Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ NĂM 2024 CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Ngày cập nhật 28/02/2024

Nhằm tổ chức, triển khai, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở tại các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành; Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2024 với những nội dung dưới đây.

Mục đích, yêu cầu

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao hiệu quả thực hiện QCDC ở cơ sở tại các cơ quan, đơn vị nhằm tăng cường nhận thức của đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về dân chủ và thực hành dân chủ, bảo đảm, mở rộng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

2. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, công chức, viên chức và người lao động, để đưa nội dung thực hiện QCDC ở cơ sở đi vào chiều sâu, trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cơ quan, đơn vị tới cơ sở.

3. Thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” góp phần vào xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

4. Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, do đó cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp của cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể trong cơ quan. Qua đó, nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong cơ quan và phát huy quyền làm chủ, tinh thần đoàn kết của công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch vững mạnh.

5. Đẩy mạnh phong trào thi đua trong cơ quan để tiếp tục nâng cao nhận thức của công chức, viên chức và người lao động trong việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; rèn luyện, xây dựng cho mỗi công chức, viên chức và người lao động phong cách làm việc “trọng dân, gần dân, học dân, hiểu dân và có trách nhiệm với nhân dân” theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Nội dung

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hiện QCDC ở cơ sở, trọng tâm là: Kết luận số 120-KL/TW; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Nghị định số 59/2023/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan đến quyền làm chủ của nhân dân như: Luật Tiếp cận thông tin, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo...; gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; các kết luận, chỉ thị, kế hoạch của Trung ương, của tỉnh về công tác xây dựng, chính đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác dân vận, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động một cách đồng bộ, đi vào chiều sâu ở tất cả các loại hình cơ sở, nhất là các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

2. Triển khai thực hiện các giải pháp nhằm nêu cao tinh thần gương mẫu của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý và đảng viên trong thực hành dân chủ; nghiêm túc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về tiếp dân; tăng cường tiếp xúc, đối thoại và giải quyết kịp thời những phản ánh, kiến nghị hợp pháp, chính đáng của Nhân dân theo Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của Nhân dân.

3. Gắn việc thực hiện QCDC ở cơ sở với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tổ chức thực hiện có hiệu quả QCDC ở các loại hình cơ sở; đẩy mạnh việc thực hiện, tổ chức có hiệu quả các hội thảo, hội nghị chuyên đề về thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở.

4. Chỉ đạo triển khai việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với việc thực hiện cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; thường xuyên cập nhật, niêm yết công khai các thủ tục hành chính, đúng quy định tại trụ sở cơ quan, đơn vị và trên trang thông tin điện tử để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện và giám sát việc giải quyết thủ tục hành chính, triển khai có hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực thi công vụ.

5.  Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể và Ban Thanh tra nhân dân trong cơ quan, phát huy vai trò đại diện cho quyền lợi của công chức và người lao động trong cơ quan; tạo không khí cởi mở, dân chủ, đoàn kết trong nội bộ cơ quan, đồng thời góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được cấp trên giao.

6. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của cơ quan; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, kiến nghị, tố cáo… đồng thời xử lý nghiêm những hành vi sách nhiễu, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Xem đầy đủ Kế hoạch tại tập tin đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
TÔN THẤT NIỆM - VPS
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.656.454
Truy câp hiện tại 14.409