Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
CƠ SỞ DỮ LIỆU
Ngày cập nhật 16/11/2022

CƠ SỞ DỮ LIỆU

Văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT

Thuộc chương trình rà soát, hệ thống hóa Văn bản quy phạm pháp luật năm 2022

 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Thực hiện Kế hoạch số 382/KH-UBND ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;

Bộ phận Pháp chế - Văn phòng Sở lập cơ sở dữ liệu gồm 46 văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT thuộc đối tượng rà soát năm 2021.

Nội dung thực hiện

a) Tổ chức thực hiện nhiệm vụ rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thường xuyên:

- Rà soát theo văn bản là căn cứ pháp lý quy định tại Khoản 1 Điều 142 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP là văn bản được ban hành sau, có quy định liên quan đến văn bản được rà soát và thuộc một trong các trường hợp: Văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực pháp lý cao hơn văn bản được rà soát; Văn bản quy phạm pháp luật của chính cơ quan, người có thẩm quyền ban hành văn bản được rà soát.

- Rà soát căn cứ vào Điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên sau thời điểm ban hành; Văn bản được rà soát căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội phải được các cơ quan, đơn vị thực hiện ngay khi có căn cứ theo Khoản 2 Điều 142 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, đảm bảo về nội dung, trình tự rà soát và xử lý kết quả rà soát theo quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

- Tập hợp, sắp xếp các văn bản quy phạm pháp luật đã được rà soát, xác định còn hiệu lực theo các tiêu chí quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP để hệ thống hóa và phải được đảm bảo về nội dung, trình tự, thủ tục hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Mục 5, Chương IX, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

b) Công bố danh mục văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực:

Văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực được quy định tại Điều 153 và Khoản 1, 2, 3 Điều 154 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và phải được lập danh mục theo mẫu số 03, 04 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ và công bố theo quy định tại Điều 157 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Văn bản được xác định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần phải được đưa vào danh mục để công bố theo quy định tại Điều 157 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và phải được Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp công bố chậm nhất là 30/01/2023.

Trách nhiệm thực hiện

Văn phòng Sở sử dụng cơ sở dữ liệu này để phục vụ công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của ngành năm 2022.

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Thuộc đối tượng rà soát, hệ thống hóa năm 2022

 

I. Rà soát về hiệu lực, tình trạng sửa đổi bổ sung và nội dung cần sửa đổi bổ sung

 

TT

Loại

Số, ký hiệu

Trích yếu

Hiệu lực

Tải về

 1.  

Nghị quyết

8i/2010/NQCÐ-HÐND

Ngày 02/6/2010

Về việc thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2009 - 2020.

12/6/2010

 

 

Tải về

 1.  

Nghị quyết

02/2016/NQ-HĐND

Ngày 08/4/2016

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số điều của Nghị quyết 8i/2010/NQCĐ-HĐND ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2009-2020.

18/4/2016

 

 

Tải về

 1.  

Nghị quyết

25/2017/NQ-HĐND

Ngày 08/4/2016

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

01/8/2017

 

Tải về

 1.  

Chỉ thị

65/2015/CT-UBND

Ngày 04/12/2015

Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý rừng và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh

14/12/2015

 

 

Tải về

 1.  

Quyết định

84/2016/QĐ-UBND

Ngày 15/12/2016

Ban hành Quy chế Quản lý hoạt động khai thác thủy sản đầm phá trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

26/12/2016

 

Tải về

 1.  

Quyết định

80/2017/QĐ-UBND

Ngày 18/9/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

01/10/2017.

 

Tải về

 1.  

Quyết định

50/2018/QĐ-UBND

Ngày 14/9/2018

Ban hành Quy định phạm vi vùng phụ cận công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

25/9/2018

 

Tải về

 1.  

Quyết định

50/2019/QĐ-UBND

Ngày 06/9/2019

Bãi bỏ Quyết định số 60/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về nuôi cá lồng, bè trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

16/9/2019

 

Tải về

 1.  

Quyết định

62/2019/QĐ-UBND Ngày 07/10/2019

Ban hành Quy chế quản lý rừng cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

18/10/2019

 

Tải về

 1.  

Quyết định

71/2019/QĐ-UBND Ngày 08/11/2019

Quy định chính sách hưởng lợi khi khai thác chính và tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng thuộc nguồn vốn ngân sách đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

18/11/2019

 

Tải về

 1.  

Quyết định

05/2020/QĐ-UBND Ngày 21/01/2020

Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

31/01/2020

 

Tải về

 1.  

Quyết định

06/2020/QĐ-UBND

Ngày 22/01/2020

Ban hành Quy định công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế

03/02/2020

 

Tải về

 1.  

Quyết định

11/2020/QĐ-UBND

Ngày 06/3/2020

Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

20/3/2020

 

Tải về

 1.  

Quyết định

28/2020/QĐ-UBND

Ngày20/5/2020

Ban hành Quy chế phối hợp các lực lượng tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

01/6/2020

 

Tải về

 1.  

Quyết định

44/2020/QĐ-UBND

Ngày 14/8/2020

Ban hành Quy định đơn giá cây trồng, vật nuôi thủy sản làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

25/8/2020

 

Tải về

 1.  

Nghị quyết

20/2020/NQ-HĐND

Ngày 23/12/2020

Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuấtnông nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025

04/01/2021

 

 

Tải về

 1.  

Quyết định

27/2021/QĐ-UBND

Ngày 19/04/2021

 

Về việc bãi bỏ Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016-2020

29/04/2021

 

 

Tải về

 1.  

Quyết định

28/2021/QĐ-UBND

Ngày 06/05/2021

Quy định hành lang bảo vệ đối với các tuyến đê cấp IV, cấp V trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

01/07/2021

 

Tải về

 1.  

Nghị quyết

13/2021/NQ-HĐND

Ngày 16/07/2021

Về bố trí và quy định chế độ phụ cấp đối với nhân viên thú y trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

26/07/2021

 

Tải về

 1.  

Nghị quyết

30/2021/NQ-HĐND

Ngày 14/10/2021

 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định kèm theo Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2025

15/11/2021

 

Tải về

 1.  

Quyết định

04/2022/QĐ-UBND

Ngày 11/02/2022

Quy định đơn giá vật nuôi thủy sản làm cơ sở xác định giá bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

22/02/2022

 

Tải về

 1.  

Quyết định

33/2022/QĐ-UBND

Ngày 01/8/2022

Ban hành cấp dự báo cháy rừng và các bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

11/8/2022

 

Tải về

 1.  

Quyết định

35/2022/QĐ-UBND

Ngày 08/8/2022

Ban hành Quy định đơn giá cây trồng làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất năm 2022trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Từ ngày 18/8/2022 đến 31/12/2022

 

Tải về

II. Rà soát về hiệu lực và tình trạng sửa đổi bổ sung

 

TT

Loại

Số, ký hiệu

Trích yếu

Hiệu lực

 

 1.  

Thông tư

 03/2020/TT-BNNPTNT

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

Ban hành:02/03/2020

Hiệu lực:01/07/2020

 

Tải về

 1.  

Thông tư

 04/2020/TT-BNNPTNT

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản

Ban hành:09/03/2020

Hiệu lực:01/07/2020

 

Tải về

 1.  

Thông tư

 05/2020/TT-BNNPTNT

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về giống thủy sản

Ban hành:16/03/2020

Hiệu lực:18/09/2020

 

Tải về

 1.  

Thông tư

 06/2020/TT-BNNPTNT

Sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Thông tư số 10/2019/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam

Ban hành:24/04/2020

Hiệu lực:09/06/2020

Trạng thái:Hết hiệu lực toàn bộ

 

Tải về

 1.  

Thông tư

 07/2020/TT-BNNPTNT

Quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen để nghiên cứu vì mục đích thương mại, phát triển sản phẩm thương mại thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ban hành:22/05/2020

Hiệu lực:06/07/2020

 

Tải về

 1.  

Thông tư

08/2020/TT-BNNPTNT

Sửa đổi, bổ sung Điều 2 của Thông tư số 04/2020/TT-BNNPTNT ngày 09/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thuỷ sản

Ban hành:30/06/2020

Hiệu lực:01/07/2020

 

 

Tải về

 1.  

Thông tư

09/2020/TT-BNNPTNT

hướng dẫn xác nhận thiên tai, dịch bệnh trong thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp

Ban hành:24/07/2020

Hiệu lực:28/09/2020

 

Tải về

 1.  

Thông tư

 10/2020/TT-BNNPTNT

Ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam

Ban hành:09/09/2020

Hiệu lực:25/10/2020

 

Tải về

 1.  

Thông tư

 11/2020/TT-BNNPTNT

Ban hành Quy định kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật cho hoạt động quy hoạch thủy lợi và điều tra cơ bản thủy lợi

Ban hành:27/10/2020

Hiệu lực:15/12/2020

 

Tải về

 1.  

Thông tư

 12/2020/TT-BNNPTNT

Quy định về quản lý thuốc thú y có chứa chất ma túy, tiền chất; kê đơn, đơn thuốc thú y; sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 18/2018/TT-BNNPTNT

Ban hành:09/11/2020

Hiệu lực:25/12/2020

 

 

Tải về

 1.  

Thông tư

 13/2020/TT-BNNPTNT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/11/2018 quy định ghi, nộp báo cáo, nhật ký khai thác thủy sản; công bố cảng cá chỉ định xác nhận nguồn gốc thủy sản từ khai thác; danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp; xác nhận nguyên liệu, chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác

Ban hành:09/11/2020

Hiệu lực:25/12/2020

 

Tải về

 1.  

Thông tư

 18/2020/TT-BNNPTNT

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành khuyến nông, chuyên ngành quản lý bảo vệ rừng

Ban hành:28/12/2020

Hiệu lực:26/02/2021

 

Tải về

 1.  

Thông tư

 16/2020/TT-BNNPTNT

Ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ban hành:28/12/2020

Hiệu lực:11/02/2021

 

Tải về

 1.  

Thông tư

 17/2020/TT-BNNPTNT

Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

Ban hành:28/12/2020

Hiệu lực:11/02/2021

 

Tải về

 1.  

Thông tư

 01/2021/TT-BNNPTNT

Quy định về xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ban hành:18/03/2021

Hiệu lực:02/05/2021

 

Tải về

 1.  

Thông tư

 02/2021/TT-BNNPTNT

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương

Ban hành:07/06/2021

Hiệu lực:25/07/2021

 

Tải về

 1.  

Thông tư

 03/2021/TT-BNNPTNT

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2013/TT-BNNPTNT ngày 28/02/2013 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về bảo hộ quyền đối với giống cây trồng

Ban hành:22/06/2021

Hiệu lực:06/08/2021

 

Tải về

 1.  

Thông tư

 04/2021/TT-BNNPTNT

Hướng dẫn thực hiện việc chấp thuận, thẩm định các hoạt động liên quan đến đê điều

Ban hành:28/06/2021

Hiệu lực:15/08/2021

 

Tải về

 1.  

Thông tư

 05/2021/TT-BNNPTNT

Ban hành Sửa đổi 1:2021 QCVN 01-190:2020/BNNPTNT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thức ăn chăn nuôi - hàm lượng tối đa cho phép các chỉ tiêu an toàn trong thức ăn chăn nuôi và nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản

Ban hành:30/06/2021

Hiệu lực:01/07/2021

 

Tải về

 1.  

Thông tư

Thông tư 07/2021/TT-BNNPTNT

Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 12 mét đến dưới 24 mét"

Ban hành:26/07/2021

Hiệu lực:08/09/2021

 

Tải về

 1.  

Thông tư

 08/2021/TT-BNNPTNT

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối (Natri clorua) thực phẩm và muối (Natri clorua) tinh

Ban hành:03/08/2021

Hiệu lực:04/08/2021

 

Tải về

 1.  

Thông tư

10/2021/TT-BNNPTNT

Hướng dẫn nội dung đầu tư, hỗ trợ đầu tư thực hiện nhiệm vụ “Phát triển sản xuất giống” theo Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành:19/08/2021

Hiệu lực:04/10/2021

 

Tải về

 1.  

Thông tư

 12/2021/TT-BNNPTNT

Hướng dẫn việc thu gom, xử lý chất thải chăn nuôi, phụ phẩm nông nghiệp tái sử dụng cho mục đích khác

Ban hành:26/10/2021

Hiệu lực:01/01/2022

 

Tải về

 

Tổng cộng:  46 văn bản

 

Trần Xuân Triều
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.496.631
Truy câp hiện tại 4.552