Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Triển khai các giải pháp về phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn trong xây dựng nông thôn mới
Ngày cập nhật 16/06/2023

Ngày 14/6/2023, UBND tỉnh đã ban hành Công văn sô 5916 /UBND-NN về việc tập trung triển khai các giải pháp về phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn trong xây dựng nông thôn mới. Theo đó UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, triển khai thực hiện các nội dung văn bản trên theo đúng quy định, trong đó tập trung một số nội dung sau:

1. Khẩn trương tổ chức rà soát tiềm năng, lợi thế về phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn để tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 922/QĐTTg ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/6/2023.
2. Rà roát các mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn theo Quy hoạch hệ thống du lịch quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 được phê duyệt. Thực hiện xây dựng các mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn trong xây dựng nông thôn mới, trên cơ sở phát huy và khơi dậy tiềm năng tài nguyên nông nghiệp, nông thôn, giá trị cảnh quan, làng nghề, ẩm thực, văn hóa đa dạng (các giá trị văn hóa phi vật thể như lễ hội, nghệ thuật trình diễn dân gian, phong tục tập quán, nghề thủ công truyền thống, văn hóa cộng đồng các dân tộc…). Đồng thời, xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động dịch vụ của các mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với lợi thế, định hướng du lịch của từng địa phương.
3. Thực hiện công tác đào tạo, tập huấn nâng cao kiến thức, nghiệp vụ cho các chủ thể, lao động du lịch nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là du lịch cộng V/v tập trung triển khai các giải pháp về phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn trong xây dựng nông thôn mới 2 đồng nhằm khai thác tối đa tiềm năng và tài nguyên du lịch của từng địa phương.
4. Tổ chức thực hiện mô hình thí điểm “Du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới tại thôn Ngư Mỹ Thạnh, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền” đã được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tại Công văn số 5241/UBND-NN ngày 30/5/2023, trong đó, cần tập trung triển khai các nội dung: (i) xây dựng thiết kế tổng thể, cảnh quan mô hình du lịch nông thôn, làm định hướng để người dân, cộng đồng hình thành các sản phẩm du lịch và tổ chức quản lý du lịch hiệu quả, phù hợp với địa phương; (ii) nâng cao năng lực, chất lượng nguồn nhân lực du lịch nông nghiệp, nông thôn, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch theo yêu cầu của thị trường; (iii) chủ động bố trí, lồng ghép nguồn lực, để hỗ trợ xây dựng, nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng các điểm du lịch nông nghiệp, nông thôn (đường giao thông, nước sạch, môi trường,…) gắn với kế hoạch đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và các chương trình/dự án khác trên địa bàn.
5. Các địa phương chủ động rà soát, lựa chọn và xây dựng dự án/kế hoạch xây dựng mô hình phù hợp với mục tiêu của Chương trình phát triển du lịch nông thôn và lợi thế của địa phương. Huy động các nguồn vốn từ các doanh nghiệp, cộng đồng; lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất từ các chương trình, dự án trên địa bàn, đặc biệt là 02 Chương trình mục tiêu quốc gia còn lại để thực hiện hiệu quả các mô hình theo quy định.
6. Thực hiện công tác truyền thông, thay đổi tư duy về vai trò, cách làm du lịch nông nghiệp, nông thôn. Theo đó, các mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn phải đặt cộng đồng là trung tâm, lấy cộng đồng là nền tảng để xây dựng sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, đồng thời tạo sự lan tỏa cho phát triển kinh tế địa phương.
Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tích cực triển khai các nội dung phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch; đặt biệt là hướng dẫn chuẩn hóa một số sản phẩm du lịch nông thôn để được chứng nhận sản phẩm OCOP. Đến nay đã có 01 sản phẩm du lịch nông thôn được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao (Khu du lịch thác Anor – A Lưới); đang tiếp tục hướng dẫn, chuẩn hóa một số sản phẩm, phấn đấu đến cuối năm 2023 có thêm 03 điểm du lịch nông thôn được công nhận sản phẩm OCOP (Du lịch sinh thái gắn với tài nguyên bản địa tại huyện Nam Đông, Dịch vụ du lịch cộng đồng Ngư Mỹ Thạnh tại huyện Quảng Điền, Du lịch sinh thái Suối Tiên tại huyện Phú Lộc).
Ngoài ra, Sở đang rà soát, đề xuất kinh phí để triển khai thực hiện Đề án phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với du lịch năm 2023; tập trung điều tra, khảo sát, thu thập thông tin bổ sung đối với các nông sản có tiềm năng gắn với phát triển du lịch, thành lập các gian hàng trưng bày, giới thiệu và tiêu thụ nông sản tại các điểm/tuyến du lịch.
 

 

BNB Quang - PKHTC
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.518.683
Truy câp hiện tại 7.247