Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Huyện Quảng Điền đạt Tiêu chí số 13 (về Thủy lợi) trong bộ tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới
Ngày cập nhật 21/12/2020

Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 1435/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành quy định cụ thể một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thì 100% của10 xã của huyện Quảng Điền nêu trên đạt tiêu chí Thủy lợi.

Từ năm 2014 đến nay, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo Chi cục Thủy lợi thẩm tra, đi kiểm tra hoạt động chỉ đạo, hướng dẫn các tiêu chí thủy lợi, nước sạch nông thôn các xã qua các năm địa bàn huyện Quảng Điền có 10 xã gồm: Quảng Phú, Quảng Vinh, Quảng Phước, Quảng Thọ, Quảng An, Quảng Thành, Quảng Lợi, Quảng Thái, Quảng Công và Quảng Ngạn.

Trong tiêuchí số 03 về Thủy lợi có 2 tiêu chí: (1) Tiêu chí 3.1 Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động đạt từ 80% trở lên; (2) Tiêu chí 3.2:  Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Quảng Điền có 03 hồ chứa nước, 89 trạm bơm điện và 72 máy bơm dầu nhỏ lẻ; có 238,59 km Kênh mương, trong đó: Kênh đã được kiên cố hóa 187,68 km, kênh đất còn lại cần kiên cố hóa là 50,91 km, có 258 cống và hệ thống đê bao, bờ vùng để phục vụ tưới, tiêu cho 4.051ha vụ Đông Xuân và 2.882ha vụ Hè Thu tưới, tiêu lúa, màu, thủy sản (Theo Quyết định số 1959/QĐ-UBND ngày 03  tháng 8 năm 2020 của UBND Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt diện tích hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2020).

Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 1435/QĐ-UBND ngày 27/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành quy định cụ thể một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế thì 100% của10 xã của huyện Quảng Điền nêu trên đạt tiêu chí Thủy lợi.

Trước năm 2011, Chương trình nông thôn mới bắt đầu triển khai thực hiện tại 10 xã trên địa bàn huyện Quảng Điền nên chưa có đánh giá, thẩm định hoàn thiện hồ sơ về Tiêu chí số 3 - Thủy lợi (tỷ lệ kiên cố hóa kênh mương toàn huyện chưa đạt so với tiêu chí đề ra đối với xã vùng đồng bằng là trên 85% (năm 2011 chỉ đạt 51,4%). Qua thời gian phấn đấu thực hiện mục tiêu đến năm 2020, được sự quan tâm đầu tư của Trung ương và địa phương, kết quả 10 xã trên địa bàn huyện Quảng Điền nêu trên đạt Tiêu chí số 3 - thủy lợi.

Hệ thống thủy lợi liên xã đồng bộ với hệ thống thủy lợi các xã theo quy hoạch: (1) Đối với hệ thống thủy lợi liên xã được xây dựng đồng bộ, phù hợp với hệ thống thủy lợi các xã theo quy hoạch đã được phê duyệt. (3) Hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn huyện của các xã thuộc diện nông thôn mới gồm hệ thống trạm bơm điện, bơm dầu và hồ đập tự chảy phục vụ công tác tưới tiêu chủ động hoàn toàn cho lúa và rau màu đảm bảo cho sản xuất nông nghiệp được ổn định và hiệu quả cao.

Hệ thống thủy lợi của huyện luôn luôn được ưu tiên, quan tâm đầu tư sửa chửa, nâng cấp và xây dựng mới theo đúng với quy hoạch, kế hoạch và thiết kế đã được phê duyệt; tạo nên sự đồng bộ từ công trình đầu mối đến hệ thống kênh mương và khu tưới, khu tiêu; phát huy tối đa năng lực tưới tiêu của từng công trình từ đó góp phần đáng kể trong việc phát triển kinh tế, xã hội và môi trường. Năng lực của hệ thống công trình thủy lợi hiện nay về cơ bản đáp ứng được nhu cầu tưới tiêu cho lúa và màu; đảm bảo hoàn toàn tưới tiêu chủ động cho 100% diện tích gieo trồng, canh tác được tưới, tiêu bằng bơm điện, bơm dầu và hồ đập tự chảy. Đánh giá: Huyện Quảng Điền đạt Tiêu chí số 03 về Thủy lợi./.

Nguyễn Phước Thọ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.716.971
Truy câp hiện tại 3.086