Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Sở Nông nghiệp và PTNT hoàn thành các nhiệm vụ Công tác cải cách hành chính năm 2023 theo đúng kế hoạch đề ra
Ngày cập nhật 25/12/2023

Nhằm đạt mục tiêu hoàn thành 100% các nhiệm vụ của công tác CCHC năm 2023, Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT thường xuyên quán triệt đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đẩy mạnh công tác CCHC trong hoạt động của cơ quan như: Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, ý thức trách nhiệm, chấp hành pháp luật, kỷ luật, kỷ cương, nội quy, quy chế, quy định của cơ quan; nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ một cửa; thực hiện niêm yết công khai minh bạch các danh mục TTHC, cập nhật đầy đủ các danh mục TTHC trên trang thông tin thủ tục hành chính của tỉnh và trang thông tin điện tử của Sở; ứng dụng CNTT trong thực hiện nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác tham mưu.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong quản lý, điều hành các hoạt động chuyên môn, trong công tác CCHC và Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả … Tích cực triển khai các phần mềm dùng chung của tỉnh, phần mềm dịch vụ công trực tuyến; 100% cán bộ công chức sử dụng hộp thư điện tử công vụ để trao đổi công việc trong các cơ quan hành chính nhà nước.

        Đến nay, đã hoàn thành 18/18 nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch CCHC năm 2023.

        Đã hoàn thành kiểm tra công vụ tại 16/20 đơn vị trực thuộc Sở. Tiếp tục nâng cao công tác tự kiểm tra CCHC tại đơn vị nhằm chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy hành chính nhà nước.

        Về công tác thông tin, tuyên truyền CCHC, đã tổ chức 03 Hội nghị tuyên truyền, tập huấn về công tác CCHC, kiểm soát TTHC, ISO và 04 lớp tuyên truyền cho người dân nông thôn về dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ công trực tuyến trên HueS.

        Sở đã chỉ đạo, ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác CCHC giai đoạn 2021 -2025 trong CB, CCVC tỉnh Thừa Thiên Huế và tuyên truyền rộng rãi để các đơn vị tích cực tham gia đầy đủ, đạt chất lượng và mục tiêu đề ra. Kết quả Sở đạt giải Nhất tập thể và giải 3 clip về tuyên truyền CCHC.

        Tiếp tục nâng cao và vận hành có chất lượng trang thông tin điện tử của Sở, Fanpage Facebook của Sở với chuyên mục Cải cách hành chính, Chuyển đổi số; khuyến khích, thúc đẩy việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Tuyên truyền, cập nhật trên trang thông tin điện tử của Sở với hơn 30 tin bài về nội dung cải cách hành chính.

        Thực hiện công khai đầy đủ danh mục TTHC thuộc thẩm quyền của Sở, danh mục TTHC liên thông với UBND tỉnh.

        Theo Chương trình công tác năm 2023 của UBND tỉnh, Sở được giao 9 nhiệm vụ và đã hoàn thành 9 nhiệm vụ, đạt 100% đúng tiến độ so với kế hoạch.

        Về thực hiện ý kiến chỉ đạo, Sở có 521 nhiệm vụ hoàn thành trước và đúng hạn, 64 nhiệm vụ quá hạn. Tỷ lệ % số nhiệm vụ hoàn thành đúng tiến độ là 88%.

        Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được thực hiện thường xuyên thông qua nhiều hình thức đa dạng như đăng tải trên Website của Sở, tổ chức Hội nghị, Hội thảo, ban hành công văn chỉ đạo hướng dẫn triển khai,... nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân, tạo sự chuyển biến mạnh về nhận thức pháp luật, ý thức tìm hiểu, tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp và PTNT.

        Tham mưu UBND tỉnh ban hành 02 Quyết định, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành 03 Nghị quyết, Quyết định và 01 Nghị quyết về Quy định mức hỗ trợ vốn ngân sách nhà nước thực hiện phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025, hiện HĐND tỉnh đã họp thông qua.

        Công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật được tiến hành một cách thường xuyên và nghiêm túc; đã ban hành đầy đủ các văn bản chỉ đạo, triển khai các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương.

        Đã hoàn thành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC năm 2023 của tỉnh, trong đó có 02 thủ tục lĩnh vực Phát triển nông thôn đã thực hiện phương án đơn giản hóa; chủ động rà soát phương án trực tuyến đối với với 30 TTHC lĩnh vực Thủy sản và Phát triển nông thôn; thực hiện rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở năm 2023 với 2/3 TTHC nội bộ.

        Sở đã kịp thời mưu UBND tỉnh ban hành 11 Quyết định công bố danh mục TTHC mới ban hành, được thay thế, sửa đổi bổ sung, bị bãi bỏ và danh mục TTHC chuẩn hóa trong lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT. 100% TTHC sau khi được UBND tỉnh công bố đã được Sở cập nhật vào Hệ thống thông tin TTHC tỉnh theo đúng quy định, niêm yết công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị.

        Sở có 118 TTHC (tỷ lệ 100%) được đưa vào thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 08 Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết TTHC. Đã thiết lập 100% quy trình điện tử giải quyết TTHC trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh.

        Trong năm, Sở đã tiếp nhận, xử lý và trả kết quả 1.410 hồ sơ TTHC, trong đó: 1.272 hồ sơ trả trước hạn, 77 hồ sơ trả đúng hạn và 61 hồ sơ đang giải quyết trong hạn, không có hồ sơ quá hạn.

Sở không có phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức liên quan đến quy định TTHC.

        Thực hiện Quyết định số 21/2023/QĐ-UBND ngày 10/5/2023 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở đã thực hiện sắp xếp tổ chức lại các đơn vị trực thuộc Sở, qua đó đã giảm được 9 phòng, giảm 05 chức danh Trưởng phòng và 06 chức danh Phó Trưởng phòng thuộc Chi cục.

        Căn cứ Quyết định số 256/QĐ-SNV ngày 13/4/2023 của Sở Nội vụ về việc giao biên chế công chức năm 2023, Quyết định số 562/QĐ-SNV ngày 12/6/2023 của Sở Nội vụ về việc phân bổ số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP  năm 2023, Sở đã phân bổ toàn bộ số lượng biên chế công chức, viên chức và số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP  năm 2023 cho Khối Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc bằng các Quyết định từ số 339 - 358/QĐ-SNNPTNT ngày 15/6/2023.

        Quy chế làm việc được xây dựng đầy đủ ở các đơn vị, được công chức viên chức nghiêm túc chấp hành; chưa xảy ra trường hợp vi phạm quy chế làm việc.

        Trong năm 2023, Sở được giao 673 biên chế. Tính đến thời điểm hiện nay, Sở đã sử dụng 670 biên chế gồm: 327 biên chế công chức, 309  biên chế viên chức trong đơn vị sự nghiệp và và 34 hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP năm 2023. Như vậy, số lượng biên chế đã sử dụng không vượt quá số biên chế được giao, còn dư 01 biên chế công chức và 02 biên chế viên chức (đang tổ chức tuyển dụng).

        Sở đã xây dựng Đề án tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị định số 113/2018/NĐ-CP và Nghị định số 143/2020/NĐ-CP của Chính phủ giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025; Mục tiêu của đề án, đến năm 2025 sẽ tinh giản 3,06% biên chế công chức (334 người x 3,06% = 11 người). Năm 2023, Sở đã thực hiện tinh giảm 02 biên chế công chức theo Nghị định 108/NĐ-CP.

        Về thực hiện phân công, phân cấp quản lý nhà nước, Sở đã đẩy mạnh việc phân công, phân cấp cho các đơn vị trực thuộc, trong đó phân công cho 2 phòng chuyên môn, 7 Chi cục và Ban quản lý Cảng cá giải quyết 118 TTHC của ngành. Các đơn vị hiện nay đều thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

        Thực hiện quy định chuyển đổi vị trí công tác của CB, CCVC theo quy định của Luật PCTN và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ; Sở đã  ban hành Kế hoạch số 3178/KH-SNNPTNT ngày 31/12/2022  về việc chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2023. Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/11/2023 Sở đã tiến hành luân chuyển 05 vị trí lãnh đạo quản lý và 12 công chức viên chức thuộc diện theo luân chuyển theo quy định tại Điều 25, Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20/11/2018 và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

        Cử 39 công chức tham gia kỳ thi kiểm tra, sát hạch khắc phục sai phạm trong công tác tuyển dụng công chức theo Kết luận số 71-KL/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 2965/HD-BNV của Bộ Nội vụ.

        Về công tác đào tạo, bồ dưỡng, cử 01 công chức tham gia lớp đào tạo CCCT, 24 công chức và viên chức tham gia lớp đào tạo TCCT, 12  công chức và viên chức tham gia lớp đào tạo quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính, 33 công chức và viên chức tham gia lớp đào tạo quản lãnh đạo cấp phòng, 24 viên chức tham gia lớp bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp Khuyến nông viên:.

        Triển khai công tác đánh giá chất lượng CB, CCVC trên hệ thống phần mềm Quản lý hồ sơ cán bộ công chức viên chức, đảm bảo hiệu quả và đúng thời gian quy định.

        Thanh tra Sở và các Chi cục đã triển khai thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch được phê duyệt tại Quyết định số 955/QĐ-SNNPTNT và 957/QĐ-SNNPTNT ngày 29/11/2022 về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 của Giám đốc Sở. Đến nay, Thanh tra Sở đã hoàn thành 02 cuộc kiểm tra liên ngành về Chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi (kể cả thức ăn chăn nuôi dùng trong thủy sản); kiểm tra lấy mẫu để kiểm định chất lượng vật tư nông nghiệp; công tác quản lý nhà nước về giống cây lâm nghiệp. Đã hoàn thành 02 cuộc thanh tra hành chính và đã ban hành Kết luận thanh tra về việc tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và công tác thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Chi cục Phát triển nông thôn và Ban quản lý Rừng phòng hộ Sông Bồ. Hoàn thành 01 cuộc kiểm tra công tác thi hành pháp luật tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y.

        Tính đến ngày 07/12/2023, thu ngân sách nhà nước đạt 166.949,14 triệu đồng, chi ngân sách nhà nước đạt 135.122,59 triệu đồng, đạt tỷ lệ 81%.

        Có 21 đơn vị sự nghiệp công lập đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 1933/QĐ-UBND ngày 12/8/2022 về việc giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở (13 đơn vị) và Quyết định số 3163/ QĐ-UBND ngày 27/12/2022 về việc giao quyền tự chủ tài chính cho các Trạm Chăn nuôi và Thú y (8 trạm)

        Tính đến ngày 07/12/2023, việc thu ngân sách (phí, lệ phí) được giao 4.604,83 triệu đồng, đã thu được 4.540,88 triệu đồng, đạt tỷ lệ 99%.

Sở đã tập trung triển khai hiệu quả ứng dụng CNTT, phát triển Chính quyền điện tử, thông qua việc ứng dụng các phần mềm nội bộ và dùng chung của tỉnh với 100% cán bộ CCVC Sở đều vận hành, sử dụng hiệu quả; xây dựng đầy đủ môi trường chính sách, thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo của Trung ương và tỉnh liên quan đến chính sách, phát triển CNTT, các văn bản triển khai về Chương trình Chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế; về kiến trúc đô thị thông minh, danh mục cơ sở dữ liệu tỉnh, về an toàn thông tin, an toàn mạng; đầu tư thiết bị tin học, nâng cấp cấu hình máy tính, cơ sở hạ tầng thông tin.

        Hoàn thành đấu nối 100% đơn vị trực thuộc (19/19 đơn vị) vào hệ thống mạng CPnet của tỉnh. Đảm bảo việc gửi nhận văn bản điều hành 100% qua môi trường mạng. Đã trang bị máy chủ, mạng nội bộ tại Văn phòng Sở phục vụ lưu trữ và xử lý toàn bộ dữ liệu của Sở và các đơn vị; lắp đặt phòng họp trực tuyến tại Văn phòng Sở phục vụ hoạt động Hội nghị, hội thảo không tập trung và công tác quản lý điều hành. Triển khai cài đặt các phần mềm diệt virus và phòng chống mã độc tập trung của tỉnh, đảm bảo an toàn thông tin. 100% máy tính của CBCCVC có cấu hình phù hợp, kịp thời rà soát hiện trạng máy móc thiết bị để đầu tư, nâng cấp máy tính cho cán bộ CCVC Sở để đáp ứng xử lý công việc nhanh, hiệu quả.

        Bên cạnh đó, việc ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp được chú trọng thông qua việc công khai minh bạch thông tin lĩnh vực ngành Nông nghiệp và PTNT, về TTHC, văn bản pháp luật nhằm hỗ trợ tối đa việc tiếp cận thông tin cho các tổ chức, doanh nghiệp. Định kỳ cung cấp dữ liệu mở trên Hệ thống dữ liệu mở của tỉnh, phục vụ sản xuất nông nghiệp, tiêu thụ nông sản, kịp thời cung cấp thông tin, tư vấn, dự báo tình hình cho người dân.

        Về cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4: Sở đã rà soát, lập danh mục TTHC đảm bảo đủ điều kiện để cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình theo yêu cầu tại Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ. Theo đó, số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyền của Sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình là 39/137 TTHC cấp tỉnh, huyện, xã, đạt tỷ lệ 28,5%. 100% TTHC đều được phê duyệt quy trình nội bộ, điện tử giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thiết lập quy trình đầy đủ các bước trên hệ thống xử lý dịch vụ công tỉnh. 100% TTHC đều đồng bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

        Công tác cải cách hành chính của Sở Nông nghiệp và PTNT được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Sở, được các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc nhằm đạt được các mục tiêu đề ra. Công tác cải cách TTHC đã từng bước đi vào nề nếp, cơ bản đáp ứng và giải quyết tốt các giao dịch hành chính đối với tổ chức, cá nhân; đã thường xuyên rà soát đơn giản hóa TTHC, rút ngắn quy trình, thời gian giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; tham mưu UBND tỉnh kịp thời ban hành các quyết định công bố TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý; công tác cải cách TTHC gắn với cơ chế một cửa, một cửa liên thông được rà soát, kiểm soát chặt chẽ và nâng cao chất lượng TTHC trong tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý.

        Việc triển khai cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, ứng dụng tiếp nhận TTHC trực tuyến qua phần mềm dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, đã tạo điều kiện thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức nói riêng và công tác kiểm soát TTHC nói chung.

        Trong năm, đã thực hiện đạt các chỉ tiêu được giao về dịch vụ công trực tuyến theo Kế hoạch hành động số 5575/UBND-HCC ngày 28/4/2023 của UBND tỉnh: Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn, đúng hạn đạt 100%, trước hạn 95%, hồ sơ trực tuyến đạt 81%, thanh toán trực tuyến đạt 40%...

Trần Xuân Triều
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.716.971
Truy câp hiện tại 2.938