Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Đảm bảo số lượng và chất lượng trong xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2023
Ngày cập nhật 24/12/2023

Nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ có chất lượng công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh, ngày 16 tháng 12 năm 2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 465/KH-UBND về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế (Kế hoạch số 465/KH-UBND).

Căn cứ nhiệm vụ phân công tại Kế hoạch của tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện và các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh đã xây dựng Kế hoạch về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) tại cơ quan, địa phương mình để tổ chức triển khai thực hiện.

Trong quá trình thực hiện tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND, các sở, ban, ngành, địa phương đảm bảo tuân thủ  đầy đủ quy định của Luật Ban hành VBQPPL; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành VBQPPL về trình tự, thủ tục ban hành VBQPPL, từ việc ban hành danh mục nghị quyết, quyết định quy định chi tiết luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, Chương trình xây dựng VBQPPL hàng năm, đến việc tổ chức soạn thảo, lấy ý kiến của các sở, ban, ngành liên quan, lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động của văn bản. Hầu hết, các dự thảo VBQPPL đã được cơ quan Tư pháp thẩm định; được các Ban HĐND cùng cấp thẩm tra (đối với dự thảo Nghị quyết của HĐND), được các thành viên của UBND tham gia ý kiến và được Văn phòng UBND thẩm tra, rà soát trước khi trình UBND tỉnh. Cơ quan soạn thảo đã xem xét tiếp thu các ý kiến góp ý, thẩm định, thẩm tra để hoàn thiện dự thảo trình cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, công tác xây dựng VBQPPL ở địa phương đã thu hút được sự tham gia đông đảo các tầng lớp nhân dân, bước đầu đã huy động được trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trong công tác xây dựng VBQPPL của địa phương.

Công tác thẩm định, góp ý văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được nâng cao chất lượng, đảm bảo thời gian quy định, giúp cho công tác quản lý nhà nước được thông suốt, hiệu quả; vị trí, vai trò thẩm định, góp ý của ngành Tư pháp được đánh giá cao, các báo cáo thẩm định được các cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản xem là kênh ý kiến quan trọng để quyết định ban hành văn bản. Tính từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/11/2023, Sở Tư pháp giúp UBND tỉnh góp ý 243 dự thảo văn bản do các cơ quan trung ương và các Sở, ban, ngành trưng cầu, trong đó có 119 dự thảo văn bản QPPL tăng 9,17% so với năm 2022 (109 văn bản QPPL); thực hiện thẩm định theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 102 dự thảo văn bản, tăng 5,15%  so với năm 2022 (97/97 văn bản).

Tính đến hết ngày 30/11/2023, các Sở, ban, ngành đã tích cực hoàn thiện, tham mưu UBND trình HĐND tỉnh thông qua 24 Nghị quyết và 63 Quyết định của UBND tỉnh

Các VBQPPL của HĐND, UBND tỉnh ban hành đã được gửi đến các cơ quan, tổ chức để thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát, đăng tải và đưa tin theo quy định, chất lượng các văn bản ngày càng được nâng cao, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của văn bản với hệ thống pháp luật hiện hành. Các văn bản do UBND ban hành phù hợp với các VBQPPL của Trung ương và Nghị quyết của HĐND cùng cấp và tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, phù hợp với đối tượng tác động của văn bản, vì vậy đa số văn bản sau khi ban hành mang tính khả thi cao và được các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tuân thủ nghiêm túc.

Để chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành và tham mưu thực hiện, hàng năm HĐND, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, Ban, ngành rà soát các VBQPPL của cấp trên và căn cứ tình hình thực tiễn quản lý nhà nước của các cơ quan, đơn vị để lập và gửi Sở Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh thẩm định, thẩm tra đề nghị ban hành Nghị quyết, Quyết định QPPL, trình Thường trực HĐND, UBND tỉnh quyết định ban hành Chương trình ban hành VBQPPL trong năm. Các đề nghị xây dựng quyết định QPPL thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND tỉnh đều nêu rõ tên gọi, sự cần thiết ban hành, đối tượng, phạm vi điều chỉnh, nội dung chính của quyết định, dự kiến thời gian ban hành, cơ quan chủ trì soạn thảo. Đối với quyết định quy định những vấn đề được giao quy định chi tiết, cơ quan đề xuất đã rà soát VBQPPL do cơ quan nhà nước trung ương và nghị quyết của HĐND cùng cấp để xác định rõ nội dung, phạm vi giao quy định cụ thể. Ngoài ra, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, Ban, ngành chủ động, thường xuyên rà soát các VBQPPL của cấp trên để kịp tham mưu ban hành văn bản quy định chi tiết và tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, bật cập tham mưu UBND tỉnh kiến nghị cơ quan cấp trên sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc ban hành mới cho phù hợp.

Quá trình triển khai thi hành Luật Ban hành VBQPPL, UBND tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; sự quan tâm hướng dẫn, chỉ đạo, phối hợp của Bộ Tư pháp và các đơn vị thuộc Bộ; sự phối hợp chặt chẽ của cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đoàn thể các cấp trong toàn hệ thống chính trị; sự nỗ lực của công chức làm công tác xây dựng pháp luật từ tỉnh đến cơ sở, trong đó có sự đóng góp quan trọng của ngành Tư pháp với tư cách là cơ quan tham mưu giúp chính quyền trong việc triển khai thi hành Luật Ban hành VBQPPL và các văn bản hướng dẫn thi hành. Cơ quan Tư pháp các cấp đã thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu giúp UBND cùng cấp chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thi hành Luật trên địa bàn, nhất là nhiệm vụ soạn thảo, góp ý, thẩm định các dự thảo VBQPPL của HĐND, UBND đảm bảo đúng quy trình, thủ tục; thường xuyên kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa VBQPPL do địa phương ban hành để kịp thời tham mưu sửa đổi, bổ sung, ban hành mới cho phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành và thực tiễn của địa phương.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể đã phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, nhất là trong việc nghiên cứu, đánh giá nhu cầu, hoạch định chính sách, hoàn thiện hệ thống pháp luật ở địa phương, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật. Các Sở, ban, ngành, địa phương đã có sự phối hợp chặt chẽ trong việc tham mưu UBND ban hành hoặc trình HĐND tỉnh ban hành các VBQPPL tuân thủ nghiêm túc quy định của Luật Ban hành VBQPPL. Bên cạnh đó, quá trình xây dựng, ban hành VBQPPL đã nhận được sự quan tâm, góp ý của các đối tượng chịu sự tác động của văn bản; ý kiến của các chuyên gia, luật gia đảm bảo VBQPPL phù hợp với thực tiễn, có tính khả thi cao. Do đó, các văn bản do UBND ban hành phù hợp với các VBQPPL của Trung ương và Nghị quyết của HĐND cùng cấp và tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, phù hợp với đối tượng tác động của văn bản, vì vậy văn bản sau khi ban hành mang tính khả thi cao.

Từ thực tế nêu trên, để hoạt động xây dựng và ban hành VBQPPL của UBND tỉnh trong năm 2024 và những năm tiếp theo được đảm bảo hiệu quả, tăng cường về chất lượng, tạo tính đồng bộ, thống nhất của hoạt động xây dựng và ban hành VBQPPL, tính khả thi của VBQPPL sau khi ban hành, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện trực tiếp chỉ đạo thường xuyên thực hiện rà soát, hệ thống hóa VBQPPL để bãi bỏ những văn bản trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương cũng như phát hiện nội dung trái pháp luật để kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành văn bản mới đảm bảo tính thống nhật trong hệ thống pháp luật.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND cấp huyện cần quan tâm, chủ động xây dựng và bố trí nhân lực có chất lượng; xây dựng dự toán nguồn kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật theo quy định hiện hành để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Trần Xuân Triều
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.716.971
Truy câp hiện tại 3.079