Tìm kiếm tin tức
Xét duyệt chỉ tiêu hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, mua tàu cá trên biển
Ngày cập nhật 09/07/2020

Thực hiện Công văn  số 1121/UBND-HCC ngày 18/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công khai chỉ tiêu xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức rà soát tàu cá, tổng hợp và công bố số lượng chỉ tiêu xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận trong thời gian đến như sau:

1. Về số lượng chỉ tiêu xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển: Chủng loại tàu cá xa bờ có chiều dài từ 15m trở lên còn 35 chỉ tiêu và tàu có chiều dài từ 12m đến dưới 15m còn 206 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

STT

Chiều dài tàu cá Lmax (m)

Tàu cá đánh bắt nguồn lợi thủy sản (chiếc)

Tàu hậu cần thủy sản (chiếc)

Tổng cộng (chiếc)

Lưới kéo

Lưới vây

Lưới rê

Nghề câu

Mành chụp

Lồng bẫy

Nghề khác

1

≥ 15m

1

2

13

11

0

0

6

2

35

2

Từ 12m đến dưới 15m

24

4

50

29

1

6

88

4

206

2. Hồ sơ đề nghị, trình tự thủ tục cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá thực hiện theo quy định tại Điều 57 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản.

Danh sách tổ chức, cá nhân đề nghị cấp văn bản cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển và trong nội địa tỉnh được bảo lưu và xem xét xét duyệt theo thứ tự.

3. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá tra cứu thông tin tại Website của Sở Nông nghiệp và PTNT hoặc liên hệ với Chi cục Thủy sản để được hướng dẫn (Số 148 đường Bùi Thị Xuân, phường Phường Đúc, thành phố Huế, số điện thoại: 0234.3825552).

 Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế thông báo, công khai đến các tổ chức, cá nhân có liên quan biết.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.534.033
Truy câp hiện tại 1.476