Tìm kiếm tin tức
Tin tức - Sự kiện >> Thủy sản
          Sau khi UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1673/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2020 về việc thành lập Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hòn Núi Quện, xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc. Ngày 11 tháng 9 năm 2020, Chi cục Thủy sản phối hợp với UBND xã Lộc Bình huyện Phú Lộc tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý từ địa phương và cộng đồng để xây dựng Phương án sản xuất và Qui chế quản lý Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản (BVNLTS) Hòn Núi Quện xã Lộc Bình nhằm xây dựng Quy chế quản lý Khu BVNLTS và Phương án sản xuất phù hợp thực tế ở địa phương.          Qua hội thảo này, Chi cục Thủy sản cũng lồng ghép để tuyên truyền, phổ biến một số nội dung về thực hiện Luật Thủy sản năm 2017 và các Nghị định, Thông tư liên quan.           Tham dự Hội thảo có đại diện Hội nghề cá tỉnh, lãnh đạo và cán bộ chuyên trách chính quyền địa phương xã Lộc Bình, Ban Chấp hành và gần 50 Hội viên của Chi hội nghề cá Lộc Bình 1 xã Lộc Bình.           Hội thảo đã diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến góp ý của cộng đồng ngư dân và đi đến thống nhất được các vấn đề chủ chốt trong Qui chế quản lý khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Kế hoạch thực hiện, phương án sản xuất,... Các quy định về quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản đã được nêu cụ thể như quy định quản lý các loại nghề, về quỹ tự quản ngư trường, tuần tra, giám sát, xử lý các hành vi khai thác trái phép,...              Qua Hội thảo này, cá hội viên đã có cơ hội để trao đổi, bàn bạc giúp nhau trong quá trình quản lý Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Hòn Núi Quện. CHNC cũng trình bày nhiều khó khăn hiện tại và có kế hoạch Đại hội lại vào Qúy I năm 2021 để củng cố lại Ban Chấp hành và Đội tuần tra bảo vệ ngư trường./. Một số hình ảnh Hội thảo:    
              Thực hiện Luật Thủy sản năm 2017 và Thông tư 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Sau khi UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1571/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2020 về việc thành lập Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Đập Làng – Gành Lăng, xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc.  Ngày 10 tháng 9 năm 2020, Chi cục Thủy sản phối hợp với UBND xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý từ địa phương và cộng đồng để xây dựng Phương án sản xuất và Qui chế quản lý Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Đập Làng – Gành Lăng.               Tham dự Hội thảo có đại diện Hội nghề cá Tỉnh, lãnh đạo và cán bộ chuyên trách chính quyền địa phương xã Lộc Bình, Ban Chấp hành và gần 50 Hội viên của Chi hội nghề cá Lộc Bình 2 xã Lộc Bình.              Hội thảo đã diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến góp ý của cộng đồng ngư dân và đi đến thống nhất được các vấn đề chủ chốt trong Qui chế quản lý khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Kế hoạch thực hiện, phương án sản xuất,... Các quy định về quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản đã được nêu cụ thể như quy định quản lý các loại nghề, về quỹ tự quản ngư trường, tuần tra, giám sát, xử lý các hành vi khai thác trái phép,...              Qua Hội thảo này, cá hội viên đã có cơ hội để trao đổi, bàn bạc giúp nhau trong quá trình quản lý Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Đập Làng – Gành Lăng (trước đây là Khu BVTS Khe Đập Làng). CHNC cũng trình bày nhiều khó khăn hiện tại và có kế hoạch Đại hội vào tháng 10 này để củng cố lại Ban Chấp hành và Đội tuần tra bảo vệ ngư trường./. Một số hình ảnh Hội thảo:      
             Thực hiện Luật Thủy sản năm 2017 và Thông tư 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Sau khi UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 1940/QĐ-UBND ngày 30 tháng 7 năm 2020 về việc thành lập Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Cồn Sầy, xã Hương Phong, thị xã Hương Trà.  Ngày 03 tháng 9 năm 2020, Chi cục Thủy sản phối hợp với UBND xã Hương Phong thị xã Hương Trà tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý từ địa phương và cộng đồng để xây dựng Phương án sản xuất và Qui chế quản lý Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Cồn Sầy xã Hương Phong.              Tham dự Hội thảo có đại diện Hội nghề cá Tỉnh, phòng Kinh tế thị xã Hương Trà, lãnh đạo và cán bộ chuyên trách chính quyền địa phương xã Hương Phong, Ban Chấp hành và gần 50 Hội viên của Chi hội nghề cá Đông Phong, Đông Hòa xã Hương Phong.              Hội thảo đã diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến góp ý của cộng đồng ngư dân và đi đến thống nhất được các vấn đề chủ chốt trong Qui chế quản lý khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Kế hoạch thực hiện, phương án sản xuất,... Các quy định về quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản đã được nêu cụ thể như quy định quản lý các loại nghề, về quỹ tự quản ngư trường, tuần tra, giám sát, xử lý các hành vi khai thác trái phép,...              Qua Hội thảo này, 02 CHNC Đông Phong và Đông Hòa đã có cơ hội để trao đổi, bàn bạc giúp nhau trong quá trình quản lý Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Cồn Sầy mà trước đây CHNC Đông Hòa không tham gia quản lý Khu BVNLTS này. Ngoài ra, 02 CHNC cũng trình bày nhiều khó khăn hiện tại và có Kế hoạch Đại Hội vào đầu năm 2021 để củng cố lại Ban Chấp hành và Đội tuần tra bảo vệ ngư trường./. Một số hình ảnh Hội thảo:  
Ngày 27/7/2020, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã phê duyệt quyết định hỗ trợ theo Quyết định 32/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của UBND tỉnh đối với ông Đặng Phước Hoàng chủ cở sở nuôi tôm thẻ chân trắng thương phẩm công nghệ cao bằng chế phẩm sinh học trên ao tròn lót bạt; kinh phí được hỗ trợ 603.890.000 đồng.    
            Thực hiện Luật Thủy sản năm 2017 và Thông tư 19/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Sau khi có Quyết định số 1192/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2020 về việc thành lập Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Vũng Bùn, thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang. Ngày 24 tháng 7 năm 2020, Chi cục Thủy sản phối hợp với UBND thị trấn Phú Đa tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý từ địa phương và cộng đồng để xây dựng Phương án sản xuất và Qui chế quản lý Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Vũng Bùn thị trấn Phú Đa, huyện Phú Vang.              Tham dự Hội thảo có đại diện Hội nghề cá Tỉnh, phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phú Vang, lãnh đạo và cán bộ chuyên trách chính quyền thị trấn Phú Đa, Ban Chấp hành và Hội viên của Chi hội nghề cá Thôn Định Cư thị trấn Phú Đa.              Hội thảo đã diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến góp ý của cộng đồng ngư dân và đi đến thống nhất được các vấn đề chủ chốt trong Qui chế quản lý khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Kế hoạch thực hiện, phương án sản xuất,... Các quy định về quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản đã được nêu cụ thể như quy định quản lý các loại nghề, về quỹ tự quản ngư trường, tuần tra, giám sát, xử lý các hành vi khai thác trái phép, quỹ hội viên,...              Các nội dung trong Qui chế và Phương án sản xuất Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản Vũng Bùn thị trấn Phú Đa được 100% thành viên tham gia Hội thảo thống nhất. Một số hình ảnh hội thảo:  
Ngày 15/7/2020, được sự hỗ trợ của dự án LUX- VIE 433, Chi cục Thủy Sản phối hợp với UBND xã Phú Diên tổ chức Hội thi với chủ đề “Tìm hiểu và chia sẻ kinh nghiệm về quản lý Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản năm 2020” cho 03 đội thi thuộc 03 Chi hội nghề cá Thanh Mỹ xã Phú Diên, Vinh Xuân xã Vinh Xuân và Đội 16-Vinh Phú xã Phú Gia nhằm tuyên truyền, phổ biến các kiến thức về bảo vệ và quản lý Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Hội thi có đầy đủ các cấp tham gia: Hội nghề cá Tỉnh; phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phú Vang; Lãnh đạo UBND các xã Phú Gia, Phú Diên. Đến tham dự còn có đại diện các Chi hội nghề cá có Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản của huyện Phú Vang, các Chi hội nghề cá lân cận; có hơn 80 hội viên của các Chi hội nghề cá và cán bộ tham gia.       Ba đội thi của 03 Chi hội nghề cá Thanh Mỹ xã Phú Diên, Vinh Xuân xã Vinh Xuân và Đội 16-Vinh Phú xã Phú Gia, mỗi đội tham gia phải trải qua 3 phần thi: tiểu phẩm kịch nói và văn nghệ; câu hỏi nhanh; và câu hỏi chính. Hội thi có 02 tiểu phẩm kịch nói về khai thác trộm trong vùng lõi bảo vệ làm cho Hội thi thêm sôi động và tuyên truyền một cách thiết thực, dễ hiểu và hiệu quả. Ngoài ra, để tăng thêm không khí Hội thi được sôi động, thiết thực đời sống thực tại, có 15 câu hỏi dành cho khán giả/Hội viên đến tham dự và cổ động. Mỗi khán giả trả lời đúng câu hỏi đều có phần quà là chiếc áo với khẩu hiệu “Bảo vệ nguồn lợi thủy sản là trách nhiệm của mỗi con người” mang tính tuyên truyền, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.       Kết thúc Hội thi, giải nhất được trao cho Chi hội nghề cá Thanh Mỹ xã Phú Diên với những tiết mục văn nghệ đặc sắc và tiểu phẩm kịch tuyên truyền về việc cấm khai thác ở trong Khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản rất thiết thực và ý nghĩa./. Một số hình ảnh Hội Thi
Hàng năm, Chi cục Thủy sản đã phát động nhiều buổi Lễ thả cá, tôm, cua và các giống loài thủy sản vào các thủy vực nhằm thu hút sự tham gia của các tổ chức, cộng đồng nhân dân, xã hội có trách nhiệm bảo vệ nguồn lợi thủy sản nói chung và môi trường thủy sinh nói riêng. Trung bình mỗi năm tái tạo nguồn lợi thủy sản với số lượng gần 200.000 con giống các loại, trong đó ngân sách nhà nước khoảng 130.000 con, xã hội hóa từ doanh nghiệp, các Chương trình/dự án,  các tổ chức, cộng đồng ngư dân khoảng 70.000con. Hôm nay ngày 17/6/2020, được sự hỗ trợ dự án LUX- VIE/433, Chi cục Thủy sản tổ chức thả hơn 58.000 con tôm Sú giống, kích cỡ 4-7cm và 2.000 con cua giống, kích cỡ 3-5 cm với mục đích bổ sung nguồn giống, tạo điều kiện cho các loài thủy sản sinh trưởng, sinh sản và phát triển cân bằng môi trường hệ sinh thái đang bị ảnh hưởng. Qua đây muốn gửi thông điệp đến toàn thể ngư dân, bà con, cùng toàn thể Quý đại biểu chung tay tuyên truyền, bảo vệ nguồn lợi thủy sản Thừa Thiên Huế nói chung và đầm phá Tam Giang Cầu Hai nói riêng. Đây là đợt tái tạo thứ 04 trong 04 hoạt động tái tạo nguồn lợi thủy sản, thả tôm, cua, cá ra các thủy vực biển, đầm phá, nội địa khác. Hoạt động lần này có sự tham gia đông đủ của cán bộ Tỉnh, huyện, xã, Chi Hội nghề cá Thạch Sơn xã Lộc Điền và Chi hội nghề cá Lê Thái Thiện xã Lộc Trì và cộng đồng dân cư địa phương sống quanh vùng đầm phá. Đây là sự hoạt động thường niên của Chi cục Thủy sản có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức khai thác có trách nhiệm và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; đồng thời hoạt động lần này cũng góp phần bổ sung nguồn lợi thủy sản, cân bằng hệ sinh thái vùng đầm phá Thừa Thiên Huế./. Một số hình ảnh hoạt động:                                                                                          Tin và ảnh: Chi cục Thủy sản
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.643.417
Truy câp hiện tại 976