Tìm kiếm tin tức

Theo chuyên đề
CÁC DỰ THẢO LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềGóp ýXem góp ý
Thông tin chưa được cập nhật
CÁC DỰ THẢO ĐÃ HẾT HẠN LẤY Ý KIẾN GÓP Ý
STTNội dung lấy ý kiếnTải vềXem góp ý
1Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế quản lý cảng cá, bến cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 07/06/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến 30/06/2017
Xem góp ý
2DỰ THẢO BÁO CÁO QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN KHAI THÁC HẢI SẢN VÀ HẬU CẦN NGHỀ CÁ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐẾN NĂM 2025, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 07/06/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến 30/06/2017
Xem góp ý
3Dự thảo Kế hoạch phát triển nông nghiệp bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2017-2020
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 13/06/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến 26/06/2017
Xem góp ý
4Dự thảo Chương trình Khuyến nông trọng điểm giai đoạn 2017-2020
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 24/07/2017, Ngày hết hạn lấy ý kiến 30/07/2017
Xem góp ý
5Dự thảo “Kế hoạch hành động phát triển ngành tôm tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 05/04/2018, Ngày hết hạn lấy ý kiến 18/04/2018
Xem góp ý
6Dự thảo Quyết định quy định tạm thời về cải tạo đất nông nghiệp có vận chuyển đất dôi dư
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 01/08/2018, Ngày hết hạn lấy ý kiến 10/08/2018
Xem góp ý
7Dự thảo Quyết định thành lập Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 05/03/2018, Ngày hết hạn lấy ý kiến 30/03/2018
Xem góp ý
8Dự thảo Quyết định Ban hành quy định phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 22/06/2018, Ngày hết hạn lấy ý kiến 27/06/2018
Xem góp ý
9Dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 18/07/2018, Ngày hết hạn lấy ý kiến 28/07/2018
Xem góp ý
10Dự thảo kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2018-2020
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 19/01/2018, Ngày hết hạn lấy ý kiến 01/02/2018
Xem góp ý
11Dự thảo Đề án Đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp theo kiểu mới giai đoạn 2018-2020
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 05/11/2018, Ngày hết hạn lấy ý kiến 20/11/2018
Xem góp ý
12Góp ý Dự thảo Kế hoạch thực hiện chương trình khuyến nông giai đoạn 2019-2020
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 05/03/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến 31/03/2019
Xem góp ý
13Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 01/05/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến 10/05/2019
Xem góp ý
14Góp ý Dự thảo QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy định công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 10/05/2019, Ngày hết hạn lấy ý kiến 17/05/2019
Xem góp ý
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.837.723
Truy câp hiện tại 72