Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
THỰC HIỆN CÔNG TÁC DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN NĂM 2024
Ngày cập nhật 04/02/2024

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch số 167/KH-SNNPTNT ngày 18/01/2024 về triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2024.

Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân là bài học lịch sử sâu sắc, quan trọng trong hoạt động của Đảng ta từ khi thành lập cho đến nay. Bản chất của nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân, vì dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính quyền là cơ quan đại diện cho nhân dân để quản lý mọi công việc của dân, của xã hội. Cán bộ chính quyền từ Trung ương đến xã đều do dân cử ra, chịu sự giám sát của dân, xét cho đến cùng mọi hoạt động của chính quyền là phục vụ lợi ích chính đáng của nhân dân.

Có thể nói công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, góp phần quan trọng củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên nhân dân tham gia sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Sự nghiệp cách mạng muốn thắng lợi thì phải vận động được tất cả lực lượng của mỗi một người dân góp thành lực lượng toàn dân. Phát huy bài học kinh nghiệm từ truyền thống lịch sử của ông cha ta và từ thực tiễn của cách mạng Việt Nam đó là “Lấy dân làm gốc”. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”; “Cán bộ được dân tin, dân phục, dân yêu thì việc gì cũng thành công”. Vì vậy, công tác dân vận và tổ chức vận động quần chúng là nhiệm vụ chiến lược trong mọi thời kỳ cách mạng; là việc làm thường xuyên của tất cả các cấp, các ngành, của mọi cán bộ, đảng viên. Trong quá trình đổi mới, Đảng ta luôn quan tâm đến công tác dân vận; Dân vận là nhiệm vụ thường xuyên của Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, trong đó công tác dân vận chính quyền có vai trò rất quan trọng.

Dân vận chính quyền có thể được hiểu đó là việc cán bộ chính quyền các cấp với nhiều hình thức hoạt động, thông qua việc thực hiện nhiệm vụ được giao để làm tốt công tác phục vụ nhân dân, làm cho nhân dân nhận thức được bản chất tốt đẹp của chính quyền là của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, từ đó tạo sự đồng thuận của nhân dân đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng Đảng, Chính quyền ngày càng vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, đối với Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Nhận thức được tầm quan trọng và xác định công tác dân vận là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Nhằm thực hiện tốt Chương trình số 12-CTr/BDVTU ngày 17/01/2024 của Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Kế hoạch số 167/KH-SNNPTNT ngầy 18/01/2024 về triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2024.

Kế hoạch được xây dựng nhằm mục đích tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về công tác dân vận, góp phần xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, gần dân, vì nhân dân phục vụ; để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước. Phát huy vai trò, tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và làm tốt công tác dân vận của ngành Nông nghiệp và PTNT theo hướng có trọng tâm, thực chất và hiệu quả hơn. Xây dựng chính quyền hoạt động có hiệu lực, hiệu quả và kỷ luật, kỷ cương; đề cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu; nâng cao ý thức tự giác, chủ động, tích cực của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong công tác dân vận; góp phần hoàn thành các mục tiêu, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành.

Các nội dung nhiệm vụ chính của Kế hoạch gồm:

1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng công tác dân vận chính quyền và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu xây dựng bộ máy Nhà nước, cơ quan, công sở thân thiện, gần gũi trọng dân trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân.

2. Tiếp tục quán triệt, triển khai việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính Nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới; Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 07/10/2013 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) “về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

3. Chú trọng thực hiện tốt công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; kịp thời giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm, bức xúc, không để tình trạng kéo dài, ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

4. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội từ tỉnh đến cơ sở, trong đó có phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp

5. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 22/10/2019 của Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế thông qua Đề án xây dựng, phát triển đô thị Huế đến năm 2030; Kế hoạch số 280/KH-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án điều chỉnh địa giới hành chính để mở rộng thành phố Huế và sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay.

6. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 27-CT/TU, ngày 19/7/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị 15-CT/TU, ngày 22/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả công tác vận động và quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong triển khai thực hiện chương trình công tác của các Ban Chỉ đạo; tham mưu tổ chức các Hội nghị, Hội thảo chuyên đề về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

7. Lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở tập trung chỉ đạo việc tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng Chính quyền điện tử trong phạm vi đơn vị mình.

Xem đầy đủ Kế hoạch số 167/KH-SNNPTNT tại tập tin đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
PHƯƠNG ANH - VPS
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.656.649
Truy câp hiện tại 14.478