Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Tình hình phát triển hợp tác xã nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian qua và mục tiêu phát triển giai đoạn 2021-2025
Ngày cập nhật 18/12/2020

Chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước về phát triển kinh tế tập thể đúng đắn và đang hướng về nông nghiệp, ngày càng hoàn thiện; tạo sự nhất quán trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Một số cơ chế chính sách khuyến khích đổi mới HTX nông nghiệp đã dần phát huy tác dụng, tạo cho sự phát triển mô hình HTX nông nghiệp kiểu mới .

Trong thời gian qua HTX nông nghiệp đã có những chuyển biến khá rõ giữ vai trò, vị trí quan trọng trong phát triển sản xuất nông nghiệp đảm bảo đời sống cho đông đảo người dân, nông nghiệp địa phương luôn ổn định và tăng trưởng sản lượng, tạo sự ổn định chính trị và văn hóa vùng nông thôn, các HTX đang có bước vươn lên, hướng đa dạng các loại hình dịch vụ nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu cho thành viên, thị trường. Số lượng HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả được duy trì và từng bước tăng lên, yếu được giảm xuống.

Chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và nhà nước về phát triển kinh tế tập thể đúng đắn và đang hướng về nông nghiệp, ngày càng hoàn thiện; tạo sự nhất quán trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Một số cơ chế chính sách khuyến khích đổi mới HTX nông nghiệp đã dần phát huy tác dụng, tạo cho sự phát triển mô hình HTX nông nghiệp kiểu mới .

Một số HTX nông nghiệp đã dần thích nghi với cơ chế thị trường, do có sự năng động, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh của đội ngủ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của các HTX nông nghiệp đã linh hoạt trong việc điều hành, tổ chức sản xuất theo nhu cầu đã ký kết hợp đồng với các đối tác, tiếp thị quảng bá thương hiệu sản phẩm phát huy lợi thế của địa phương thúc đẩy phát triển sản xuất tạo ra giá trị gia tăng cao trong nông nghiệp.

Nhiều HTX nông nghiệp cùng với thành viên và người lao động chủ động phát triển sản xuất ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh đem lại hiệu quả kinh tế cao. Tạo thêm việc làm giải quyết lao động nhàn rỗi ở nông thôn, tạo được công ăn việc làm, nâng cao thu nhập. 

Hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về kinh tế hợp tác bước đầu được cải thiện và dần từng bước đảm nhận chức năng của mình. Bộ máy quản lý nhà nước về kinh tế hợp tác tại địa phương đã được củng cố và có sự phối hợp chặt chẽ hơn.

Một số HTX nông nghiệp từng bước hòa nhập được cơ chế thị trường, nâng cao được tính tự chủ trong sản xuất kinh doanh, tìm kiếm thị trường và mở rộng mặt hàng sản xuất, dịch vụ, nâng cao giá trị sản phẩm nhằm tăng thu nhập cho thành viên.Công tác chỉ đạo xây dựng mô hình liên kết và xây dựng cánh đồng lớn liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản được chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt nên bước đầu đã tạo động lực để các địa phương, doanh nghiệp, HTX nông nghiệp triển khai thực hiện có hiệu quả.

Mục tiêu phát triển phát triển hợp tác xã nông nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021-2025.

(1) Củng cố tổ chức và hoạt động của các HTX nông nghiệp theo Luật 2012 để các HTX nông nghiệp thực sự đóng vai trò bà đỡ cho thành viên và hộ nông dân trong việc tổ chức sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng trên đơn vị diện tích, tăng thu nhập, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Phấn đấu đến năm 2030 có 96% HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả khoảng 250 HTX. (2) Phát triển số lượng, nâng cao chất lượng hoạt động các hợp tác xã nông nghiệp đảm bảo phát triển bền vững và ngày càng hiệu quả. Tăng cường tuyên truyền thành lập mới các HTX nông nghiệp phù hợp với từng địa phương, chủ yếu tập trung thành lập các HTX chuyên cây, chuyên con, HTX lâm nghiệp kết hợp trồng cây dược liệu dưới tán rừng, đặc biệt chú trọng thành lập các HTX nông nghiệp tại các xã chưa có HTX. (3) Xây dựng nhiều mô hình HTX nông nghiệp kiểu mới sản xuất theo chuỗi gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm chủ lực, lấy tiêu chuẩn an toàn thực phẩm làm thước đo và phát triển thương hiệu thu hút số đông hộ nông dân và các hộ sản xuất kinh doanh nhỏ, một số doanh nghiệp nhỏ và vừa và các tổ chức tham gia HTX nông nghiệp. (4) đạt 235 hợp tác xã; 101.913 thành viên; 11.997 triệu đồng/ tổng số lao động làm việc trong hợp tác xã và thu nhập bình quân của lao động trong hợp tác xã: 20 triệu đồng/năm./.

Nguyễn Phước Thọ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.716.971
Truy câp hiện tại 3.052