Tìm kiếm tin tức
Một số kết quả hoạt động của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp xã
Ngày cập nhật 02/01/2019

Năm 2016, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 1464/QĐ-UBND,  ngày 29/6/2016 của UBND tỉnh Quy định về việc thành lập thí điểm Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Quỹ BV và PTR cấp xã).

Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tổ chức triển khai thực hiện việc thành lập Quỹ BV và PTR cấp xã trên địa bàn tỉnh. Sau khi thành lập 6 quỹ thí điểm, Chi cục Kiểm lâm đã đúc rút kinh nghiệm và làm việc với UBND các xã để đẩy nhanh tiến độ, mỡ rộng mô hình và hỗ trợ công tác vận hành quỹ…

Sau 02 năm thực hiện, đã thành lập được 40 Quỹ BV và PTR cấp xã, phường (trong đó có 6 xã thành lập thí điểm và 34 xã, phường, thị trấn nhân rộng) tại các huyện, thị xã: Phú Lộc, Nam Đông, Hương Trà, A Lưới, Hương Thủy, Phong Điền.

Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm làm việc với Quỹ BV và PTR của UBND xã Phú Sơn, TX Hương Thủy

Công tác vận hành Quỹ được tiến hành như thành lập Ban quản lý Quỹ và bổ nhiệm Trưởng ban kiểm soát Quỹ, xây dựng Quy chế hoạt động, quy chế thu, chi của quỹ…. và  thông báo rộng rãi về việc triển khai thu, nộp quỹ đến các chủ rừng trong và ngoài địa phương.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã có 26 xã tiến hành thu được Quỹ với số tiền hơn  450 triệu đồng. Các Quỹ BV và PTR trên địa bàn thị xã Hương Thủy có số thu cao là 254.850.000 đồng, điển hình là Quỹ xã Phú Sơn đã thu được 149.670.000 đồng.

Thành lập Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp xã là phương thức xã hội hóa, tạo nguồn lực tài chính để tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại cơ sở.  Tuy nhiên, theo Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày16/11/2018, Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp, tại Điều 91 Quy định chuyển tiếp, mục 3: Đối với các Quỹ cấp xã đã được thành lập theo quy định tại Nghị định số 05/2008/NĐ-CP ngày 14/01/2008 của Chính phủ về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng được tiếp tục hoạt động, hoàn thiện thanh, quyết toán và giải thể trong năm 2019.

Trong thời gian đến các cấp ủy Đảng và chính quyền các địa phương cần quan tâm chỉ đạo sâu sát và hỗ trợ để các Quỹ bảo vệ và phát triển rừng cấp xã sử dụng số tiền đã thu được đúng mục đích, phục vụ cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tại các địa phương.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.005.777
Truy câp hiện tại 1.200