Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT LẦN THỨ III - NHIỆM KỲ 2020-2025: Phát huy những thành tựu đã đạt được, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới
Ngày cập nhật 29/06/2020

Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy những kết quả đạt được, vượt lên khó khăn, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp./.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNt đã phát huy truyền thống đoàn kết, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và người lao động thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, các mục tiêu, chỉ tiêu đều cơ bản hoàn thành.

Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trung bình hàng năm đạt 7.190 tỷ đồng, tăng 16% so với giai đoạn 2011-2015, ước thực hiện năm 2020 đạt 7.665 tỷ, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt khoảng 3,34%. Đến hết năm 2020 toàn tỉnh có 62/97 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tương đương tỷ lệ 64%, 02 đơn vị cấp huyện đạt huyện nông thôn mới.

Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và các cấp ủy đảng trực thuộc có nhiều đổi mới, đã tập trung lãnh chỉ đạo toàn diện các hoạt động của Ngành. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục có chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các mặt, từng bước đi vào chiều sâu.

Ngành nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả. Xây dựng nông thôn mới đạt mục tiêu đề ra. Các hình thức tổ chức sản xuất tiếp tục được đổi mới góp phần thúc đẩy sản xuất phát triển; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày được cải thiện, công tác xóa đói giảm nghèo ngày càng đi vào chiều sâu và đạt kết quả tốt.

Để phát huy truyền thống đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015-2020, Đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT, lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 đã quyết nghị các nội dung chính sau:

- Tiếp tục tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng bền vững, sản xuất hàng hoá lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh cao, bảo vệ môi trường. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn, hài hoà giữa các vùng; nông dân được đào tạo có trình độ tương xứng, đóng vai trò làm chủ nông thôn mới.

- Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông nghiệp bình quân đạt trên 3,4%/năm.

- Cơ cấu kinh tế nội Ngành đến năm 2025: Nông nghiệp 58%; Lâm nghiệp 10%; Thủy sản: 32%.

- Sản lượng lương thực có hạt đạt trên 35 vạn tấn/năm.

- Đến năm 2025, sản lượng thủy sản đạt 70 ngàn tấn/năm.

- Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới 87% (85/97 xã); Tỷ lệ huyện đạt chuẩn nông thôn mới 37,5% (3/8 huyện, thị xã).

- Tỷ lệ che phủ rừng đến năm 2025 là 57,5 %.

- 100% đảng viên; trên 95% cán bộ, công chức, viên chức tham gia học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

- Hàng năm có 100% tổ chức đảng trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ; có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Mỗi năm kết nạp từ 07 - 08 đảng viên mới, cả nhiệm kỳ kết nạp 35-40 đảng viên mới.

- 100% cơ quan, đơn vị đạt và giữ vững danh hiệu cơ quan văn hóa, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

- 100% cán bộ, đảng viên được học tập đầy đủ chính sách và pháp luật của Nhà nước, có từ 07-10 đồng chí được đào tạo trên đại học; 70 đồng chí được theo học các lớp bồi dưỡng chuyên viên và chuyên viên chính.

Để hoàn thành khối lượng lớn công việc trên, Đại hội đã đề ra các giải pháp cụ thể sau:

- Tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn trên tất cả các lĩnh vực của ngành: (1) Trồng trọt: Thực hiện tốt công tác chuyển giao khoa học công nghệ, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đẩy mạnh công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển cây ăn quả và một số cây trồng khác phù hợp. (2) Chăn nuôi: Tham mưu các chủ trương, chính sách về công tác chăn nuôi và thú y giai đoạn 2020-2025. Xây dựng và triển khai kế hoạch tái đàn sau bệnh Dịch tả lợn châu Phi tại các địa phương. (3) Lâm nghiệp: Phát triển lâm nghiệp bền vững; mở rộng diện tích rừng đạt tiêu chuẩn FSC; Nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm và dịch vụ môi trường rừng; Cơ cấu lại các loại rừng; ưu tiên mở rộng diện tích rừng sản xuấ; chú trọng đầu tư thâm canh và trồng rừng gỗ lớn. (4) Thủy sản: Tiếp tục phát triển nuôi trồng các đối tượng thủy sản nước lợ, tạo sản phẩm chủ lực. Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, áp dụng phương thức nuôi mới. Phát triển vùng nuôi tôm trên cát. Phát triển khai thác thủy sản gắn với tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ chủ quyền trên biển. (5) Phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới: Triển khai thực hiện tốt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mỗi xã mỗi sản phẩm (OCOP), phát triển kinh tế tập thể, phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị.

Đồng thời tiếp tục thực hiện thành công trên các lĩnh vực: Thủy lợi, xây dựng cơ bản và phòng chống thiên tai. Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản. Cải cách hành chính.

- Lãnh đạo tốt công tác Quốc phòng - an ninh; Công tác xây dựng Đảng: Đẩy mạnh công tác giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, truyền thống yêu nước, đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên bằng nhiều hình thức phù hợp. Triển khai học tập, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; Công tác tổ chức xây dựng đảng; Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; Lãnh đạo công tác dân vận và hoạt động của các đoàn thể; Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao chất lượng các hội nghị đảng ủy, ban thường vụ và cấp ủy trực thuộc, chú trọng các hội nghị chuyên đề bàn về công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành  Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 13 đồng chí và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 10 đồng chí chính thức và 1 đồng chí dự khuyết.

Đại hội đã giao Ban Chấp hành khóa mới căn cứ vào Nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội, xây dựng kế hoạch công tác cụ thể để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống.

Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy những kết quả đạt được, vượt lên khó khăn, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm phấn đấu hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở Nông nghiệp và PTNT lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp./.

 

Nguyễn Phước Thọ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.675.694
Truy câp hiện tại 554