Tìm kiếm tin tức
Liên kết Website
Sở, Ban, Ngành TT Huế
Đơn vị sự nghiệp thuộc sở
Theo chuyên đề
CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềGóp ýXem góp ý
Thông tin chưa được cập nhật
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềXem góp ý
1Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý cảng cá, bến cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 07/06/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến 30/06/2017
Xem góp ý
2DỰ THẢO BÁO CÁO QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KHAI THÁC HẢI SẢN VÀ HẬU CẦN NGHỀ CÁ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 07/06/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến 30/06/2017
Xem góp ý
3Dự thảo Kế hoạch phát triển nông nghiệp bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2020
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 13/06/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến 26/06/2017
Xem góp ý
4Dự thảo Chương trình Khuyến nông trọng điểm giai đoạn 2017-2020
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 24/07/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến 30/07/2017
Xem góp ý
5Dự thảo “Kế hoạch hành động phát triển ngành tôm tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 05/04/2018, Ngày hết hạn lấy ý kiến 18/04/2018
Xem góp ý
6Dự thảo Quyết định quy định tạm thời về cải tạo đất nông nghiệp có vận chuyển đất dôi dư
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 01/08/2018, Ngày hết hạn lấy ý kiến 10/08/2018
Xem góp ý
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.505.458
Truy câp hiện tại 423