Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
Triển khai Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 28/03/2024

Ngày 25/3/2024, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 132/KH-UBND triển khai tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm thuộc Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh với những mục tiêu cụ thể đến năm 2025 như sau:

 

Đối với Phát triển chính quyền số trong xây dựng nông thôn mới, phấn đấu 100% số xã đạt chuẩn chỉ tiêu 8.4 có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành của Tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới. Trên 50% số xã đạt chuẩn chỉ tiêu 8.4 có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành phục vụ đời sống kinh tế - xã hội và tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới của Tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông và 50% số xã đạt chuẩn chỉ tiêu số 15.2 có dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên của Tiêu chí số 15 về Hành chính công theo Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao.

Đối với Phát triển kinh tế số, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn, it nhất 70% xã có các hợp tác xã và 70% cấp huyện có các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực; 50% các mô hình liên kết gắn với vùng nguyên liệu có ứng dụng công nghệ số.

Đối với Xã hội số trong xây dựng nông thôn mới, phấn đấu có ít nhất 40% đơn vị (cấp xã, huyện) cung cấp ít nhất một dịch vụ thiết yếu (y tế, giáo dục, giám sát cộng đồng, an ninh trật tự, môi trường, văn hóa) và tổ chức lấy ý kiến phản hồi về sự hài lòng của người dân/cộng đồng về kết quả xây dựng nông thôn mới thông qua ứng dụng trực tuyến.

Mỗi huyện, thành phố có ít nhất 01 mô hình thí điểm xã nông thôn mới thông minh theo lĩnh vực nổi trội nhất (kinh tế, du lịch nông thôn, môi trường, văn hoá…). Kế hoạch được triển khai ở khu vực nông thôn của cả tỉnh (bao gồm cả các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, huyện nghèo).  Thời gian thực hiện đến hết năm 2025.

Để đạt được những mục tiêu trên, Kế hoạch triển khai các nội dung sau: Tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức và năng lực về chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới; Đẩy mạnh xây dựng chính quyền số trong xây dựng nông thôn mới; Thúc đẩy kinh tế số trong phát triển kinh tế nông thôn; Tập trung phát triển xã hội số trong xây dựng nông thôn mới; Đẩy mạnh phát triển hạ tầng số và dữ liệu số; Xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách; Xây dựng thí điểm một số mô hình chuyển đổi số gắn với xây dựng nông thôn mới.

Giao trách nhiệm cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới tỉnh

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các sở, ban, ngành có liên quan quản lý và tổ chức thực hiện hiệu quả các nội dung của Kế hoạch.

- Hướng dẫn, triển khai áp dụng các phần mềm, hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý, theo dõi, giám sát, thẩm định, công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới sau khi được ban hành; thực hiện các hoạt động truyền thông về Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới.

- Tham mưu, lựa chọn, tổ chức triển khai một số mô hình thí điểm chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới; nhất là các mô hình về xã/thôn nông thôn mới thông minh; từ đó làm cơ sở xây dựng Bộ tiêu chí của tỉnh để tổ chức thực trong giai đoạn 2026-2030.

- Tổng hợp nhu cầu kinh phí thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Chương trình; căn cứ Kế hoạch vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và hằng năm để đề xuất, bố trí nguồn vốn thực hiện. Đối với nhu cầu nguồn vốn đầu tư phát triển gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, nhu cầu nguồn vốn sự nghiệp gửi Sở Tài chính để tổng hợp, tham mưu bố trí.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chương trình; tham mưu tổng kết thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025 theo quy định, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Yêu cầu các sở, ban, ngành; các tổ chức chính trị - xã hội; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

Chi tiết Kế hoạch số 132/KH-UBND  xem file đính kèm./.

Hồ Thị Như Trang

Văn phòng Sở

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.656.804
Truy câp hiện tại 14.551