Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày cập nhật 05/07/2021

   Thực hiện Kế hoạch số 16-KH/ĐUK, ngày 31/5/2021 của Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII gắn với triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 52-KH/ĐU, ngày 10/6/2021 của Đảng ủy Sở về tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII gắn với triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy. Ngày 01/7/2021, Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt trong toàn Sở về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đai biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với Chương trình hành động của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối phù hợp với tình hình thực tiễn ở cơ sở.

   Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thanh Bình-Báo cáo viên Tỉnh ủy, Uỷ viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh đã trực tiếp quán triệt một số nội dung trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 05 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 05 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII gắn với Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

   Sau học tập, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở đề nghị tất cả các đảng viên, công chức, viên chức đều phải viết bài thu hoạch cá nhân. Đồng chí Bí thư đảng ủy bộ phận và các chi bộ trực thuộc phải có kế hoạch hành động cá nhân để thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, mọi đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ phải nhận thức sâu sắc quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và vận dụng tốt trong thực hiện nhiệm vụ công tác.

Một số hình ảnh tại Hội nghị

 

 

 

Nguyễn Thanh Quang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.675.659
Truy câp hiện tại 550