F:\F_Portal\snnptnt.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
QUY CHẾ QUẢN LÝ SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG CỦA CƠ QUAN VĂN PHÒNG SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NĂM 2022
Ngày cập nhật 17/11/2022

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính gửi đến toàn thể cán bộ công chức đơn vị Quy chế Quản lý sử dụng tài sản công năm 2022.

Đối tượng, phạm vi áp dụng:

- Tài sản công quy định trong Quy chế này là tài sản do Nhà nước giao cơ quan quản lý sử dụng, do đầu tư xây dựng, mua sắm từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí khác, hoặc do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước biếu, tặng, đóng góp.

- Tất cả công chức, viên chức và người lao động tại Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm quản lý, sử dụng tài sản công theo Quy chế này.

Xem nội dung chi tiết Quy chế tại tập tin đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
TÔN THẤT NIỆM - VPS
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.496.631
Truy câp hiện tại 4.317