Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
KẾ HOẠCH VỀ ĐẢM BẢO AN TOÀN VỀ AN NINH, TRẬT TỰ NĂM 2024 CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Ngày cập nhật 26/02/2024

 

 

Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của Đảng ủy, thủ trưởng cơ quan, công chức, viên chức, người lao động về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 403/KH-SNNPTNT ngày 23/02/2024 về Đảm bảo An toàn về an ninh, trật tự năm 2024.

 

Mục đích

Nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm của Đảng ủy, thủ trưởng cơ quan, công chức, viên chức, người lao động về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đẩy mạnh việc xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; xem đây là một nội dung, nhiệm vụ quan trọng của cấp ủy Đảng tại cơ quan hàng năm, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của công chức, viên chức, người lao động về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tổ chức, thực hiện của lãnh đạo cơ quan, huy động sức mạnh tổng hợp của tập thể công chức, viên chức và người lao động tích cực tham gia công tác bảo vệ an ninh, trật tự trong cơ quan và Trụ sở cơ quan làm việc.

Yêu cầu

Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác giáo dục, quốc phòng và an ninh tại đơn vị.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng mô hình tự quản về an ninh trật tự của cơ quan; đăng ký thi đua phấn đấu đạt tiêu chuẩn Tập thể lao động tiên tiến, thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của cơ quan, bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý giáo dục công chức, viên chức và người lao động phòng chống các tai nạn, tệ nạn xã hội, phòng chống cháy, nổ…. Đảm bảo 100% công chức, viên chức và người lao động đăng ký cam kết thực hiện các nội quy, quy chế và xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

Nôi dung

1. Tiếp tục phổ biến quán triệt cho tất cả công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan về kế hoạch xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” và các tiêu chí, chỉ tiêu phấn đấu đăng ký cơ quan “An toàn về an ninh, trật tự” trong năm 2024.

2. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác GDQP&AN trong tình hình mới; Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” và kế hoạch số 81/KH - UBND ngày 04/3/2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về triển khai thực hiện Thông tư 124/2021/TT- BCA.

3. Giáo dục cho toàn thể công chức, viên chức và người lao động nâng cao ý thức cảnh giác Cách mạng, phòng, chống âm mưu: “Diễn biến hoà bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch.

4. Không để xảy ra các hoạt động gây rối, biểu tình, khiếu kiện và tụ tập đông người trái với quy định của pháp luật; không có công chức, viên chức và người lao động vi phạm pháp luật hoặc mắc các tệ nạn xã hội; không để xảy ra cháy, nổ; tai nạn lao động nghiêm trọng. Giáo dục nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm chỉnh quy định của pháp luật khi tham gia giao thông; xây dựng văn hóa giao thông trong cơ quan, đơn vị và cho công chức, viên chức và người lao động.

5. Xây dựng kế hoạch cụ thể, thường xuyên kiểm tra công tác an ninh trật tự, phòng cháy, nổ; sử dụng điện, nước đúng quy định.

6. Chỉ đạo lực lượng tự vệ cơ quan duy trì trực tự vệ theo Công điện của cấp trên. Thực hiện nghiêm Luật Dân quân tự vệ để ứng phó kịp thời mọi tình huống xảy ra.

7. Quan tâm xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

8. Chấp hành triệt để các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của Ngành, phấn đấu trong năm 2024 cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”, 100% công chức, viên chức và người lao động phấn đấu không vi phạm kỷ luật.

Xem đầy đủ nội dung Kế hoạch tại tập tin đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
TÔN THẤT NIỆM - VPS
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.657.761
Truy câp hiện tại 14.952