Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện tốt công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của năm 2021, một số giải pháp trong thời gian tới.
Ngày cập nhật 07/06/2022

Công tác xây dựng VBQPPL: Tính đến hết ngày 31/11/2021, các Sở, ban, ngành đã tích cực hoàn thiện, tham mưu UBND trình HĐND tỉnh thông qua 32 Nghị quyết và 73 Quyết định của UBND tỉnh, trong đó có các nội dung văn bản liên quan đến quản lý hoạt động đầu tư kinh doanh nhằm tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp, quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế,… Tại cấp huyện, HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế ban hành 42 văn bản QPPL; các xã, phường, thị trấn ban hành 138 văn bản QPPL (có Danh mục kèm theo);

Về lập đề nghị xây dựng VBQPPL: Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/11/2021, có 06 nghị quyết và 90 quyết định lập đề nghị trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến theo đúng quy trình của Luật ban hành VBQPP và các Nghị định hướng dẫn.  

 

Ngay từ đầu năm 2021, nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ có chất lượng công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh, ngày 20 tháng 11 năm 2020, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 244/KH-UBND về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Kế hoạch số 244/KH-UBND). Trên cơ sở Kế hoạch của tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc và đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện đã xây dựng Kế hoạch về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) tại cơ quan, địa phương mình để tổ chức triển khai thực hiện.

Với mục đích tăng cường hơn nữa quan hệ phối hợp giữa các cấp, các ngành trong thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện có hiệu quả, chất lượng cho công tác xây dựng VBQPPL của tỉnh đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất với hệ thống VBQPPL Trung ương, góp phần tích cực vào quá trình cải cách thủ tục hành chính, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên địa bàn tỉnh, ngày 01/11/2019 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 68/2019/QĐ-UBND ban hành Quy chế  phối hợp trong công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa và cập nhật VBQPPL vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Sau khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp và Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, ban, ngành trực thuộc nghiêm túc thực hiện đúng quy định của Luật và Nghị định khi tham mưu UBND tỉnh ban hành VBQPPL thuộc thẩm quyền: Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2021 về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo quyết định của UBND tỉnh quy định chi tiết các luật được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 10; Công văn số 243/STP-XDKTVBQPPL ngày 04/2/2021 của Sở Tư pháp hướng dẫn quy trình xây dựng VBQPPL gửi các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh.

Một số kết quả nổi bật về xây dựng văn bản QPPL của tỉnh

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống VBQPPL của địa phương, trong quá trình thi hành Luật Ban hành VBQPPL; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL và các văn bản hướng dẫn thi hành của Trung ương và địa phương; các Sở, Ban, ngành, địa phương cơ bản tuân thủ đầy đủ quy định của Luật Ban hành VBQPPL; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL về trình tự, thủ tục ban hành VBQPPL, từ việc ban hành danh mục nghị quyết, quyết định quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, Chương trình xây dựng VBQPPL hàng năm, đến việc tổ chức soạn thảo, lấy ý kiến của các Sở, Ban, ngành liên quan, lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động của văn bản. Hầu hết, các dự thảo VBQPPL đã được cơ quan Tư pháp thẩm định; được các Ban HĐND cùng cấp thẩm tra (đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND), được các thành viên của UBND tham gia ý kiến và được Văn phòng UBND thẩm tra, rà soát trước khi trình UBND tỉnh. Cơ quan soạn thảo đã xem xét tiếp thu các ý kiến góp ý, thẩm định, thẩm tra để hoàn thiện dự thảo trình cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, công tác xây dựng VBQPPL ở địa phương đã thu hút được sự tham gia đông đảo các tầng lớp nhân dân, bước đầu đã huy động được trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trong công tác xây dựng VBQPPL của địa phương.

Công tác xây dựng VBQPPL: Tính đến hết ngày 31/11/2021, các Sở, ban, ngành đã tích cực hoàn thiện, tham mưu UBND trình HĐND tỉnh thông qua 32 Nghị quyết và 73 Quyết định của UBND tỉnh, trong đó có các nội dung văn bản liên quan đến quản lý hoạt động đầu tư kinh doanh nhằm tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp, quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thừa Thiên Huế,… Tại cấp huyện, HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế ban hành 42 văn bản QPPL; các xã, phường, thị trấn ban hành 138 văn bản QPPL (có Danh mục kèm theo);

Về lập đề nghị xây dựng VBQPPL: Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 30/11/2021, có 06 nghị quyết và 90 quyết định lập đề nghị trình cấp có thẩm quyền cho ý kiến theo đúng quy trình của Luật ban hành VBQPP và các Nghị định hướng dẫn.  

Đối với Nghị quyết và Quyết định QPPL thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND và UBND tỉnh: Mặc dù hiện nay Luật năm 2015 không quy định việc ban hành chương trình xây dựng VBQPPL hàng năm. Tuy nhiên, để chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành và tham mưu thực hiện, hàng năm HĐND, UBND tỉnh đều chỉ đạo các Sở, Ban, ngành rà soát các VBQPPL của cấp trên và căn cứ tình hình thực tiễn quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị để lập và gửi Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh thẩm định, thẩm tra đề nghị ban hành Nghị quyết, Quyết định QPPL, trình Trường trục HĐND, UBND tỉnh quyết định ban hành Chương trình ban hành VBQPPL hàng năm. Các đề nghị xây dựng quyết định QPPL thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND tỉnh đều nêu rõ tên gọi, sự cần thiết ban hành, đối tượng, phạm vi điều chỉnh, nội dung chính của quyết định, dự kiến thời gian ban hành, cơ quan chủ trì soạn thảo. Đối với quyết định quy định những vấn đề được giao quy định chi tiết, cơ quan đề xuất đã rà soát VBQPPL do cơ quan nhà nước trung ương và nghị quyết của HĐND cùng cấp để xác định rõ nội dung, phạm vi giao quy định cụ thể. Ngoài ra, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, Ban, ngành chủ động, thường xuyên rà soát các VBQPPL của cấp trên để kịp tham mưu ban hành văn bản quy định chi tiết và tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, bật cập tham mưu UBND tỉnh kiến nghị cơ quan cấp trên sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới cho phù hợp.

Tuy đạt được những kết quả tích cực, song còn tồn tại một số những khó khăn, hạn chế như:

a) Một số cơ quan vẫn chưa thực sự chủ động trong việc lập đề nghị xây dựng các dự thảo văn bản QPPL, có một số dự thảo đến gần kỳ họp, phiên họp của HĐND mới đề nghị bổ sung.

b) Đội ngũ người làm công tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thường xuyên thay đổi do đó chưa đáp ứng yêu cầu trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Một số các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh chưa tận dụng tối đa nguồn lực của công chức pháp chế, do vậy chất lượng tham mưu soạn thảo, ban hành một số VBQPPL của UBND tỉnh còn hạn chế, chất lượng chưa cao.

Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong thời gian tới

Từ thực tế nêu trên, để hoạt động xây dựng và ban hành VBQPPL của UBND tỉnh trong năm 2022 và những năm tiếp theo được đảm hiệu quả, tăng cường về chất lượng, tạo tính đồng bộ, thống nhất của hoạt động xây dựng và ban hành VBQPPL, tính khả thi của VBQPPL sau khi ban hành, UBND tỉnh đề ra một số giải pháp và kiến nghị một số nội dung, cụ thể như sau:

a) Giao trách nhiệm Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Tư pháp đôn đốc, nhắc nhở, đẩy mạnh tiến độ và chất lượng công tác tham mưu, rà soát, xây dựng và ban hành VBQPPL trên địa bàn tỉnh; yêu cầu các Sở, Ban, ngành của tỉnh, UBND cấp huyện triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ, kế hoạch của UBND tỉnh đã ban hành liên quan đến công tác xây dựng và ban hành VBQPPL nhằm đảm bảo công tác xây dựng và ban hành VBQPPL trong năm 2022 được thực hiện đảm bảo đúng quy định của Luật ban hành VBQPPL; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành VBQPPL và các văn bản hướng dẫn thi hành.

b) Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện trực tiếp chỉ đạo thường xuyên thực hiện rà soát, hệ thống hóa VB QPPL để bãi bỏ những văn bản trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương cũng như phát hiện nội dung trái pháp luật để kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản mới đảm bảo tính thống nhật trong hệ thống pháp luật.

c) Ưu tiên tăng cường nguồn nhân lực, kinh phí cho công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống VBQPPL góp phần nâng cao hiệu quả và chất lượng hoạt động tham mưu xây dựng và ban hành VB QPPL của tỉnh.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND cấp huyện cần quan tâm, chủ động xây dựng và bố trí nhân lực có chất lượng; xây dựng dự toán nguồn kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật theo quy định hiện hành để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Trần Xuân Triều
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.519.072
Truy câp hiện tại 7.416