Tìm kiếm tin tức

Chi cục Thủy lợi tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
Ngày cập nhật 23/04/2018

     Thực hiện Kế hoạch số 08-KH/CBTL ngày 13/4/2018 của Chi bộ Chi cục Thủy lợi về việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), ngày 21/4/2018 Chi bộ Chi cục Thủy lợi tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho toàn thể cán bộ, đảng viên đang công tác tại đơn vị.

 

    Tại Hội nghị này, Chi bộ đã phổ biến, quán triệt 04 Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) bao gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới.

Ảnh. Toàn cảnh hội nghị, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị  Trung ương 6 (khóa XII) tại Chi cục Thủy lợi

      Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Chi bộ, Chi cục trưởng Phan Thanh Hùng yêu cầu tất cả cán bộ, đảng viên tập trung học tập, nghiên cứu để triển khai thực hiện các Nghị quyết vào quá trình công tác; đồng thời nâng cao bản lĩnh chính trị, vững vàng về tư tưởng và tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc; tham mưu thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu được giao. Sau Hội nghị này, mỗi cán bố, đảng viên viết bài thu hoạch cá nhân. Nội dung bài thu hoạch tập trung thể hiện nhận thức của cá nhân về thực trạng (thành tựu, hạn chế và nguyên nhân), những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong các Nghị quyết; liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và trách nhiệm cá nhân. Chú ý đề xuất, kiến nghị và trách nhiệm cụ thể của cá nhân. Chi bộ sẽ thảo luận để xây dựng Kế hoạch hành động cụ thể và Kế hoạch hành động của cá nhân đồng chí Bí thư Chi bộ để tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị trung ương 6, khóa 12 trong thời gian tới./.

 

Chi cục Thủy lợi
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.835.182
Truy câp hiện tại 198