu của cơ quan, đơn vị trong việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính. Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong chỉ đạo, điều hành thực thi công vụ.

12. Tích cực hưởng ứng, triển khai, thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động, các phong trào vận động toàn dân của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh; đồng thời, tuyên truyền rộng rãi đến nhân dân, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn tỉnh:

- Chỉ thị số 24-CT/TU ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về việc mở cuộc vận động toàn dân xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch, không rác thải”.

- Phong trào “Chung tay vì Thừa Thiên - Huế sạch đẹp”; với phong trào này, UBND tỉnh xây dựng và đưa vào hoạt động trang facebook “Làm cho Huế đẹp hơn”. Đây là cầu nối giữa chính quyền và người dân thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội facebook để giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề được người dân quan tâm; tăng cường sự tham gia, góp ý của người dân góp phần xây dựng hình ảnh Huế ngày càng đẹp hơn.

- Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 4 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh về tổ chức, triển khai thực hiện Đề án Ngày Chủ nhật xanh “Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng” năm 2019. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế tổ chức và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, giáo dục về triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường; góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế theo hướng đô thị “Di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”; đồng thời, khuyến khích việc phản ánh, cung cấp các hình ảnh, clip về hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường của tổ chức, cá nhân về các cơ quan liên quan để kịp thời chấn chỉnh hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường.

- Quyết định số 75/2018/QĐ-UBND ngày 29/12/2018 của UBND tỉnh ban hành quy định triển khai hệ thống thông tin phản ánh hiện trường tỉnh Thừa Thiên Huế. Hoàn thiện các quy định của pháp luật về xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường thông qua phản ánh của tổ chức, cá nhân, các cơ quan thông tin đại chúng và các hình ảnh ghi được tại Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh của tỉnh.

- Quyết định số 370/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án Di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 hệ thống di tích Kinh Thành Huế thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân thuộc 4 phường Thuận Lộc, Thuận Thành, Tây Lộc và Thuận Hòa chấp hành tốt chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước thuộc dự án “Đầu tư, bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh thành Huế”; tăng cường giám sát của cộng đồng, chính quyền địa phương, công khai minh bạch phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư theo quy định.

III. Một số nhiệm vụ cụ thể của các phòng, đơn vị thuộc Sở

1. Văn phòng Sở

- Chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Sở chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan tham mưu xây dựng Kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2019 tại Sở và các kế hoạch khác liên quan đến công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Làm đầu mối giúp Lãnh đạo Sở theo dõi, đôn đốc và tổng hợp báo cáo về công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

- Chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị liên quan tham mưu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động trong cơ quan, đơn vị. Sử dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng thông tin, trang thông tin điện tử trong chỉ đạo, điều hành trao đổi thông tin giữa đơn vị với các cơ quan hành chính nhà nước; phục vụ, trao đổi, chia sẽ thông tin giữa đơn vị với các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan theo quy định.

- Chủ động phối hợp với các phòng đăng tin, bài trên trang thông tin điện tử của Sở Nông nghiệp và PTNT để góp phần tuyên truyền về công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

2. Thanh tra Sở

- Căn cứ vào nội dung tại Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 để chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở tham mưu cho Lãnh đạo Sở xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 tại Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Tham mưu thực hiện các quy định của pháp luật và quy chế của cơ quan về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

3. Các phòng chuyên môn và Chi cục thuộc Sở

- Tăng cường công tác tham mưu hướng dẫn thực hiện công khai minh bạch trong quản lý, sử dụng tài chính ngân sách, tài sản nhà nước; việc thực hiện các quy định về định mức tiêu chuẩn của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách Nhà nước. Đồng thời phối hợp rà soát văn bản quy phạm pháp luật quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn và những vấn đề có liên quan, kịp thời phát hiện những hạn chế, bất cập để tham mưu kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế.

-  Phối hợp chặt chẽ với các phòng, đơn vị và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan để làm tốt công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

 

Các phòng, đơn vị thuộc Sở cần tổ chức quán triệt sâu rộng những nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Năm dân vận chính quyền 2019, thực hiện có trọng tâm, hiệu quả để công tác Dân vận chính quyền đạt được kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu Kinh tế - xã hội của ngành trong năm 2019.

 

Trần Xuân Triều
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.484.697
Truy câp hiện tại 187