F:\F_Portal\snnptnt.hue.gov.vn\UploadFiles
Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ CỦA CƠ QUAN VĂN PHÒNG SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NĂM 2022
Ngày cập nhật 17/11/2022

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kính gửi đến toàn thể cán bộ công chức đơn vị Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022.

Mục đích và phạm vi:

Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan Văn phòng Sở được ban hành nhằm mục đích:

1. Thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính, sử dụng kinh phí quản lý hành chính có hiệu quả và tăng thu nhập cho công chức, người lao động.

2. Tạo sự chủ động trong quản lý chi tiêu tài chính cho Thủ trưởng cơ quan và sự chủ động cho công chức trong cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3. Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ gồm: Kinh phí ngân sách nhà nước cấp - giao hàng năm; kinh phí từ nguồn thu phí, lệ phí để lại.

Các khoản kinh phí giao nhưng không thực hiện chế độ tự chủ như: Kinh phí sự nghiệp Ngành; Kinh phí thực hiện các Chương trình mục tiêu, dự án; Vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo dự án được duyệt… được quản lý, sử dụng theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

Xem nội dung chi tiết Quy chế tại tập tin đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
TÔN THẤT NIỆM - VPS
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.496.631
Truy câp hiện tại 4.507