Tìm kiếm tin tức
Chung nhan Tin Nhiem Mang
KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NĂM 2024
Ngày cập nhật 02/04/2024

Ngày 29/3/2024, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2024 (Ban hành kèm theo Quyết định số 877/QĐ-BNN-CĐS).

Mục đích của Kế hoạch nhằm tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực chất, hiệu quả, tiết kiệm, tạo bứt phá phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội gắn với kêu gọi sự hỗ trợ, tư vấn, đồng hành của các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng và công nghệ thông tin chuyên nghiệp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động về chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các tổ chức, cá nhân tham gia chuỗi giá trị nông nghiệp từ trung ương đến địa phương; Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành về chuyển đổi số của các đơn vị trực thuộc Bộ, địa phương trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Tăng cường trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu các cơ quan trực thuộc Bộ trong việc triển khai chuyển đổi số; Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số đã giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong năm 2024.

Theo đó, Kế hoạch xác định các mục tiêu cụ thể:

- Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành về chuyển đổi số của các thành viên Ban chỉ đạo chuyển đổi số của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Tăng cường trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT trong việc triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số;

- Trên 80% cán bộ, công chức, viên chức quản lý được tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập kỹ năng số cơ bản thông qua hình thức đào tạo bồi dưỡng trực tiếp và trực tuyến.

- 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý của Bộ (không bao gồm nội dung mật) được ký số, gửi qua Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ, chia sẻ với Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia.

- 100% trạng thái hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC được đồng bộ trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp Bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia. Chất lượng và hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến được nâng cao nhằm đảm bảo tính minh bạch và sự hài lòng của doanh nghiệp, người dân.

- Bảo đảm an toàn thông tin mạng theo mô hình 4 lớp: 100% máy chủ, máy trạm của Bộ được triển khai giải pháp phòng chống mã độc; 100% hệ thống thông tin quan trọng của Bộ được phê duyệt Hồ sơ đề xuất cấp độ an toàn thông tin.

- Cải thiện vị trí xếp hạng chuyển đổi số theo Bộ Chỉ số chuyển đổi số cấp Bộ ngành (DTI) năm 2024.

- Gia tăng tỷ lệ người nông dân có khả năng truy cập khai thác, sử dụng hiệu quả nền tảng dữ liệu số về nông nghiệp, nền tảng truy xuất nguồn gốc, giảm sự phụ thuộc vào các khâu trung gian từ sản xuất, phân phối đến tiêu dùng.

- Khuyến khích và thúc đẩy các doanh nghiệp, người dân tham gia các hoạt động trong nông nghiệp tăng cường ứng dụng công nghệ số (như IoT, AI, máy bay không người lái…) vào quy trình sản xuất, cung cấp dịch vụ nông nghiệp; quản lý, truy xuất nguồn gốc nông sản; hình thành hệ sinh thái nông nghiệp số nhằm tăng năng suất lao động, giảm chi phí đầu vào, cải thiện chất lượng sản phẩm và giảm rủi ro trong sản xuất.

Yêu cầu:

- Cụ thể các mục tiêu, chỉ tiêu, chỉ số cơ bản, nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên cơ sở Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

- Huy động mọi nguồn lực, sự tham gia của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số; các đơn vị chủ động, tích cực, kịp thời trong công tác phối hợp triển khai với mục tiêu là lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm của chuyển đổi số;

- Xác định rõ lộ trình, thời gian hoàn thành, trách nhiệm thực hiện của đơn vị trong chuyển đổi số của đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra, đo lường, đôn đốc, giám sát đối với Người đứng đầu đơn vị nhằm đảm bảo hoàn thành Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2024.

Các giải pháp thực hiện:

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các đơn vị trực thuộc Bộ trong việc thực hiện chuyển đổi số

- Nâng cao vai trò hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của Bộ, và các đơn vị trực thuộc Bộ; kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số.

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng và triển khai hiệu quả Kế hoạch Chuyển đổi số năm 2024 của đơn vị.

2. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy, nhân sự phụ trách, kiêm nhiệm nhiệm vụ chuyển đổi số tại các đơn vị trực thuộc Bộ

- Quan tâm bố trí cán bộ phụ trách chuyển đổi số của cơ quan, thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng cho cán bộ làm công tác chuyển đổi số.

- Huy động các tổ chức đoàn thể, đoàn thanh niên tham gia hỗ trợ cán bộ, người dân, doanh nghiệp trong việc tiếp cận nâng cao chuyển đổi số.

- Tăng cường tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị, tham gia đầy đủ các khóa đào tạo, tập huấn của Bộ và các đơn vị ngoài Bộ về chuyển đổi số, kỹ năng số và công tác bảo đảm an toàn an ninh thông tin.

3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

- Kiểm tra, giám sát đối với việc triển khai nhiệm vụ chuyển đổi số của đơn vị, bộ phận trực thuộc.

- Giao Cơ quan thường trực về chuyển đổi số thường xuyên theo dõi, giám sát tình hình thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số tại Bộ, Kế hoạch chuyển đổi số của các đơn vị trực thuộc Bộ; tổng hợp kết quả, đánh giá, rút kinh nghiệm và điều chỉnh kịp thời nhằm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Xem nội dung đầy đủ tại tập tin đính kèm./.

Tập tin đính kèm:
PHƯƠNG ANH - VPS
Tin cùng nhóm
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.657.237
Truy câp hiện tại 14.747