Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
BẢN TIN SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ NÔNG SẢN TRONG NƯỚC, THÁNG 2-3/2022
Ngày cập nhật 20/03/2022

Nhằm thúc đẩy công tác phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 3449/QĐ-BNN-TCCB ngày 02/8/2021 về kiện toàn Ban chỉ đạo Phát triển thị trường nông sản, trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, với nhiệm vụ chính là định hướng sản xuất nông sản chủ lực gắn với kế hoạch tiêu thụ và xúc tiến thương mại, phân tích đánh giá tình hình thị trường nông sản. Để cung cấp kịp thời các thông tin về tình hình sản xuất, biến động thị trường trong nước và xuất khẩu, nhằm phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và sản xuất kinh doanh, Ban Chỉ đạo Phát triển thị trường nông sản phát hành: Bản tin Sản xuất và tiêu thụ nông sản trong nước và Bản tin Phân tích dự báo thị trường nông sản xuất khẩu (Số phát hành tháng 2-3, năm 2022).

 

Xem đầy đủ nội dung Bản tin: Tập tin đính kèm

 

Tập tin đính kèm:
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.521.598
Truy câp hiện tại 6.234