Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
BÁO CÁO THỐNG KÊ THEO QUY ĐỊNH CỦA NGÀNH NỘI VỤ
Ngày cập nhật 28/11/2023

Báo cáo các biểu mẫu thống kê theo quy định của ngành Nội vụ theo Thông tư số 07/2021/TT-BNV ngày 31/12/2021 của Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo công tác ngành Nội vụ và Thông tư số 02/2023/TT-BNV ngày 23 tháng 3 năm 2023 của Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Nội vụ.

 

Thực hiện Công văn số 2052/SNV-TCCC ngày 22/11/2023 của Sở Nội vụ về việc báo cáo thống kê theo quy định của ngành Nội vụ,

Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành công văn số 2870/SNNPTNT-TCCB ngày 27/11/2023 về việc báo cáo các biểu mẫu thống kê theo quy định của ngành Nội vụ.

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị Khối Văn phòng, các chi cục, các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc:

- Các báo cáo gửi về phòng Tổ chức cán bộ phải đảm bảo đúng thời gian theo quy định.

- Số liệu báo cáo phải trùng khớp với báo cáo điện tử được trích xuất từ phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

Tập tin đính kèm

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.656.635
Truy câp hiện tại 14.476