Tìm kiếm tin tức

Công bố kết quả khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng trong việc giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2019
Ngày cập nhật 09/05/2019

Nhằm ghi nhận sự đánh giá của tổ chức, công dân đối với Sở Nông nghiệp và PTNT trong việc giải quyết các thủ tục hành chính trong năm 2019, Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Văn phòng và các phòng chuyên môn triển khai thực hiện khảo sát lấy ý kiến về mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ Quyết định số 2079/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành quy định khảo sát lấy ý kiến về mức độ hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-SNNPTNT ngày 15/3/2019 của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT về việc phê duyệt dự toán phê duyệt dự toán kinh phí: Khảo sát lấy ý kiến về mức độ hài lòng trong thủ tục hành chính; Duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015; Cập nhật thông tin trên trang thông tin điện tử năm 2019

Thực hiện Kế hoạch số 2055/KH-SNNPTNT ngày 24/12/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2019;

Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT đã thực hiện khảo sát lấy ý kiến khách hàng về mức độ hài lòng trong giải quyết TTHC năm 2019, kết quả khảo sát như sau:

1. Đối tượng và nội dung khảo sát

- Đối tượng được khảo sát trong năm nay bao gồm 33 cơ quan, đơn vị: các Ban quản lý dự án, các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thuộc địa bàn 9 huyện, thị xã và thành phố của tỉnh Thừa Thiên Huế. Mỗi cơ quan, đơn vị được phân bổ bình quân 3 phiếu khảo sát.

Tổng số phiếu khảo sát là 100 phiếu.

- Nội dung khảo sát bao gồm 7 tiêu chí để khách hàng đưa ra ý kiến đánh giá đối với quá trình giài quyết hồ sơ thuộc hai lĩnh vực Kế hoạch Tài chính và Quản lý xây dựng công trình.

2. Phương pháp khảo sát

- Phương pháp khảo sát được áp dụng là trao đổi, lấy ý kiến trực tiếp của đối tượng tại địa chỉ của tổ chức, điền phiếu khảo sát theo mẫu hướng dẫn tại Quyết định số 2079/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Thời gian khảo sát được tiến hành trong tháng 4/2019

3. Kết quả khảo sát

Nhìn chung, kết quả cho thấy phần lớn các đối tượng được khảo sát có sự đánh giá hài lòng đối với việc giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Nông nghiệp và PTNT.

Kết quả đánh giá cụ thể đối với từng tiêu chí:

- Về nơi đón tiếp tổ chức, công dân: 49% hài lòng và 51% rất hài lòng

- Về thái độ phục vụ, hướng dẫn giải quyết thủ tục hành chính của người hướng dẫn làm thủ tục: 60% hài lòng và 40% rất hài lòng

- Về thái độ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của người tiếp nhận, trả kết quả: 60% hài lòng và 40% rất hài lòng

- Về thời gian xử lý, hoàn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Đúng hẹn 95% và Chậm hẹn nhưng chấp nhận được 5%.

- Về Hồ sơ thủ tục của phòng Kế hoạch – Tài chính: Đơn giản 69% và cần phải giảm bớt giấy tờ 30%

-Về Hồ sơ thủ tục của phòng Quản lý xây dựng công trình: Đơn giản 67% và cần phải giảm bớt giấy tờ 32%

Tuy kết quả đánh giá đạt được ở mức độ hài lòng là tuyệt đối, song vẫn còn tồn tại một số vấn đề cần phải khắc phục để phục vụ khách hàng tốt hơn, đó là:

- Có 30% số phiếu đánh giá cần phải giảm bớt hồ sơ giấy tờ ở lĩnh vực kế hoạch tài chính và 32% số phiếu đánh giá tương tự ở lĩnh vực Quản lý xây dựng công trình

- Có 1% số phiếu đánh giá hồ sơ thủ tục của phòng Kế hoạch tài chính phức tạp và 1% đánh giá tương tự về hồ sơ thủ tục của Phòng Quản lý xây dựng công trình.

Ngoài ra, còn một số ý kiến góp ý cụ thể như:

- Đối với các đơn vị ở xa (Nam Đông, A Lưới) thì Sở cần phải ưu tiên giải quyết và gửi kết quả chậm nhất vào ngày thứ 5 hàng tuần, không nên gửi vào ngày thứ 6 vì cuối tuần đơn vị không nhận được.

- Một số loại báo cáo cần phải giảm bớt số lượng và nội dung cho đơn vị.

4. Đánh giá, kiến nghị

- Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT đã có sự nỗ lực trong thời gian vừa qua để nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại Sở, từ đó nâng cao được sự hài lòng của khách hàng.

- Văn phòng Sở, các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc cần tiếp tục nghiên cứu, phát huy những kết quả đạt được, đồng thời tăng cường phát huy tinh thần trách nhiệm, phấn đấu nâng cao chất lượng phục vụ người dân trong thời gian tới.

Trên đây là kết quả khảo sát lấy ý kiến khách hàng về mức độ hài lòng trong giải quyết TTHC tại Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT công bố để các tổ chức và công dân trên địa bành tỉnh được biết./.

Trần Xuân Triều
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.485.181
Truy câp hiện tại 297