Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Công bố một TTHC mới lĩnh vực Kiểm lâm
Ngày cập nhật 26/03/2024

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế vừa có Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 19/3/2024 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành trong lĩnh vực Kiểm lâm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Theo đó, 01 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Kiểm lâm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là: Phê duyệt hoặc điều chỉnh Phương án tạm sử dụng rừng 

- Thời gian giải quyết: Trường hợp diện tích rừng tạm sử dụng thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh: 12 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được hồ sơ hợp lệ. Trường hợp diện tích rừng tạm sử dụng thuộc phạm vi quản lý của chủ rừng là các đơn vị trực thuộc các bộ, ngành chủ quản: 20 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được hồ sơ hợp lệ.

- Cách thức và địa điểm thực hiện: - Nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (Số 01 Lê Lai, P. Vĩnh Ninh, TP. Huế). Nộp trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Thừa Thiên Huế. (https://dichvucong.thuathienhue.gov. vn) hoặc Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn

T T Tên TTHC
(mã số
TTHC)
Thời gian giải quyết Cách thức và địa
điểm thực hiện
Phí,
lệ phí
Căn cứ pháp lý thực hiện Cơ quan
1 Phê duyệt hoặc
điều chỉnh
Phương án tạm
sử dụng rừng

(1.012413)
a) Trường hợp diện tích rừng tạm sử dụng
thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân
tỉnh: 12 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được
hồ sơ hợp lệ
.
b)
Trường hợp diện tích rừng tạm sử dụng
thuộc phạm vi quản lý của chủ rừng là các
đơn vị trực thuộc các bộ, ngành chủ quản:
20 ngày làm việc, kể từ ngày Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được
hồ sơ hợp lệ.
- Nộp trực tiếp hoặc
qua dịch vụ bưu
chính công ích đến
Trung tâm Phục vụ
hành chính công
tỉnh (Số 01 Lê Lai,
P. Vĩnh Ninh, TP.
Huế).
- Nộp trực tuyến
trên Hệ thống thông
tin giải quyết TTHC
Thừa Thiên Huế.
(https://dichvucong.
thuathienhue.gov.
vn) hoặc Cổng Dịch
vụ công quốc gia
(https://dichvucong.
gov.vn)
Không Nghị định số
27/2024/NĐ-CP
ngày 06/3/2024
của Chính phủ
sửa đổi, bổ sung
một số điều của
Nghị định số
156/2018/NĐ-
CP ngày
16/11/2028 của
Chính phủ quy
định chi tiết thi
hành một số
điều của Luật
Lâm nghiệp.
- Cơ quan giải
quyết TTHC:
Sở Nông nghiệp
và Phát triển
nông thôn/Chi
cục Kiểm lâm.
- Cơ quan/người
có thẩm quyền
quyết định: Chủ
tịch Uỷ ban
nhân
dân tỉnh.

* Ghi chú: Nội dung chi tiết của các TTHC đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) và UBND tỉnh công khai trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thừa Thiên Huế (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm: 

1. Đồng bộ dữ liệu TTHC mới công bố từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC về Cơ sở dữ liệu TTHC tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng quy định. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, trình UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các TTHC.
2. Niêm yết, công khai và triển khai thực hiện giải quyết TTHC liên quan theo hướng dẫn tại Quyết định này kèm theo các nội dung đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (https:// dichvucong.gov.vn/
) và UBND tỉnh công khai trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh (https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn/) theo quy định.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chi tiết Quyết định số 677/QĐ-UBND xem file đính kèm./.

Hồ Thị Như Trang

Văn phòng Sở
 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.716.971
Truy câp hiện tại 3.001