Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
Ngày cập nhật 14/06/2023

Đảng ủy, Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế đã lãnh đạo việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ chính trị của các đơn vị trực thuộc; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả mọi hoạt động, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực tham ô, tham nhũng. Tập trung tuyên truyền trong đảng viên, công chức, viên chức trong toàn ngành về học tập và làm theo phong cách dân chủ, nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào nền nếp trong sinh hoạt chuyên môn cũng như trong sinh hoạt chính trị của đơn vị.

 

Tiếp tục kế thừa những kết quả đạt được trong giai đoạn 2016 - 2020 và quán triệt tầm quan trọng nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; chống chủ nghĩa cá nhân, phòng chống tham nhũng, lãng phí theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng khóa XIII; triển khai thực hiện với quyết tâm chính trị cao, chặt chẽ về cách làm được đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đồng tình, ủng hộ; tin tưởng việc tiếp tục thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc", nâng cao nhận thức, tầm quan trọng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh xuyên suốt trong giai đoạn 2021 - 2025. Chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công việc và sinh hoạt hàng ngày;

Đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai thực hiện các các phong trào thi đua yêu nước, phong trào do cấp ủy cấp trên phát động, chú trọng triển khai các phong trào thi đua do Tỉnh phát động như “Ngày Chủ nhật xanh - Hãy hành động để Thừa Thiên Huế thêm Xanh - Sạch - Sáng”, “Mai vàng trước ngõ”...đảng viên, công chức, viên chức có trách nhiệm thực hiện nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, trong đó đề cao vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu chi bộ, đơn vị. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên , trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Qua đó đảng viên, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu đã nêu cao ý thức gương mẫu bằng những hành động thiết thực, nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh. Đề cao trách nhiệm, kỷ cương trong điều hành, quản lý:

(1) Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ, đơn vị trực thuộc thực hiện sâu rộng Kết luận 01 và các nghị quyết, chỉ thị liên quan gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tạo chuyển biến trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Đưa việc học tập trở thành công việc thường xuyên, liên tục của các chi bộ, đơn vị trực thuộc; tạo nên ý thức tự giác rèn luyện phẩm chất đạo đức, gắn với việc hoàn thành nhiệm vụ được giao của đảng viên, công chức, viên chức.

(2) Tập trung chỉ đạo và đẩy mạnh công tác tuyên truyền đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý.

(3) Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng  trực thuộc về các nội dung chuyên đề và hoạt động của các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dưới nhiều hình thức như: triển khai học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tuyên truyền qua Trang thông tin điện tử của Sở các bài viết liên quan đến hoạt động triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức.

(4) Thực hiện tốt các nguyên tắc xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững chế độ sinh hoạt Đảng. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, đưa nội dung tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII) và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ. Tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận 01, kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay; đồng thời xử lý nghiêm đảng viên, công chức, viên chức suy thoái, nhất là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

(5) Chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, diễn biến tư tưởng của đảng viên, công chức, viên chức để uốn nắn kịp thời những biểu hiện sai lệch về thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đạo đức, lối sống của người đảng viên, công chức, viên chức./.

 

Nguyễn Phước Thọ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.716.971
Truy câp hiện tại 3.049