Tìm kiếm tin tức

Thừa Thiên Huế phấn đấu tăng thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018
Ngày cập nhật 18/01/2018

Năm 2018, tăng thêm ít nhất 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh lên 41 xã (tương đương 39,42% số xã trong chương trình). Đó là mục tiêu phấn đấu của tỉnh Thừa Thiên Huế được đề ra trong Kế hoạch 04/KH-UBND ngày 08/1/2018 về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, năm 2018 phấn đấu huyện Quảng Điền có 03 xã (Quảng Phước, Quảng Vinh, Quảng Thọ), huyện Nam Đông 2 xã (Thượng Quảng, Thượng Nhật), huyện Phong Điền 3 xã (Phong Hòa, Phong Mỹ, Điền Hải), huyện Phú Lộc 2 xã (Lộc Trì, Vinh Mỹ), huyện Phú Vang 3 xã (Phú Hải, Phú Hồ, Vinh Thanh), thị xã Hương Trà 2 xã (Hải Dương, Hương Phong), thị xã Hương Thủy 2 xã (Thủy Bằng, Phú Sơn) và xã  A Ngo huyện ALưới đạt chuẩn nông thôn mới.  

Để thực hiện đạt mục tiêu nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các địa phương ưu tiên bố trí ngân sách và huy động lồng ghép các nguồn lực thực hiện chương trình, tập trung vào các tiêu chí như tỷ lệ hộ nghèo, thu nhập, môi trường và an toàn thực phẩm, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, quốc phòng và an ninh,...Đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực xây dựng NTM; phát huy vai trò chủ thể của người dân; làm tốt công tác vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và những người con của quê hương sống, công tác ở xa đóng góp, cùng chung tay xây dựng NTM, nhất là đối với các xã phấn đấu về đích năm nay.Việc huy động phải bảo đảm nguyên tắc tự nguyện, phù hợp với khả năng của người dân.

Tỉnh cũng sẽ đẩy mạnh thực hiện cơ chế đặc thù trong xây dựng nông thôn mới; theo dõi, đánh giá việc triển khai các chính sách để điều chỉnh bổ sung, bảo đảm cho chính sách phù hợp với thực tiễn, đi vào cuộc sống, có hiệu quả, nhất là chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, giảm nghèo, phát triển hợp tác xã, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn, phấn đấu có ít nhất từ 1 đến 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Nguồn lực thực hiện khoảng 1.778,9 tỷ đồng; trong đó: vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ 123,9 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương  350 tỷ đồng; vốn lồng ghép 200 tỷ đồng; vốn tín dụng 1.000 tỷ đồng; vốn Doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế 30 tỷ đồng và vốn Nhân dân đóng góp 75 tỷ đồng.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.835.155
Truy câp hiện tại 194