Tìm kiếm tin tức

Hướng dẫn khen thưởng “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
Ngày cập nhật 26/10/2018

Căn cứ Hướng dẫn số 196/HD-TLĐ ngày 12/2/2015 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Hướng dẫn khen thưởng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế hướng dẫn khen thưởng “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cụ thể như sau:   

I. Nội dung và các tiêu chí cơ bản để xét khen thưởng phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
1. Thi đua lao động, công tác giỏi, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với năng suất, chất lượng, hiệu quả góp phần vào sự phát triển của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị.
2. Tích cực học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, rèn luyện sức khỏe tốt, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.
3. Tổ chức tốt cuộc sống gia đình, nuôi dạy con khỏe, ngoan, học giỏi thành đạt; gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.
4. Tích cực tham gia các hoạt động công đoàn, quan tâm đến lợi ích xã hội và cộng đồng, phòng chống các tệ nạn xã hội.
5. Có sáng tạo trong chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên tham gia góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới.
II. Đối tượng, Tiêu chuẩn xét tặng Cờ, Bằng khen của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
1. Cờ chuyên đề:
1.1. Đối tượng 
- Công đoàn cơ sở
- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở
1.2.Tiêu chuẩn:
- Trong khoảng thời gian 5 năm đến năm đề nghị khen thưởng đã được tặng Cờ hoặc Bằng khen toàn diện hoặc chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của LĐLĐ tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Công đoàn ngành trung ương và tương đương.
- Được lựa chọn là đơn vị tiêu biểu, xuất sắc trong số các công đoàn cơ sở hoặc Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có thành tích cao trong công tác tổ chức, chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; có số điểm đạt từ 95 điểm trở lên theo bảng chấm điểm thi đua chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà.
- Có đăng ký thi đua đầu năm.
2. Bằng khen chuyên đề:
2.1. Đối tượng: Công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và cá nhân thuộc đơn vị này.
2.2. Tiêu chuẩn xét tặng cho tập thể:
- Trong khoảng thời gian 5 năm đến năm đề nghị khen thưởng đã được tặng Cờ hoặc Bằng khen toàn diện hoặc chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của LĐLĐ tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Công đoàn ngành trung ương và tương đương.
-  Được lựa chọn là đơn vị tiêu biểu, xuất sắc trong số các công đoàn cơ sở hoặc Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có thành tích cao trong công tác tổ chức, chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; có số điểm đạt từ 90 điểm trở lên theo bảng chấm điểm thi đua chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà;
- Có đăng ký thi đua đầu năm.
2.3. Tiêu chuẩn xét tặng cho cá nhân:
- Có hai năm liên tục (tính cả năm đề nghị khen thưởng) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc trong thời gian đó có sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở hoặc có con đạt giải nhất trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên và tương đương;
- Trong khoảng thời gian 5 năm tính đến năm đề nghị khen thưởng đã được tặng Bằng khen toàn diện hoặc chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của Liên đoàn Lao động tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Công đoàn ngành trung ương và tương đương;
- Được lựa chọn là người tiêu biểu nhất trong số những cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của đơn vị;
- Có đăng ký thi đua đầu năm.
2.4. Số lượng khen thưởng: 
 + Cờ tập thể: 01
 + Bằng khen:
Tập thể: 02
Cá nhân: 01
 
III. Đối tượng, Tiêu chuẩn xét tặng Cờ, Bằng khen của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế.
1. Cờ chuyên đề:
1.1.Đối tượng: Công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.
1.2.Tiêu chuẩn tặng cờ:
- Trong khoảng thời gian 5 năm đến năm đề nghị khen thưởng đã được tặng cờ toàn diện hoặc chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” của Liên đoàn Lao động tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Công đoàn ngành trung ương và tương đương;
- Được lựa chọn là đơn vị tiêu biểu, xuất sắc trong số các công đoàn cơ sở hoặc Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có thành tích cao trong công tác tổ chức, chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; có số điểm đạt từ 85 điểm trở lên theo bảng chấm điểm thi đua chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.
2. Bằng khen chuyên đề:
2.1. Đối tượng:
2.1.1.Tập thể:
Công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.
2.1.2. cá nhân:
Cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động.
2.2. Tiêu chuẩn xét tặng Bằng khen:
2.2.1. Tập thể:
- Có đăng ký danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đầu năm;
- Có 50 nữ CNVCLĐ trở lên;
- Không có nữ CNVCLĐ vi phạm hình thức kỷ luật, không có người sinh con thứ 3 trở lên;
- Có 80% trở lên nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp;
- Có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác tham mưu, tổ chức chỉ đạo các hoạt động nữ công và phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” tại đơn vị, ngành, địa phương, đã được LĐLĐ huyện, thành phố, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh hoặc cấp tương đương tặng giấy khen “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 2 năm liên tục trở lên và Bằng khen hoặc giấy khen tương đương.
2.2.2. Cá nhân:
- Có đăng ký danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đầu năm;
- Đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc “Đoàn viên công đoàn xuất sắc” trở lên (đối với đơn vị không bình xét thi đua). Nếu đơn vị không bình xét “Lao động tiên tiến” thì phải đảm bảo tiêu chuẩn: hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không vi phạm kỷ luật lao động;
- Gia đình được công nhận “Gia đình văn hóa”, con khỏe, ngoan học khá, giỏi. Nếu địa phương không tổ chức bình chọn danh hiệu thì phải có xác nhận của tổ dân phố, khu phố về việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt kế hoạch hóa gia đình; không có người vi phạm các tệ nạn xã hội; quan hệ tốt với địa phương nơi cư trú;
- Tích cực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt;
- Gương mẫu chấp hành các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các quy định của cơ quan, đơn vị và địa phương nơi cư trú;
- Được tập thể nơi làm việc suy tôn;
- Là người tiêu biểu nhất trong số những cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và đã được LĐLĐ huyện, thành phố, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh hoặc cấp tương đương tặng giấy khen “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 2 năm liên tục trở lên hoặc Bằng khen, giấy khen cấp tương đương tặng.
2.3. Số lượng khen thưởng:
+ Cờ tập thể: 01
+ Bằng khen: 10. Trong đó:
Tập thể: 04
Cá nhân: 06
IV. Khen thưởng
1. Đăng ký thi đua
- Hằng năm, các đơn vị phải tổ chức cho tập thể và cá nhân nữ CNVCLĐ trong đơn vị đăng ký thi đua thực hiện phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” (áp dụng theo mẫu của TLĐ).
- LĐLĐ huyện, thành phố, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh gửi đăng ký thi đua đầu năm cho tập thể và cá nhân qua Ban Nữ công LĐLĐ tỉnh trước ngày 15/2 hàng năm.
- Các đơn vị, cá nhân không đăng ký thi đua thì không được xét khen thưởng hàng năm và cả giai đoạn.
2. Hồ sơ khen thưởng:
- Tờ trình (Mẫu số 1);
- Danh sách đề nghị khen thưởng (Mẫu số 2);
- Tóm tắt thành tích của tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng (Mẫu số 3) (bằng văn bản đồng thời gửi qua hộp thư: bannucongtthue@gmail.com 
- Báo cáo thành tích của tập thể cá nhân được tặng Cờ (Mẫu số 4);
- Bảng chấm điểm (Mẫu số 5,6);
- Photo các giấy tờ, Bằng khen có liên quan đến đề nghị khen thưởng của các tập thể, cá nhân.
- Hồ sơ khen thưởng cho mỗi thành tích gồm 02 bộ (đóng thành tập và gửi về ban Nữ công LĐLĐ tỉnh.
3. Thời hạn nhận hồ sơ khen thưởng:  
Trước ngày 05/12 của năm đề nghị khen thưởng.
V. Tổ chức thực hiện
1. Đối với Liên đoàn Lao động tỉnh:
Ban Nữ công LĐLĐ tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Ban Chính sách pháp luật theo dõi, chỉ đạo kiểm tra, đánh giá phong trào; hướng dẫn số lượng khen thưởng Cờ, Bằng khen cấp Tổng Liên đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh và tổng hợp hồ sơ khen thưởng hàng năm và giai đoạn đề nghị LĐLĐ tỉnh, Tổng LĐLĐ Việt Nam xét duyệt.
2. Đối với LĐLĐ huyện, thành phố, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh:
- Căn cứ hướng dẫn của LĐLĐ tỉnh, cụ thể hóa tên phong trào, nội dung tiêu chuẩn thi đua cho phù hợp với đặc điểm của từng ngành, địa phương, cơ sở gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động. 
- Căn cứ các hình thức khen thưởng, tiêu chuẩn thi đua để quy định các hình thức khen thưởng phù hợp.
- Tổ chức kiểm tra, đánh giá, sơ kết và tổng kết phong trào, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu ở cấp mình.
- Tổng hợp đăng ký thi đua, hồ sơ đề nghị Công đoàn cấp trên xét khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích trong phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.
Trên đây là hướng dẫn khen thưởng phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” hàng năm và cả giai đoạn. Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, phản ảnh kịp thời về LĐLĐ tỉnh (qua Ban Nữ công; điện thoại: 054. 3845816) để giải quyết.
Ghi chú: 
- Trong một năm công tác, nếu đơn vị đã được Bằng khen toàn diện sẽ không được xét khen thưởng chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.
- Đề nghị các cấp công đoàn lập danh sách đề nghị xét khen thưởng sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp.
- Vì số lượng khen thưởng có hạn (theo Quy chế khen thưởng công đoàn của LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế kèm theo Quyết định số 78/QĐ-LĐLĐ ngày 13/4/2015 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Thừa Thiên Huế), căn cứ các thành tích đạt được, các tập thể và cá nhân sẽ được chọn từ trên xuống theo số lượng được quy định.
- Hướng dẫn này thay thế cho Hướng dẫn số 07/HD-LĐLĐ ngày 9/3/2015 của Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Hướng dẫn khen thưởng phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.
- Đính kèm các mẫu hồ sơ khen thưởng, từ mẫu 01 đến 06 của Tổng LĐLĐ VN.
 
Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.484.885
Truy câp hiện tại 225