Tìm kiếm tin tức
Thông tin tuyên truyền >> Tuyên truyền về chiến lược, định hướng
      Thực hiện Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thực hiện phong trào “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế;      Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” và “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần”
Thực hiện Quyết định số 132/2000/QĐ-TTg ngày 24/11/2000 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển ngành nghề nông thôn; Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn; Quyết định số 2636/2011/QĐ-BNNPTNT ngày 31/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề và các văn bản chính sách khác của Trung ương ban hành, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã tích cực chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương rà soát, triển khai các nhiệm vụ để tăng cường công tác quản lý nhà nước về phát triển ngành nghề nông thôn, bảo tồn và phát triển làng nghềtại địa phương; đãgiao nhiệm vụ chủ trì quản lý nhà nước về lĩnh vực ngànhnghề nông thôn cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Xây dựng và ban hành các chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề và làng nghề nông thôn trong đó có quy hoạch phát triển nghề truyền thống và làng nghề truyền thống; quy định công nhận nghề truyền thống, làng nghề và làng nghề truyền thống.
Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ, về một số giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) và chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  
Trong năm 2018, Chi cục Kiểm lâm thừa Thiên Huế và Chi cục Kiểm lâm vùng 2 đã ký kết Quy chế phối hợp số 300/QCPH-CCKLV2-CCKLTTH trong công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng, phát triển rừng và quản lý lâm sản và xây dựng kế hoạch phối hợp năm 2018. Sau một năm thực hiện quy chế và kế hoạch phối hợp đạt được những thành quả như sau:  
Trong quý 3 năm 2018, Chi cục Thủy sản phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Quảng Điền, Phú Vang tổ chức 9 lớp tuyên truyền, phổ biến Luật thủy sản năm 2017 và các văn bản pháp luật quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản cho người dân tại các xã đầm phá, ven biển
Ngày 05 tháng 7 năm 2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 135/KH-UBND về việc thực hiện Đề án Tăng cường năng lực quản lý nhà nước ngành Thú y tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018. 
Đảm bảo từ ngày 01/01/2019, Luật Lâm nghiệp được triển khai thực hiện thống nhất, đầy đủ, đồng bộ trên toàn tỉnh. Đó là một trong những yêu cầu trong Kế hoạch số 131/KH-UBND ngày 30/6/2018 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.  
Ngày 21/6/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1343/QĐ-UBND, kèm theo Kế hoạch ứng phó sự cố thiên tai bão, áp thấp nhiệt đới, lũ, lụt, lũ quét, lũ ống, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh đến năm 2020
Ngày 26/4/2018 Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Công văn số 571/SNNPTNT-TL gửi Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng thủy lợi 5 (đơn vị quản lý hồ Tả Trạch), Công ty Cổ phần Đầu tư HD (thủy điện Hương Điền), Công ty Cổ phần thủy điện Bình Điền; Công ty TNHH NN MTV QLKT CTTL tỉnh để chỉ đạo điều chỉnh kế hoạch điều tiết, cấp nước cho hạ du các hồ chứa nước thủy điện trong mùa khô năm 2018.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.534.033
Truy câp hiện tại 1.478