Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CUNG CẤP DỮ LIỆU MỞ NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2023 - 2025
Ngày cập nhật 16/11/2023

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác triển khai cung cấp dữ liệu mở trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch cung cấp dữ liệu mở giai đoạn 2023 - 2025 (Kế hoạch số 2352/KH-SNPTNT ngày 09/10/2023).

I. MỤC ĐÍCH

1. Phấn đấu đạt chỉ tiêu 100% chi cục chuyên ngành trực thuộc cung cấp đầy đủ danh mục dữ liệu mở vào năm 2025.

2. Thúc đẩy người dân, doanh nghiệp khai thác dữ liệu mở phục vụ phát triển kinh tế số, xã hội số.

3. Thu thập dữ liệu từ cộng đồng, làm phong phú kho dữ liệu mở ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên hệ thống của tỉnh.

4. 100% hệ thống cơ sở dữ liệu dùng chung, cơ sở dữ liệu chuyên ngành kết nối, liên thông, chia sẻ cung cấp dữ liệu mở trên hệ thống dữ liệu mở của tỉnh theo đúng quy định.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Quản lý, vận hành, đảm bảo an toàn, an ninh đối với Hệ thống dữ liệu mở tỉnh Thừa Thiên Huế, cài đặt tại địa chỉ: https://data.thuathienhue.gov.vn đảm bảo đáp ứng Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND, ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh về ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai thác dữ liệu trên hệ thống dữ liệu mở tỉnh Thừa Thiên Huế.

Các Chi cục trực thuộc rà soát dữ liệu của đơn vị để cung cấp, đăng tải trên hệ thống dữ liệu mở. Xác định, phân loại đối với dữ liệu; ưu tiên cung cấp dữ liệu mở mà người dân, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng cao.

2. Công bố các dữ liệu theo quy định:

Công bố dữ liệu mở, mức độ tối thiểu cần đạt được trong từng giai đoạn của kế hoạch đáp ứng mục tiêu tại Kế hoạch số 489/KH-UBND, ngày 30/12/2022; Quyết định số 58/QĐ-BCĐ, ngày 13/4/2023 của UBND tỉnh; Điều 19, Nghị định 47/2020/NĐ-CP, ngày 09/4/2020 của Chính phủ và yêu cầu trong việc công bố dữ liệu mở của cơ quan nhà nước tại Điều 20, Nghị định số 47/2020/NĐ-CP, ngày 09/4/2020 của Chính phủ.

3. Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin khi dữ liệu được quản lý, lưu trữ, xử lý, truyền tải trên hệ thống theo quy định tại Điều 28, Nghị định số 47/2020/NĐ-CP, ngày 09/4/2020 của Chính phủ:

Đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong quá trình kết nối, chia sẽ dữ liệu và trong quá trình khai thác, tiếp nhận dữ liệu chia sẻ theo quy định của cơ quan cung cấp dữ liệu và các quy định của pháp luật.

4. Khuyến khích cá nhân, tổ chức cung cấp và khai thác dữ liệu mở theo quy định tại Khoản 4, Điều 19, Nghị định 47/2020/NĐ-CP:

- Tiếp nhận ý kiến phản hồi của tổ chức, cá nhân để xác định mức độ ưu tiên và thực hiện công bố dữ liệu mở phù hợp với nhu cầu;

- Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong xã hội, cộng đồng thực hiện các hoạt động xây dựng, đóng góp để mở rộng dữ liệu mở.

Đề nghị các Chi cục trực thuộc tích cực phối hợp với Văn phòng Sở để triển khai thực hiện cung cấp dữ liệu mở theo đúng Kế hoạch.

Xem đầy đủ nội dung Kế hoạch tại tập tin đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
PHƯƠNG ANH - VPS
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.716.971
Truy câp hiện tại 3.016