Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM ĐỐI VỚI SẢN PHẨM/NHÓM THỰC PHẨM; HÀNG HÓA THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (tính đến ngày 18/7/2024)
Ngày cập nhật 05/10/2023

     

Thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

                                                                                                 

     Căn cứ Quyết định số 40/2023/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về phân cấp thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và quản lý hồ sơ, cấp giấy tiếp nhận đăng ký công bố sản phẩm, giấy xác nhận nội dung quảng cáo; tiếp nhận Bản tự công bố sản phẩm trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

     Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thực hiện công khai Danh sách cơ sở tự công bố sản phẩm (tính đến ngày 18/7/2024) như sau:

Xem Danh sách tại link đính kèm:

                                                                                                   CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

Tập tin đính kèm:
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.716.971
Truy câp hiện tại 2.968